Stálá provozovna v daních z příjmů

Vydáno: 32 minut čtení

Česká republika je velmi otevřenou ekonomikou, ostatně co nám zbývá, když nás není moc a nemáme žádné významné nerostné bohatství. Proto v ČR působí bezpočet zahraničních podnikatelů, kteří využívají naši infrastrukturu, právní řád, policii, hasiče, soudy, stále slušnou vzdělanost i zdravotní péči o pracující. To vše je placeno hlavně z českých daní, na které by tak spravedlivě měly přispívat i zahraniční firmy podnikající v Česku. Jenže o jejich daně z příjmů stojí rovněž státy, kde firmy sídlí/bydlí. Jako kompromis se v rámci mezinárodního zdanění uplatňuje pravidlo, že pokud je činnost zahraničního podnikatele dostatečně „stálá“, patří daň z takových příjmů státu výkonu činnosti, jinak zůstává daňová povinnost jen vůči státu usazení (rezidence) poplatníka. A tak vznikl daňový pojem „stálá provozovna”, která může být nejen fyzicky stálá – např. coby stavba továrny, kanceláře, dílny, nebo ordinace; ale případně také časově stálá – jestliže u nás působí již dosti dlouhou dobu.

Stálá provozovna v daních z příjmů
Ing.
Martin
Děrgel
 
Formy podnikání nerezidentů v Česku
Zahraniční firmy mohou u nás podnikat různými způsoby, které můžeme zjednodušeně rozdělit do pěti skupin, což zákonitě znamená jistou nepřesnost, protože (nejen) daně z příjmů jsou zaplaveny řadou výjimek:
A)
Pouze příležitostně a krátkodobě působí v Česku:
-
pak obvykle tyto jejich příjmy zdanění v Česku nepodléhají,
-
výjimkou jsou příjmy z nemovitého majetku umístěného v ČR.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=11088.jpg
B)
Pobočka bez právní subjektivity
alias
stálá provozovna pro dlouhodobější činnost v Česku:
-
tyto příjmy již podléhají zdanění v Česku,
-
pro zamezení dvojího (opakovaného) zdanění ve státě rezidence slouží mezinárodní smlouvy.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=11078.jpg
C)
Dlouhodobé poskytování služeb v Česku (bez vlastní pobočky):
-
tato časová stálost opět zakládá stálou provozovnu v Česku, pročež zde lze příjmy zdanit,
-
tyto časově podmíněné stálé provozovny rozlišujeme na tzv. staveništní, kdy se každý stavební projekt posuzuje zvlášť, a na ostatní „službové“, jejichž výkon v Česku se posuzuje dohromady.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=11087.jpg
D)
Založení samostatného právního subjektu v Česku coby tzv. dceřiné společnosti:
-
příjmy z činnosti „dceřiné společnosti“ podléhají
zdanění pouze v Česku
,
-
navazující platby zakladateli do zahraničí (např. podíly na zisku) se mohou také v ČR zdanit.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=11081.jpg
E)
Pasivní účast na podnikání jiných osob:
-
a to zejména prostřednictvím vkladů, úvěrů a zápůjček nebo poskytnutých majetkových práv,
-
dividendy, úroky a licenční poplatky plynoucí z Česka je možné (až na výjimky) u nás zdanit.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=11077.jpg
 
Důvod zdanění stálé provozovny
Rozlišujeme dva typy daňové
jurisdikce
neboli podmínek vzniku daňověprávního vztahu: