Dokazování v řízení o posečkání daně podle § 156 daňového řádu

Vydáno: 16 minut čtení

Problematika posečkání je velmi složitá a choulostivá nejen z hlediska dokazování, ale mnohdy i z důvodů sociálních a obecně lidských, zejména v případech rozhodování o žádostech fyzických osob. Z judikatury sice vyplývá, že v případě naplnění zákonných podmínek posečkání existuje právní nárok na kladné vyřízení žádosti, avšak prokázat tyto podmínky je značně obtížné, už proto, že se týkají budoucích skutečností. K zákonným podmínkám navíc přistupují další podmínky, uvedené v metodickém pokynu Generálního finančního ředitelství k posečkání. Přestože deklarovaným cílem metodického pokynu Generálního finančního ředitelství k posečkání je „sjednocení rozhodovací praxe finančních úřadů v rámci celého území státu a zajištění vyloučení diskrece při rozhodování“, jeho další praktický význam spočívá zejména ve zpřísnění podmínek posečkání, a to nad rámec stanovený daňovým řádem , o čemž pojednává následující příspěvek.

Dokazování v řízení o posečkání daně podle § 156 daňového řádu
Ing.
Jan
Matějka,
daňový poradce č. 2660
Podle § 156 odst. 1 daňového řádu1):
„Na žádost daňového subjektu nebo z moci úřední může správce daně povolit posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky (dále jen ‚posečkání‘),
a)
pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu,
b)
pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných,
c)
pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
d)
není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo
e)
při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.“
 
1. Nárok žadatele na kladné vyřízení žádosti
Podle Nejvyššího správního soudu pokud správce dospěje k závěru, že
zákonem předvídané
podmínky pro povolení posečkání jsou splněny, potom musí posečkání povolit,
„nastanou-li zákonem předvídané podmínky pro povolení splátek daně (§ 60 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků), musí je správce daně na žádost povolit. Diskreční oprávnění se uplatní až př