Ing. Jan Matějka

Poplatník podal 24. 4. 2024 dodatečné DPH za 2/2024. Jedná se o snížení daňové povinnosti. Do kdy správce daně by měl DPH zaregistrovat na portále DIS+? Prozatím tam nic není. Vrátí finanční úřad daný přeplatek vycházející z dodatečného DPH automaticky, nebo je potřeba zažádat o tuto vratku? Poplatník nic správci daně na daních nedluží. 
Vydáno: 14. 06. 2024
Právnická osoba si nepožádala o vrácení přeplatku na DPPO a k datu 1. 1. 2024 se ve své daňové schránce dozvěděla, že byl přeplatek v řádu tisíců převeden do státního rozpočtu a o přeplatek přišla dle § 160a daňového řádu - Nepožádá-li daňový subjekt o vrácení vratitelného přeplatku do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl, přeplatek zaniká a stává se příjmem rozpočtu. Existuje ještě nějaká možnost získat převedený přeplatek zpět?
Vydáno: 06. 05. 2024
Fyzická osoba, občan nepodnikatel, prodal koncem roku 2023 pozemek, v roce 2023 obdržel pouze zálohu a zbytek kupní ceny bude doplacen až 5/2024. Současně v prosinci 2023 sepsal kupní smlouvu na nákup rodinného domu. Kdy má se hlásit, že obdržené finanční prostředky použije na nákup nemovitosti pro vlastní bydlení, a to do lhůty pro podání přiznání v roce 2024 nebo až 2025?
Vydáno: 30. 04. 2024
Společnost s r. o. v roce 2023 vyplácela svému majiteli (české fyzické osobě) podíl na zisku. Valná hromada se uskutečnila začátkem prosince 2023. Podíl na zisku byl vyplacen v průběhu prosince 2023, 15% srážková daň byla uhrazena koncem ledna 2024. Zapomněli jsme splnit registrační povinnost dle § 125 daňového řádu. Dne 7. 2. 2024 nám do datové schránky přišlo rozhodnutí o registraci dle § 129 odst. 3 daňového řádu. Vyúčtování srážkové daně jsme provedli v termínu. Může nám dát FÚ pokutu? Musí nám dát pokutu a v jaké výši? Kdybychom pokutu dostali, můžeme se odvolat, aby nám pokutu zrušili? Je to náš první přestupek. Pochopila jsem správně, že pokutu nemusí vůbec uložit? Dle § 247a daňového řádku mohou uložit pokutu až do 500.000 Kč za nesplnění registrační povinnosti. Dále je tam § 248 a 249. Nikde tam ale nevidím, že by museli uložit pokutu v minimální výši. Je nějaká minimální výše?
Vydáno: 18. 04. 2024
OSVČ má přerušenou živnost od roku 2020 do roku 2030. Nemá žádné příjmy kromě starobního důchodu (do limitu osvobození), a nemá tedy povinnost podat daňové přiznání. Každý rok ale podává o tom oznámení na FÚ vzhledem k § 136 odst. 5 daňového řádu. Vyplývá z tohoto ustanovení opravdu povinnost toto oznamovat i pro takovýto případ?
Vydáno: 08. 04. 2024
Když s. r. o. podala daňové přiznání za rok 2023 dne 26. 3. 2024 přes datovou schránku, stačí, když daň z příjmu právnických osob zaplatí do 2. 5. 2024?
Vydáno: 02. 04. 2024
Podnikatel zemřel 24. 2. 2024, přiznání k DPFO za rok 2023 dosud nebylo podáno, mělo být podáno daňovým poradcem na základě plné moci, t. j. k 1. 7. 2024. K jakému datu musí být v této situaci podáno daňové přiznání za rok 2023, a dále podání za období od 1. 1. 2024 do 24. 2. 2024. Lze použít § 245 daňového řádu a sjednotit lhůty?
Vydáno: 19. 03. 2024
Kdy OSVČ nemůže uplatnit paušalní daň v roce 2024 - 7 498,00Kč? OSVČ zaslala do 10. 1. 2024 přihlášku na paušalní daň, ovšem nájmy § 9 zákona o daních z příjmů má větší než 50 000 Kč za rok. Jak má postupovat – má vystoupit z paušální daně a jakým způsobem?
Vydáno: 15. 03. 2024
Jaký je termín úhrady daně DPPO za rok 2023? Daňové přiznání bude podáno 11. 3. 2024 s daňovou povinností 45 000 Kč.
Vydáno: 08. 03. 2024
OSVČ vedená v režimu paušální daně v průběhu roku 2023 porušila podmínky pro režim paušální daně tím, že měla příjmy z prodeje pozemku. Základ daně z tohoto prodeje se rovná nule, jelikož prodala za míň než pozemek v roce 2022 koupila. I když porušila podmínky pro paušální daň, z neznalosti nepodala do 15 dnů Oznámení o porušení podmínek a celý rok 2023 platila zálohy na paušální daň. Nyní udělala daňové přiznání, kde zdanila všechny příjmy podle skutečnosti a uvedla i prodej-nákup pozemku. Jak je to s režimem paušální daně? Je tato OSVČ za těchto okolností nadále v režimu paušální daně i v roce 2024? (Porušila podmínky, nepodala Oznámení o porušení, a následně do 10. 1. 2024 nepodala oznámení o vstupu do režimu paušální daně). Může jí FÚ vyloučit z režimu paušální daně? Pokud OSVČ poruší podmínky pro to, aby byla daň rovna paušální dani, přestává být poplatníkem v režimu paušální daně nebo jen podá daňové přiznání, ale stále zůstává v režimu paušální daně?
Vydáno: 08. 03. 2024
Společnost má závazky vůči jednomu věřiteli po lhůtě splatnosti 3 a více let. Tyto závazky byly postoupeny věřitelem na postupníka – tedy závazky společnosti trvají, ale vůči jinému subjektu. Závazky nejsou věřitelem vymáhány. Společnost by je tedy měla zřejmě „dodanit“, protože byla promlčena lhůta k jejich vymáhání? Nebo se tato lhůta na promlčení závazku/pohledávky počítá znovu ode dne jejího postoupení?
Vydáno: 05. 03. 2024
Zaměstnanec si chce zpětně 5 let uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Musí mu zaměstnavatel vyhovět? Říkali jsme mu, že mu vystavíme potvrzení o příjmech a výsledkem ročního zúčtování daně a podá si zpětně daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Je tento postup správný? Kolik let zpětně může podat přiznání a uplatnit daňové zvýhodnění na děti?
Vydáno: 26. 02. 2024
Je možné, aby daňový poradce podal daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob již v březnu, ale aby poplatník zaplatil daň až v červnu?
Vydáno: 20. 02. 2024
OSVČ vykázala v daňovém přiznání v roce 2022 ztrátu z podnikatelské činnosti v § 7 ZDP. Zároveň tento rok měla příjmy z pronájmu v § 9 ZDP. Tyto příjmy přesáhly ztrátu, takže celková daňový základ měla osvč kladný. Vztahuje se prodloužení lhůty ze strany FU pro případnou kontrolu o 5 let na každý základ daně samostatně nebo se posuzuje jako celek, a tedy v tomto případě se lhůta neprodlužuje?
Vydáno: 09. 02. 2024
Poplatník (fyzická osoba OSVČ) obdržel od správce konkursní podstaty pohledávku z pracovněprávního vztahu (náhrada mzdy + cestovné), která nebyla dříve vyplacena. Firma v konkursu. Pohledávka je z roku 2012. Bude podléhat dani z příjmů dle § 10 ZDP? 
Vydáno: 08. 02. 2024
Česká s. r. o. si půjčila peníze od belgické firmy na výstavbu výrobní haly. Nyní vyplácíme úroky do Belgie. Podléhá toto plnění srážkové dani, podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění čl. 11 je sazba 10 %? A pokud ano, pokud jsme uhradili 3. 1. 2024, tak do kdy je nutno uhradit srážkovou daň na FÚ? A do kdy je nutno podat hlášení podle § 38d na FÚ? 
Vydáno: 05. 02. 2024
Jaký je správný postup z hlediska přechodu všech práv a povinností při rozdělení nebo fúzi obchodního partnera z hlediska DPH? Mohu daňový doklad na přijatou platbu vystavený našemu obchodnímu partnerovi, na kterém bylo uvedené původní DIČ zúčtovat v novém období, když už došlo k přechodu práv na vystavené faktuře už s novým DIČ? Dále, pokud přechod práv proběhl v rámci jednoho měsíce a tedy i v rámci jednoho daňového přiznání k DPH, s jakým DIČ budu doklady uvádět do kontrolního hlášení?
Vydáno: 26. 01. 2024
Jsem OSVČ od roku 2023 v paušálním režimu. Na měsíc únor a březen 2024 nemám bohužel zatím žádné zakázky. Mohu přerušit měsíční platbu paušální daně (jsem poplatníkem v 1. pásmu) v měsíci únoru a březnu (musím přerušení nějakým způsobem nahlásit FÚ?) a mohu pokračovat v platbě paušální daně např. od dubna 2024, anebo musím platit měsíční paušální daň každý měsíc?
Vydáno: 18. 01. 2024
Fyzická osoba - nepodnikatel, měla příjmy ze starobního důchodu a z pronájmu nemovitosti, žádné jiné příjmy neměla. Příjmy z pronájmu uváděla v daňovém přiznání v paragrafu 9, k nim uplatňovala paušální výdaj 30 %. Dne 23. 11. 2023 došlo k úmrtí této osoby, k 10. 1. 2024 zatím ještě nezapočalo dědické řízení, příjem z pronájmu pokračuje i po úmrtí poplatníka. Jak nyní postupovat? Jaké typy daňových přiznání, z jakých příjmů a v jakých lhůtách je nutné nyní podat za zemřelého? Které příjmy za rok 2023 a 2024 patří do daňového přiznání zemřelého a které již do daňových příjmů dědiců? Mohou se dědicové rozhodnout, zda budou po zdědění majetku uplatňovat skutečné výdaje nebo musí převzít i dosud uplatňovaný paušál 30 %? Děkuji za odpověď.
Vydáno: 15. 01. 2024
Otec koupil v roce 2005 pozemek. V roce 2021 ho daroval dceři, ale následně využil možnosti odvolání daru a pozemek se mu vrátil. Nyní by ho chtěl prodat. Bere se pro účely DPFO odvolání daru tak, že k převodu jakoby nedošlo a tedy časový test pro osvobození od daně z příjmů běží nepřetržitě již od roku 2005?
Vydáno: 10. 01. 2024