Uplatňování novely zákona o DPH od 1. 4. 2019

Vydáno: 29 minut čtení

Vláda předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, v roce 2018. Součástí tohoto tzv. daňového balíčku byl i návrh změn zákona o DPH , který částečně zapracovává změny evropské legislativy a částečně mění zákon i v oblastech, na které se evropské předpisy nevztahují. Tento vládní návrh zákona projednala Poslanecká sněmovna jako poslanecký tisk č. 206 a schválila jej dne 21. 12. 2018 ve třetím čtení. V únoru 2019 projednal návrh zákona Senát, který jej vrátil Poslanecké sněmovně s návrhy změn, zejména v oblasti sazeb DPH. Poslanecká sněmovna však dne 12. 3. 2019 Senát přehlasovala a schválila zákon ve znění přijatém dne 21. 12. 2018. Dne 15. 3. 2019 podepsal zákon prezident a následně vyšel zákon ve Sbírce zákonů pod číslem 80/2019 Sb.

Uplatňování novely zákona o DPH od 1. 4. 2019
Ing.
Pavel
Uminský,
Ph.D.
 
Základní informace o novele
Až na výjimky, které budou uvedeny v tomto článku,
nabývá novela
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), ve znění zákona č. 80/2019 Sb. (dále jen „novela zákona o DPH“),
účinnosti od 1. 4. 2019.
Některá ustanovení, která vyplývají z novelizovaných evropských předpisů (směrnice EU o společném systému DPH a prováděcí nařízení k této směrnici), je však možné uplatňovat i od 1. 1. 2019.
Celkově se mění znění 269 ustanovení zákona, a jedná se tak o jeden z nejrozsáhlejších zásahů do současně platného zákona za poslední léta. Některé úpravy zákona reagují pouze na již dříve uplatňované výklady, které už byly většinou zveřejněny formou informací Generálního finančního ředitelství na webových stránkách daňové správy. Dále však novela obsahuje i věcné změny, které mění dosavadní praxi v uplatňování zákona. Nejvýznamnější z těchto změn zákona jsou popsány v tomto příspěvku.
 
Změny ve vymezení základních pojmů
Pojem „úplata“ [§ 4 odst. 1 písm. a) ZDPH]
Pojem „úplata“ je velmi důležitý pro vymezení předmětu DPH. Dosud se za úplatu považovala částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžního plnění, které jsou poskytnuty v souvislosti s předmětem daně.
Od nabytí účinnosti novely zákona o DPH bude za úplatu považována i poskytnutá
„dotace k ceně“
. Dotací k ceně se přitom rozumí přijaté finanční prostředky ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního zákona, z rozpočtu cizího státu, z grantů EU či obdobných programů, pokud je příjemci stanovena
povinnost
poskytovat plnění se slevou z ceny a výše slevy se váže k jednotkové ceně plnění. Za dotaci k ceně se nepovažuje zejména
dotace
k výsledku hospodaření a na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Definice
dotace
k ceně byla tedy zachována v dosavadním znění.
Praktické příklady použití tohoto ustanovení od 1. 4. 2019:
Příklad 1
Dopravní společnost má stanovenu povinnost poskytovat slevu na jízdné studentům a seniorům. Výpadek příjmů v důsledku poskytování této slevy má být pokryt dotací k ceně ze státního rozpočtu. Bez
dotace
by jízdné stálo např. 100 Kč, jízdné studentům po poskytnutí slevy činí 25 Kč. Základem daně při prodeji jízdného studentům bude částka 100 Kč.
Příklad 2
Školicí agentura pořádá školení, které je dotováno z prostředků EU. V dotačních podmínkách je uvedeno, že účastníci uhradí za toto školení sníženou cenu ve výši 100 Kč. Bez
dotace
k ceně by však účastnický poplatek byl ve výši 1 000 Kč. Základem daně bude částka 1 000 Kč.
Pojem „uskutečněné plnění“ [§ 4 odst. 1 písm. n) ZDPH]
Od nabytí účinnosti zákona se doplňuje definice „uskutečněného plnění“. Uskutečněným plněním bude dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, která
jedná jako taková.
Toto ustanovení nepředstavuje věcnou změnu ZDPH a bylo přijato z důvodu sjednocení terminologie a provázání základních pojmů. Pouze reaguje na upřesněnou definici předmětu daně v § 2 ZDPH. Za uskutečněná plnění se považují:
zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku,
plnění osvobozená od daně,
plnění s mí