Uplatňování DPH ve společnosti v roce 2019

Vydáno: 16 minut čtení

S účinností od 1. 7. 2017 byla novelou zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), která byla provedena zákonem č. 170/2017 Sb. , zrušena dřívější specifická pravidla pro správu DPH u společníků společnosti. V této novele bylo zakotveno přechodné ustanovení pro společnosti, které vznikly do 1. 7. 2017, podle něhož mohly tyto společnosti v tomto přechodném období, které trvalo do 31. 12. 2018, ještě postupovat podle dřívějších specifických pravidel pro uplatňování DPH ve společnosti. Od 1. 1. 2019 (po skončení tohoto přechodného období) již musí všechny společnosti postupovat podle standardních pravidel, která však nejsou pro společnosti zákonem o DPH nijak upravena, a proto jsou dovozována pouze výkladově a vyplývají z Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017, která je zveřejněna na webových stránkách finanční správy (dále jen „informace GFŘ“). Z této informace však nevyplývá jednoznačné řešení všech problémových situací, se kterými se lze v roce 2019 při uplatňování DPH ve společnosti setkat. V článku jsou s využitím příkladů vysvětlena aktuálně platná standardní pravidla pro přiznávání daně na výstupu a pro odpočet daně ve společnosti, a to ve srovnání s dřívějšími specifickými pravidly.

Uplatňování DPH ve společnosti v roce 2019
Ing.
Václav
Benda
 
Přiznávání daně na výstupu ve společnosti
V případě plátců daně, kteří byli společníky společnosti a uskutečňovali zdanitelná plnění v rámci této společnosti společně, přiznával podle právní úpravy platné do 1. 7. 2017 daň na výstupu za činnost společnosti společník, který byl pověřen ostatními společníky vedením evidence pro účely DPH za společnost. Tento společník také jménem společnosti vystavoval daňové doklady na zdanitelná plnění uskutečněná společností, ať již se jednalo o dodání zboží nebo poskytování služeb. Podle výše uvedených pravidel mohla uvedená společnost postupovat i v přechodném období, tj. v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2018, jak vyplývá z bodu 2 přechodných ustanovení zákona č. 170/2017 Sb. (tj. novely zákona o DPH, která nabyla účinnosti od 1. 7. 2017). Od 1. 1. 2019 již musí uvedená společnost postupovat při přiznávání daně na výstupu standardním způsobem.
Standardní pravidla pro uplatňování daně na výstupu společníky společnosti nejsou v zákoně o DPH výslovně upravena a vyplývají prakticky pouze výkladově z informace GFŘ. Podle této informace je standardní postup při uplatňování daně na výstupu za zdanitelná plnění uskutečňovaná společností založen na samostatném působení každého společníka. Podle informace GFŘ mohou v praxi nastat různé varianty jednání společníků vůči třetím stranám i mezi sebou navzájem a je na roz