Otázky a odpovědi: Daňové zvýhodnění u dítěte v pěstounské péči

Vydáno: 9 minut čtení

Zaměstnanec má dítě v pěstounské péči. Dítě v letošním roce dosáhne zletilosti a je držitelem průkazu ZTP/P. V současné době navštěvuje základní školu. K ukončení schází 2 roky. Zaměstnanec zjišťuje, zda bude mít dále nárok na daňové zvýhodnění. Byla jsem přesvědčena, že od 18 let zažádají o invalidní důchod třetího stupně, ale bylo mi sděleno, že o důchod žádat nebudou, dokud dítě studuje. Vzhledem k tomu, že je žákyní základní školy, můžeme daňové zvýhodnění dále vyplácet na základě potvrzení základní školy?

Otázky a odpovědi: Daňové zvýhodnění u dítěte v pěstounské péči
Ing. Bc.
Marcel
Pitterling,
Ph.D.
Odpověď
Nárok na daňové zvýhodnění vzniká tehdy, pokud vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (§ 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Společně hospodařící domácností se podle § 21e odst. 4 zákona o daních z příjmů pro účely daní z příjmů rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.
Podle § 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů se vyživovaným dítětem rozumí také dítě, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči. V pří