Otázky a odpovědi: Plná moc pro odklad daňového přiznání

Vydáno: 2 minuty čtení

Je možné, aby daňový poradce poskytl plnou moc pouze na odklad daňového přiznání, tj. v plné moci by bylo uvedeno pouze zastupování ve věci odkladu daňového přiznání na červen (nikoliv např. zpracování, zastupování)? A co se stane, pokud má poplatník povinnost podat přiznání do konce března, ale nestihne to a 10. 4. požádá daňového poradce o odklad, aby mohl doručit FÚ – je taková situace možná, nebo FÚ bude postupovat jako by se plná moc 10. 4. nepodala (bude neúčinná)?

Otázky a odpovědi: Plná moc pro odklad daňového přiznání
Ing.
Pavel
Matějka
Ustanovení § 136 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), stanoví daňovému subjektu prodlouženou lhůtu pro podání daňového přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, mimo jiné v případě, kdy daňové přiznání zpracovává a podává poradce, a to za podmínky, že plná moc udělená poradci byla uplatněna u správce daně před uplynutím lhůty stanovené v ustanovení § 136 odst. 1 daňového řádu – tj. před uplynutím základní lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců. Ze smyslu ustanovení § 136 odst. 2 daňového řádu tedy jednoznačně vyplývá, že plnou moc nelze udělit pouze pro „odklad daňového přiznání“, neboť poradce musí daňové přiznání zpracovat a podat.
Jestliže daňový subjekt nepodá daňové přiznání za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, ve lhůtě stanovené v ustanovení § 136 odst. 1 daňového řádu a plnou moc udělenou daňovému poradci pro zpracování a podání daňového přiznání uplatní u správce daně po uvedené lhůtě, lhůta pro podání daňového přiznání se neprodlouží. Opožděné podání daňového přiznání je spojeno se sankcemi (pokuta za opožděné tvrzení daně – § 250 daňového řádu a úrok z prodlení – § 252 a násl. daňového řádu).
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád