Opravné a dodatečné daňové přiznání u veřejně prospěšných poplatníků

Vydáno: 12 minut čtení

V tomto příspěvku se budu věnovat problematice opravného a dodatečného daňového přiznání. I veřejně prospěšný poplatník se totiž může dostat do situace, kdy zjistí, že v jím podaném daňovém přiznání jsou uvedené chybné údaje, a daň tak má být vyšší nebo nižší. Jakým způsobem tuto situaci řešit si vysvětlíme v následujícím textu.

Opravné a dodatečné daňové přiznání u veřejně prospěšných poplatníků
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Problematiku opravných a dodatečných daňových přiznání řeší zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění (dále jen „“), konkrétně opravné daňové přiznání v § 138 a dodatečné daňové přiznání v § 141 DŘ.
 
OPRAVNÉ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
Co se týká opravného daňového přiznání, z úpravy § 138 DŘ vyplývá, že před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání může daňový subjekt nahradit daňové přiznání, které již podal, opravným daňovým přiznáním. Jedná se tedy o situaci, že daňový subjekt objeví chybu v podaném daňovém přiznání ještě před uplynutím lhůty pro podání řádného daňového přiznání. V řízení se dále postupuje podle tohoto opravného daňového přiznání a k předchozímu daňovému přiznání se nepřihlíží.
Příklad
Příspěvková orga