Zjevná odchylnost ceny plnění

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 2. 2018, sp. zn. 5 Afs 78/2017 , www.nssoud.cz

Zjevná odchylnost ceny plnění
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.
K předpisům:
Rovněž pro případ ručení dle § 109 odst. 2 písm. a) musí správce daně prokázat, že cena daného plnění je zcela zjevně odchylná (a to nápadně nižší než cena obvyklá či nápadně vyšší než cena obvyklá) od obvyklé ceny; na ručiteli potom je, aby vysvětlil případné ekonomické důvody pro vzniklou odchylku ceny od ceny obvyklé (jinými slovy, aby se z podezření o vědomém jednání se záměrem neuhrazení daně vyvinil). Výchozím pro vznik tohoto ručitelského vztahu je tedy závěr o tom, že sjednaná úplata za plnění byla zcela zjevně odchylná od ceny obvyklé a o tom, že takováto zjevně odchylná úplata nebyla ekonomicky opodstatněná.
Jednou ze skutkových podstat zakládajících ručení příjemce zdanitelného plnění je to, že cena plnění je zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny, aniž by k tomu byly dány jakékoliv ekonomické důvody. Nejvyšší správní soud v rámci před ním řešené věci pak akcentoval právě onu zjevnou odchylnost. Jinými slovy ona odlišnost cen musí být do očí bijící, aby mohla založit vznik spoluodpovědnosti. A i v takovém případě musí být daňovému subjektu dána možnost onu zjevnou odchylnost zdůvodnit.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty