Záruky práva daňového subjektu na spravedlivý proces - jsou dostatečné nebo jen formální?

Vydáno: 16 minut čtení

Cílem tohoto příspěvku je poukázat na některé aspekty právní úpravy a aplikační praxe, které problematizují naplnění ústavního práva daňového subjektu na spravedlivý proces v daňovém a v navazujícím soudním řízení.

Záruky práva daňového subjektu na spravedlivý proces – jsou dostatečné nebo jen formální?
Ing.
Jan
Matějka,
daňový poradce č. 2660
Že tento problém skutečně existuje, se pokusím ukázat na jednoduchém příkladu. Představme si, že u daňového subjektu probíhá daňová kontrola. Daňový subjekt není spokojen s výsledkem kontrolního zjištění, a proto navrhne doplnit dokazování o provedení výslechů svědků. Správce daně tento návrh shledá jako nadbytečný a po projednání kontrolní zprávy vystaví dodatečné platební výměry.
Proti platebním výměrům daňový subjekt podá odvolání. V odvolání namítá jednak nedostatečné zjištění skutkového stavu správcem daně a dále že platební výměry nebyly řádně doručeny (namísto do datové schránky zástupce daňového subjektu je správce daně zaslal zástupci daňového subjektu poštou), že daňový subjekt nebyl seznámen se všemi důkazy (i při projednání kontrolní zprávy nadále zůstaly některé důkazy ve vyhledávací části spisu) a že ve výsledku kontrolního zjištění opomněl správce daně zhodnotit důkazy svědčící ve prospěch daňového subjektu.
Odvolací orgán uloží správci daně doplnit řízení o výslechy svědků navržené daňovým subjektem a dále zařadit všechny důkazy do veřejné části spisu a zachytit jejich hodnocení úředním záznamem. To vše oznámit daňovému subjektu přípisem zaslaným zástupci daňového subjektu.
Správce daně odstraní vady řízení, jak mu to uložil odvolací orgán. Výslechů svědků se přitom účastní tytéž úřední osoby, které předtím prováděly daňovou kontrolu. Proti tomuto vznese daňový subjekt námitku podjatosti, která je však správcem daně zamítnuta.
Odvolací orgán odvolání zamítne s odůvodněním, že ani po doplnění dokazování a odstranění vad daňového řízení nedošlo ke změně výsledku kontrolního zjištění, jak jej zjistil správce daně.
Proti rozhodnutí o odvolání daňový subjekt podá žalobu, ve které namítá porušení jeho práva na spravedlivý proces v daňovém řízení. Žaloba bude správním soudem zamítnuta, neboť právo daňového subjektu na seznámení s provedenými důkazy mu bylo zajištěno v rámci odvolacího řízení. Ohledně vady doručení platebních výměrů a ohledně účasti podjatých úředních osob na odvolacím řízení soud zkonstatuje, že se jedná o vady řízení bez