Ke změnám v zákoně o spotřebních daních

Vydáno: 12 minut čtení

Dne 25. 5. 2018 předložila skupina celkem 31 poslanců napříč politickým spektrem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb. , o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů1) (dále jen „poslanecký návrh zákona“).2) Následně pak dne 13. 6. 2018 byl ministryní financí JUDr. Alenou Schillerovou, Ph.D., předložen návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „vládní návrh zákona“). 3)

JUDr.
Vítězslav
Kozák,
Autor je právním čekatelem Okresního státního zastupitelství v Kroměříži
Úvodem se sluší pro úplnost připomenout, že spotřební daně jsou opakující se nepřímé daně selektivní povahy, neboť dopadají na určitý okruh subjektů nakládajících se specifickými výrobky, jejichž primární funkcí je funkce fiskální, tedy zajištění přílivu finančních prostředků do veřejných rozpočtů; sekundární funkcí pak může být snaha ovlivnit spotřebu rizikových výrobků s negativním dopadem na zdraví obyvatel či životní prostředí.
 
K poslaneckému návrhu zákona
Poslanecký návrh zákona má za cíl i po 1. 1. 2019 zachovat stávající právní úpravu § 57 ZSD, tedy zachovat zvýšenou intenzitu podpory zemědělské živočišné výroby. Vrácení daně z minerálních olejů (v praxi se jedná o motorovou naftu s podílem bioložky a čistou motorovou naftu) osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu bylo v zákonu o spotřebních daních původně (do 30. 6. 2017) určeno toliko pro zemědělskou prvovýrobu rostlinnou.4) Následně pak bylo znění tohoto ustanovení změněno tak, že za zemědělskou prvovýrobu se považoval i chov některých hospodářských zvířat, čímž došlo k rozšíření daňového zvýhodnění minerálních olejů spotřebovaných i v souvislosti se zemědělskou prvovýrobou živočišnou (od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2018).5)
Následně došlo opětovně k omezení daňového zvýhodnění minerálních olejů způsobem, že podporována měla být od 1. 1. 2019 toliko zemědělská prvovýroba rostlinná, a tedy situace se vrátila do doby před 1. 7. 2017.
Poslanecký návrh zákona tedy znovu zavádí, resp. ponechává, stávající daňové zvýhodnění minerálních olejů spotřebovaných nejenom v zemědělské prvovýrobě rostlinné, ale i v zemědělské prvovýrobě živočišné.
Je vhodné poznamenat, že v zemědělské praxi se toto daňové zvýhodnění osvědčilo, resp. že bylo osobami provozujícími zemědělskou živočišnou prvovýrobu kladně přijato a je efektivně a hojně využíváno.
 
K vládnímu návrhu zákona
Cílem vládního návrhu zákona je nově zdanit tzv. zahřívané tabákové výrobky, které jsou známé pod všeobecným označením elektronické cigarety. Jedná se o výrobky relativně nové povahy, jež představují alternativní způsob užívání tabáku prostřednictvím obslužného zařízení, kterým se zahřívají speciální tabákové náplně.
Jedná se o substitut tradičních tabákových výrobků. Podle výrobců těchto zařízení a náplní se jedná o méně škodlivý způsob užívání tabáku. Tyto zahřívané tabákové výrobky nelze zařadit do žádné ze stávajících kategorií tabákových výrobků v rámci zákona o spotřebních daních, a tedy v současnosti nepodléhají spotřební dani, přestože je zřejmé, že se jedná o komoditu postavenou naroveň tabáku, a tedy je nanejvýš vhodné a žádoucí zatížit i ji spotřební daní, pročež se zavádí nová spotřební daň – daň ze zahřívaných tabákových výrobků.6), 7) Hlavním důvodem pro zavedení této nové spotřební daně je aktuální znevýhodnění ve formě daňového zatížení klasických tabákových výrobků oproti zahřívaným tabákových výrobkům, které spotřební daní zatíženy nejsou.
Zahřívaným tabákovým výrobkem se pro účely daně ze zahřívaných tabákových výrobků rozumí tabákový výrobek, který
a.
obsahuje tabák,
b.
je určen k užívání, které nezahrnuje
1.
postupné spalování tabáku,
2.
užívání nosem
3.
žvýkání, a
c.
není předmětem daně z tabákových výrobků.
Předmětem daně ze zahřívaných tabákových výrobků je tabák obsažený v zahřívaném tabákovém výrobku, základem daně ze zahřívaných tabákových výrobků je pak množství tabáku obsaženého v zahřívaných tabákových výrobcích vyjádřené v gramech. Sazba daně ze zahřívaných tabákových výrobků je stanovena na 2,236 Kč/g, přičemž daň ze zahřívaných tabákových výrobků se vypočte jako součin základu daně a sazby daně ze zahřívaných tabákových výrobků.9)
Vládní návrh zákona obsahuje rovněž přechodné ustanovení, podle kterého zahřívané tabákové výrobky, které se na trhu vyskytují přede dnem nabytí účinnosti vládního návrhu zákona, spotřební dani nepodléhají, neboť se považují
ex lege
za zdaněné.
Vládní návrh zákona kromě zavedení nové spotřební daně ze zahřívaných tabákových výrobků upravuje rovněž nový způsob používání tabákové nálepky, a to v návaznosti na článek 10 odst. 1 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. 4. 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků, a o zrušení směrnice 2001/37/ES. Zdravotní varování na jednotkových baleních cigaret (nejčastěji krabičky cigaret)
pro futuro
nebude možné umístit jinam než k hornímu okraji zadní strany jednotkového balení, pročež
pro futuro
nebude rovněž možné používat tabákovou nálepku doposud zavedeným způsobem. Vládní návrh zákona proto v podstatě ruší aktuálně stanovenou povinnost porušení (přetržení) tabákové nálepky (tzv. kolku) při otevření jednotkového balení (nejčastěji krabičky cigaret).10)
Vládní návrh zákona zároveň zmocňuje Ministerstvo financí České republiky k vydání vyhlášky, která má mimo jiné stanovit rozměry, náležitosti, vzor a vyobrazení tabákových nálepek a způsob jejich umístění na jednotkovém balení.
V neposlední řadě se pak v návaznosti na shora uvedené zavádí rovněž zákonná definice neznačených tabákových výrobků a tabákových výrobků značených nesprávným způsobem. Dochází rovněž ke změně kódů nomenklatury v návaznosti na právo Evropské unie.
 
Závěrem
Poslanecký návrh zákona již úspěšně prošel celým legislativním procesem a již je součástí právního řádu, a to jako zákon č. 4/2019 Sb., ze dne 20. 12. 2018, kterým se mění zákon o spotřebních daních. Účinnosti pak zákon nabyl dne 1. 2. 2019.
Snad lze jen poznamenat, že zákonodárce by neměl neustále novelizovat institut daňového zvýhodnění u minerálních olejů spotřebovaných v souvislosti se zemědělskou prvovýrobou (§ 57 ZSD). Měl by spíše racionálně zvážit potřebnost konkrétního daňového zvýhodnění, a toto již jednou přijaté daňové zvýhodnění po nějakou dobu zachovat tak, aby nedocházelo k neustálým turbulentním změnám v této oblasti. Uvedené by jistě napomohlo přehlednosti právní úpravy a posílilo jistotu adresátů, kterým především je norma určena. Uvedené je však spíše přáním autora, než skutečnou realitou, neboť oblast úpravy spotřebních daní je jednou z oblastí, která neustále podléhá turbulentním změnám, v nichž není často jednoduché se plně orientovat.11)
Vládní návrh zákona lze považovat za pozitivní legislativní počin, neboť stávající daňové zvýhodnění zahřívaných tabákových výrobků nepovažuji věcně za správné. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vládní návrh zákona schválila, a ten se aktuálně nachází v Senátu. Lze očekávat jeho přijetí bez zásadnějších zásahů či změn.
Jedinou drobností, kterou zákonodárce bude muset v průběhu legislativního procesu upravit, je otázka revize termínu nabytí účinnosti vládního návrhu zákona, neboť je zřejmé, že k datu 15. 2. 2019 vládní návrh zákona skutečně nestihne nabýt účinnosti, když ke dni 30. 1. 2019 je stále v Senátu, kde se čeká na jeho schválení. Za situace, kdy byl vládní návrh zákona předložen v polovině roku 2018, mělo být předkladateli zřejmé, že celý legislativní proces nestihne úspěšně proběhnout do konce ledna 2019. O to více nepřiléhavé se jeví tvrzení předkladatele v důvodové zprávě, kde je doslova uvedeno „V novele zákona o spotřebních daních je poskytnuta delší legisvakance“. Na druhé straně ale nelze přehlédnout, že v případě změny kódů nomenklatury, kterých se vládní návrh zákona rovněž dotýká, je třeba s ohledem na právo Evropské unie tyto změny promítnout do zákona o spotřebních daních co možná nejdříve. Po věcné i formální stránce však lze v ostatním vládní návrh zákona přivítat.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.
1) Dále jen „zákon o spotřebních daních“ či „ZSD“.
2) Poslanecký návrh zákona je dostupný na internetových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako sněmovní tisk č. 183 včetně důvodové zprávy z VIII. volebního období. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Praha [online; cit 20. 1. 2019]. Dostupné na: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=183&CT1=0.
3) Vládní návrh zákona je dostupný na internetových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako sněmovní tisk č. 206 včetně důvodové zprávy z VIII. volebního období. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Praha [online; cit 20. 1. 2019]. Dostupné na: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=206&CT1=0.
Vládní návrh zákona novelizuje nejenom zákon o spotřebních daních, kterému se budu v příspěvku nadále věnovat, ale rovněž zákon o daních z příjmů, zákon o dani z hazardních her, zákon o dani z přidané hodnoty, celní zákon, daňový řád, zákon o Finanční správě České republiky, zákon o Celní správě České republiky a insolvenční zákon. Zařazení změn veškerých shora uvedených právních norem do jednoho právního předpisu zvyšuje podle důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona přehlednost, což vede ke snazší orientaci v navrhovaných změnách; přehlédnout nelze ani vzájemnou souvislost jednotlivých navrhovaných změn.
4) K tomu srovnej původní znění § 57 ZSD či např. KOTENOVÁ, Bohumila, PETROVÁ, Petra, TOMÍČEK, Milan. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 319–324. ISBN 978-80-7478-883-3.
5) Rozšíření uvedeného daňového zvýhodnění i na zemědělskou prvovýrobu živočišnou jsem se již v minulosti na stránkách časopisu Daně a právo v praxi věnoval. K tomu blíže viz KOZÁK, Vítězslav. Další novela zákona o spotřebních daních.
Daně a právo v praxi.
2017, roč. 22, č. 1, s. 27–28. ISSN 1211-7293.
Stalo se tak zákonem č. 453/2016 Sb., kterým došlo ke změně zákona o spotřebních daních.
6) Daň ze zahřívaných tabákových výrobků je normativně upravena v části třetí zákona o spotřebních daních, konkrétně pak v § 130 až 130g ZSD.
7) Nově se zavádí rovněž definice tzv. vybraných výrobků, kterými se pro účely spotřebních daní rozumí minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty a
tabákové výrobky, které jsou předmětem daně z tabákových výrobků
(k tomu blíže viz návrh nově formulovaného § 1 odst. 2 a 3 ZSD).
9) Viz navrhované znění § 130a až 130c ZSD.
10) Tabákové výrobky musejí být značeny tabákovou nálepkou, která musí být podle stávajících právních předpisů umístěna na části jednotkového balení uzpůsobené k otevírání takovým způsobem, aby nebylo možné jednotkové balení otevřít bez viditelného poškození tabákové nálepky.
11) K racionalitě vytvářené legislativy blíže viz např. KOZÁK, Vítězslav. Nad obsahem a formou skutečně racionální legislativy. In: VALDHANS, Jiří et al. (eds.).
DNY PRÁVA 2014.
Sborník příspěvků z mezinárodní odborné vědecké konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 178–187. ISBN 978-80-210-7901-4. Příspěvek dostupný online na internetových stránkách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně [online; cit. 20. 1. 2019]. Dostupné na: https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2014/legislativni_proces.pdf či KOZÁK, Vítězslav. Povzdech nad současnými alternativními snahami Ministerstva spravedlnosti. In: JELÍNEK, Jiří et al. (eds.).
Alternativní řešení trestních věcí (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty).
Sborník z mezinárodní odborné vědecké konference Olomoucké právnické dny 2015 (květen 2015), trestní sekce. Praha: Leges, 2015, s. 125–135. ISBN 978-80-7502-109-0.