Otázky a odpovědi: Dodatečné daňové přiznání a možné sankce

Vydáno: 2 minuty čtení

Pokud podáme dodatečné daňové přiznání do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž zjistíme rozhodné skutečnosti, hrozí nám pokuta za pozdní tvrzení, penále za pozdní podání nebo úrok z prodlení?

Otázky a odpovědi: Dodatečné daňové přiznání a možné sankce
Ing.
Matěj
Nešleha
Jsme v situaci, kdy podáváme dodatečné daňové přiznání, přičemž toto dodatečné daňové přiznání podáme ve lhůtě stanovené § 141 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“) – tedy do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž zjistíme rozhodné skutečnosti.
Pokutu za opožděné tvrzení daně dle § 250 daňového řádu hradit nemusíme, neboť dodatečné daňové přiznání nepodáváme opožděně – podáváme ho ve lhůtě pro podání – tedy do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž zjistíme rozhodné skutečnosti.
Povinnost hradit penále také nemáme, neboť dle § 251 odst. 4 daňového řádu platí, že je-li daň doměřena na základě dodatečného daňového přiznání, penále se daňovému subjektu nepředepíše k úhradě.
Jiná situace je ovšem u úroku z prodlení dle § 252 daňového řádu, daňový subjekt je v prodlení, neuhradí-li splatnou daň nejpozději v den její splatnosti, ustanovení § 141 daňového řádu však nehovoří o lhůtě splatnosti, ale o náhradní lhůtě splatnosti – § 141 odst. 8 daňového řádu. Úhradu tedy stihneme v náhradní lhůtě splatnosti, nikoli však v její původní lhůtě splatnosti.
I tak lze ovšem konstatovat, že většina sankcí udělených daňovým řádem je v případě podání dodatečného daňového přiznání daňovému subjektu odpuštěna.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád