Rozdíly ve zdanění motivačního a náborového příspěvku

Vydáno: 26 minut čtení

V následujícím příspěvku se zabýváme otázkou podpory získávání nových pracovníků, a to především z hlediska daňového řešení dle zákona o daních z příjmů . Jedná se o dvě varianty: a) poskytnutí motivačního příspěvku žákům a studentům s cílem, aby se připravovali studiem k nástupu do pracovního poměru k dotyčnému zaměstnavateli, b) poskytnutí náborového příspěvku zaměstnavatelem v rámci získávání nových pracovníků.

Rozdíly ve zdanění motivačního a náborového příspěvku
Ing.
Ivan
Macháček
 
Poskytnutí motivačního příspěvku žákovi nebo studentovi
Jednou z možností, jak může získat zaměstnavatel kvalifikované pracovníky, je poskytnutí motivačního příspěvku žákovi nebo studentovi střední nebo vysoké školy a smluvně ho zavázat k uzavření pracovního poměru se zaměstnavatelem po ukončení jeho studia. Žák nebo student se
de facto
připravuje na budoucí povolání pro zaměstnavatele. Z hlediska smluvního občanský zákoník umožňuje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí anebo uzavření tzv. nepojmenované smlouvy dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo dne 6. 11. 2015 Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem vysoké školy, kteří se připravují pro potřeby konkrétního zaměstnavatele. Toto Doporučení obsahuje vzory dohod o poskytnutí motivačního příspěvku pro nezletilé i zletilé žáky a studenty, a také postup při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem nebo studentem.
 
Daňové řešení motivačního příspěvku u budoucího zaměstnance
Za příjmy ze závislé činnosti se podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb.
, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“),
považují rovněž příjmy plynoucí v souvislosti s budoucím výkonem činnosti, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti.
Mezi tyto příjmy můžeme zařadit i motivační příspěvek. Z toho vyplývá, že motivační příspěvek je u studenta zdaněn jako příjem ze závislé činnosti a postup zdanění závisí na tom, zda student učiní nebo neučení u zaměstnavatele prohlášení k dani.
 
Student učiní u budoucího zaměstnavatele prohlášení k dani
Pokud student učiní u zaměstnavatele prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP,
srazí zaměstnavatel z příjmu (z poskytnutého motivačního příspěvku) zálohu na daň ve výši 15 %, přičemž od této zálohy odečte měsíční základní slevu na dani na poplatníka a měsíční slevu na studenta
podle § 35ba odst. 1 ZDP. Vzhledem k tomu, že měsíční sleva na dani na poplatníka činí 2 070 Kč a měsíční sleva na studenta činí 335 Kč, pak u běžné výše poskytovaných motivačních příspěvků bude výsledná daň u studenta nulová. Po skončení kalendářního roku může student požádat písemně zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh, a to nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období. Podmínkou je splnění podmínek pro roční zúčtování uvedených v § 38ch odst. 1 ZDP.
 
Student neučiní u budoucího zaměstnavatele prohlášení k dani
Plátce daně, u kterého student neučinil na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, při výpočtu zálohy na daň ze závislé činnosti nepřihlédne k žádné měsíční slevě na dani podle