Přeshraniční dodání zboží v rámci EU ve vztahu k podmínkám těchto obchodů

Vydáno: 15 minut čtení

Tento článek volně navazuje na příspěvek z minulého čísla1) a zabývá se následujícími podmínkami dodání zboží do jiného členského státu: – daňové identifikační číslo kupujícího, – dodání zboží v režimu „call-off stock“ a – podmínky přepravy. Uvedených oblastí se totiž týkají změny, které byly přijaty v závěru roku 2018 [novelizace směrnice 2006/112/ES , o společném systému daně z přidané hodnoty směrnicí Rady (EU) 2018/1910 , pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty pro obchod mezi členskými státy, ze dne 4. 12. 2018 – tyto změny se použijí od roku 2020, a proto je vysvětlena jak současná úprava, která se použije až do konce roku 2019, tak nová úprava od roku 2020]. V návaznosti na výklad daňového identifikačního čísla kupujícího je pozornost věnována i daňovému identifikačnímu číslu prodávajícího (ve vztahu k pořízení zboží z jiného členského státu).

Přeshraniční dodání zboží v rámci EU ve vztahu k podmínkám těchto obchodů
Ing.
Pavel
Běhounek
 
1. Daňové identifikační číslo kupujícího
Pokud je dodáváno zboží do jiného členského státu (JČS), je jednou z podmínek pro osvobození tohoto dodání, že kupující je registrován k dani. Podmínka registrace kupujícího k dani, kterou lze ověřit přes systém VIES (VAT Information Exchange System – online systém výměny informací o DPH), je vyžadována § 64 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). Tato podmínka je (do 31. 12. 2018) vyžadována nad rámec EU předpisů, jak potvrzují rozsudky Soudního dvora EU [např. rozsudky ve věcech C587/10 (VSTR) a C-24/15 (Josef Plöckl)].
Uvedený rozpor ZDPH však nelze chápat tak, že by otázka registrace kupujícího k DPH nebyla otázkou důležitou. Navíc, od roku 2020, bude podmínka registrace kupujícího k dani dokonce zakotvena ve směrnici 2006/112/ES [odstavec 1 článku 131 ve znění směrnice Rady (EU) 2018/1910]. Dalo by se tedy dokonce říci, že ZDPH (částečně) předběhl dobu a jeho rozpor s EU předpisy je jen dočasný. Od 1. 1. 2020 tedy bude podmínka registrace kupujícího k dani naprosto jednoznačná – směrnice 2006/112/ES dokonce bude od roku 2020 osvobození dodání zboží