Otázky a odpovědi: Přiznání k dani z nemovitých věcí

Vydáno: 2 minuty čtení

Na výpisu z katastru nemovitostí je uveden údaj zastavěná plocha a nádvoří o určité výměře, součástí je stavba bez č. p. – garáž. Uvádí se do přiznání pouze údaj o zastavěné ploše bez stavby nebo se stavbou? V případě uvedení stavby nemáme údaj z katastru o výměře. Uvedeme tedy údaj podle skutečnosti bez doložení výpisem z katastru nemovitostí?

Otázky a odpovědi: Přiznání k dani z nemovitých věcí
JUDr.
Alena
Koutná
Při hledání odpovědi na položený dotaz je vhodné vyjít z § 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (dále jen „ZDNV“). Platí, že předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí. Dále je vhodné vyjít z § 2 odst. 2 písm. a) ZDNV, z jehož obsahu vyplývá, že předmětem daně z pozemků nejsou pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb. Z uvedeného pak lze dovodit tyto situace:
1.
Pozemek není zastavěn žádnou stavbou – předmětem daně z pozemků je daný pozemek v plné výměře.
2.
Pozemek je zastavěn stavbou, která však není zdanitelnou stavbou (blíže v § 7 ZDNV) – předmětem daně z pozemků je daný pozemek v plné výměře.
3.
Pozemek je zastavěn stavbou, která je zdanitelnou stavbou – předmětem daně je pozemek ve výměře snížené o výměru dané stavby.
Takto to zákon koncipuje z toho důvodu, aby nedocházelo ke dvojímu zdanění výměry pozemku zastavěné stavbou – jednou jako daň z pozemku, podruhé i jako daň ze staveb, proto je důraz položen na zastavění „zdanitelnou“ stavbou.
Je tedy důležité znát výměru dané zdanitelné stavby. Důkazní břemeno je vždy na poplatníkovi. Pokud tedy nelze požadovaný údaj vyčíst z katastru nemovitostí, je vhodné jej tam pro budoucno a pro zjednodušení dokazování doplnit. Záleží na příslušném katastrálním úřadu, jaké k tomu bude požadovat podklady; do úvahy přichází i zaměření stavby apod. Ostatně katastrální zákon ukládá vlastníkům při zjištění nesouladu faktického a právního (zapsaného) stavu tento nesoulad odstranit.
Z pohledu daňového řízení lze zjistit výměru zdanitelné stavby i jiným vhodným způsobem tak, aby v případě dokazování toto zjištění a uváděná výměra obstály (např. vlastní zaměření apod.).
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.