Daň z nemovitých věcí v roce 2019

Vydáno: 9 minut čtení

Blíží se 31. 1. 2019, termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2019. Přestože u této daně nedochází oproti předchozímu zdaňovacímu období ke změnám, chceme při této příležitosti připomenout povinnosti poplatníků daně a upřesnit či doplnit některé již dříve publikované informace.

Daň z nemovitých věcí v roce 2019
Dr.
Jindřich
Klestil
 
Povinnost podat daňové přiznání
Daň z nemovitých věcí se stanovuje na zdaňovací období, jímž je jeden kalendářní rok, podle stavu k 1. lednu příslušného roku. Ke změnám, které nastanou v průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíží. Jestliže tedy dojde v průběhu roku ke změnám okolností rozhodných pro stanovení daně, vzniká daňovému subjektu povinnost podat řádné (úplné) daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání na zdaňovací období následující po roce, v němž uvedené změny nastaly.
V případě, že daňový subjekt doposud nebyl poplatníkem daně z nemovitých věcí u téhož místně příslušného správce daně (tj. v tomtéž kraji nebo v hlavním městě Praze), má povinnost podat řádné (úplné) daňové přiznání, v němž uvede všechny nemovité věci, k nimž má vlastnická nebo jiná práva, na jejichž základě je ve smyslu