Daň z nemovitých věcí v roce 2019

Vydáno: 9 minut čtení

Blíží se 31. 1. 2019, termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2019. Přestože u této daně nedochází oproti předchozímu zdaňovacímu období ke změnám, chceme při této příležitosti připomenout povinnosti poplatníků daně a upřesnit či doplnit některé již dříve publikované informace.

Daň z nemovitých věcí v roce 2019
Dr.
Jindřich
Klestil
 
Povinnost podat daňové přiznání
Daň z nemovitých věcí se stanovuje na zdaňovací období, jímž je jeden kalendářní rok, podle stavu k 1. lednu příslušného roku. Ke změnám, které nastanou v průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíží. Jestliže tedy dojde v průběhu roku ke změnám okolností rozhodných pro stanovení daně, vzniká daňovému subjektu povinnost podat řádné (úplné) daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání na zdaňovací období následující po roce, v němž uvedené změny nastaly.
V případě, že daňový subjekt doposud nebyl poplatníkem daně z nemovitých věcí u téhož místně příslušného správce daně (tj. v tomtéž kraji nebo v hlavním městě Praze), má povinnost podat řádné (úplné) daňové přiznání, v němž uvede všechny nemovité věci, k nimž má vlastnická nebo jiná práva, na jejichž základě je ve smyslu § 3 nebo 8 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poplatníkem daně.
Dílčí daňové přiznání může daňový subjekt podat, jestliže byl poplatníkem daně z nemovitých věcí v obvodu územní působnosti téhož finančního úřadu již v předchozím zdaňovacím období. V dílčím daňovém přiznání uvede pouze nemovité věci, u nichž došlo oproti předchozímu zdaňovacímu období ke změnám, respektive nemovité věci nově získané. V dílčím daňovém přiznání se rovněž zohlední nemovité věci, u nichž daňový subjekt již není poplatníkem daně (např. po jejich prodeji), ve IV. oddílu dílčího daňového přiznání je však vždy nutno uvést celkovou výši daně za všechny zdaňované nemovité věci, nikoli pouze za ty nemovité věci, u nichž došlo ke změnám.
Namísto dílčího daňového přiznání může poplatník podat i daňové přiznání řádné (úplné), z pohledu zákona je jejich podání zcela rovnocenné a volba záleží na poplatníkovi.
Výjimkou jsou změny uvedené v § 13a odst. 2 zákona, tj. změna sazeb daně, změna průměrné ceny půdy přiřazené k jednotlivým katastrálním územím, změny koeficientů daně podle § 6 odst. 4, § 11 odst. 3 a 4 nebo podle § 12 zákona, anebo zánik osvobození podle § 4 odst. 1 písm. v) téhož zákona či zánik osvobození uplynutím zákonem stanovené lhůty, není-li nemovitá věc ani částečně osvobozena z jiného důvodu, a také změna místní příslušnosti. V těchto případech není poplatník povinen podat daňové přiznání ani dílčí daňové přiznání a správce daně mu vyměří daň ve výši poslední známé daně, upravené o uvedené změny.
V ostatních případech, kdy došlo oproti předchozímu zdaňovacímu období ke změnám rozhodným pro stanovení daně, má poplatník povinnost podat daňové přiznání (úplné) anebo dílčí daňové přiznání a tyto změny v něm zohlednit.
Jestliže ten, kdo byl poplatníkem daně z nemovitých věcí, ztratil postavení poplatníka proto, že v průběhu zdaňovacího období se změnila vlastnická nebo jiná práva ke všem nemovitým věcem v územním obvodu téhož správce daně, které u něho podléhaly dani z nemovitých věcí, nebo tyto nemovité věci zanikly, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. 1. následujícího zdaňovacího období, tj. ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Protože forma tohoto oznámení není stanovena, má obvykle charakter dopisu, respektive obecného podání, učiněného u příslušného správce daně v souladu s § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).
Nebylo-li do 31. 12. roku, ve kterém byl podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, kterým toto právo vzniká (
konstitutivní
vklad), rozhodnuto o jeho povolení, je poplatník povinen za nemovitou věc, která byla předmětem vkladu vlastnického práva, podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zapsán vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Daňové přiznání poplatník podává na zdaňovací období následující po roce, v němž vznikly právní účinky vkladu. Povinnost podat daňové přiznání nevzniká, pokud daňové přiznání za nemovitou věc podal současný společný zástupce nebo společný zmocněnec.
Jestliže do 31. 12. zdaňovacího období nepřešlo vlastnické právo k nemovité věci prodané v dražbě, je poplatník povinen za nemovitou věc podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž:
a)
byly splněny podmínky pro nabytí vlastnického práva k nemovité věci vydražené v dražbě, s výjimkou veřejné dražby, vydražitelem nebo předražitelem, nebo
b)
bylo vydáno vydražiteli potvrzení o nabytí vlastnického práva k nemovité věci vydražené ve veřejné dražbě.
 
Tiskopisy daňového přiznání
Protože u daně z nemovitých věcí nedošlo ke změnám, které by vyžadovaly úpravy tiskopisů daňového přiznání, zůstávají na rok 2019 v platnosti tiskopisy platné v roce 2018, s výjimkou Pokynů k jejich vyplnění, v nichž byly aktualizovány některé informace, tj.:
25 5450 vzor 16 Přiznání k dani z nemovitostí
5 5450/1 vzor 21 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od roku 2019
25 5532 vzor 6 List k dani z pozemků
25 5533 vzor 5 List k dani ze staveb a jednotek
25 5534 vzor 4 Příloha k listu k dani z pozemků
25 5535 vzor 4 Příloha k listu k dani ze staveb a jednotek
 
Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí
Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh k listům je k dispozici
na všech územních pracovištích finančních úřadů. V elektronické podobě je ve formátu PDF ke stažení na webových stránkách Finanční správy https:/www.financnisprava.cz v sekci Daňové tiskopisy.
Podle § 72 odst. 4 daňového řádu, má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání podle § 72 odst. 1 daňového řádu učinit pouze datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu.
Elektronicky lze
přiznání k dani z nemovitých věcí podat formou datové zprávy ve formátu a struktuře definované správcem daně, zveřejněné v dokumentaci na Daňovém portálu na adrese https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces, a za podmínek zveřejněných Ministerstvem financí. Datovou zprávu lze odeslat prostřednictvím datové schránky nebo Daňového portálu https://www.daneelektronicky.cz/, tento způsob odeslání vyžaduje jednoznačnou identifikaci podatele. Pro tyto účely je možné využít:
uznávaný elektronický podpis,
přihlašovací údaje do datové schránky (ověření identity podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky),
dodatečné potvrzení nebo opakování podání písemnou nebo ústní formou ve lhůtě do 5 dnů od původního podání (tzv. e-tiskopis).
Na Daňovém portálu https://www.daneelektronicky.cz je k dispozici aplikace pro elektronická podání pro finanční správu (EPO), v níž lze vyplnit elektronický formulář a vytvořit datovou zprávu, kterou je možno přímo z aplikace odeslat na společné technické zařízení správců daně, nebo vytvořit vyplněný tiskopis daňového přiznání ve formátu PDF, který je možno vytisknout, opatřit podpisem a podat v listinné podobě.
Protože aplikace pro elektronické podání umožňuje vytvořit daňové přiznání pouze v úplném tvaru, nelze elektronicky podat dílčí daňové přiznání, ale pouze řádné (úplné) daňové přiznání; rovněž dodatečné daňové přiznání lze takto podat pouze v úplném tvaru, tj. s uvedením všech nemovitých věcí poplatníka v územním obvodu téhož správce daně.
Dílčí daňové přiznání a zkrácené dodatečné daňové přiznání, v nichž se uvádějí pouze ty nemovité věci, u nichž došlo ke změnám, proto lze podat pouze v listinné podobě.
Daňové přiznání se podává vždy místně příslušnému správci daně,
tj. tomu finančnímu úřadu, v jehož obvodu územní působnosti se předmětné nemovité věci nacházejí. Přiznává-li poplatník více nemovitých věcí, nacházejících se v obvodech územní působnosti několika finančních úřadů, podává daňové přiznání u každého z nich samostatně.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.