Výzva k podání dodatečného daňového tvrzení

Vydáno: 14 minut čtení

Výzva správce daně k podání dodatečného daňového tvrzení je procesním institutem, zakotveným v § 145 odst. 2 daňového řádu . Tento příspěvek se zabývá zejména podmínkami pro vydání výzvy. Podmínky pro vydání výzvy přitom vycházejí ze základního předpokladu, že vydání výzvy má přednost před zahájením daňové kontroly nebo před nařízením obnovy řízení.

Výzva k podání dodatečného daňového tvrzení
Ing.
Jan
Matějka,
daňový poradce č. 2660
 
1. Podmínky pro vydání výzvy
Podmínky pro vydání výzvy k podání dodatečného daňového tvrzení stanovené daňovým řádem a judikaturou Nejvyššího právního soudu jsou následující:
Podle § 141 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),
„daň lze doměřit na základě dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného vyúčtování, nebo z moci úřední. Právní moc dosavadních rozhodnutí o stanovení daně není jejímu doměření na překážku“.
Podle § 143 odst. 3 daňového řádu
„k doměření z moci úřední může dojít pouze na základě výsledku daňové kontroly. Zjistí-li správce daně nové skutečnosti nebo důkazy mimo daňovou kontrolu, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že bude daň doměřena, postupuje podle § 145 odst. 2“.
Podle § 145 odst. 2 daňového řádu
„pokud lze důvodně předpokládat, že bude daň doměřena, může správce daně vyzvat daňový subjekt k podání dodatečného daňového tvrzení a stanovit náhradní lhůtu. Nevyhoví-li daňový subjekt této výzvě ve stanovené lhůtě, může správce daně doměřit daň podle pomůcek“.
Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 1