Podíly v obchodních korporacích

Vydáno: 14 minut čtení

Obchodní korporace definuje zákon č. 90/2012 Sb. , o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK “), jako souhrn obchodních společností a družstev. Obchodními společnostmi (dále jen „společnost“) jsou osobní společnosti (veřejná obchodní společnost a komanditní společnost), kapitálové společnosti (společnost s ručením omezeným a akciová společnost), evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Mezi družstva se řadí družstvo a evropská družstevní společnost.

Podíly v obchodních korporacích
Milan
Mareš,
Jan
Vaculík,
daňoví poradci Rödl & Partner
Podíl obecně představuje účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti. Jinými slovy, jedná se o míru účasti společníka na vlastním kapitálu společnosti, která připadá na jeho podíl. Podíl můžeme rozlišovat z pohledu jeho kvantitativní a kvalitativní stránky. Kvantitativní stránka vyjadřuje výši podílu v procentech a hodnotu podílu, která je závislá na výsledku hospodaření společnosti za zdaňovací období na hodnotě čistého obchodního majetku. Kvalitativní stránka podílu je zaměřena na souhrn práv a povinností, které plynou z účasti společníka ve společnosti.
V kapitálových společnostech může být podíl představován cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem. To platí zejména pro akciové společnosti, ale od roku 2014 se to týká dle ZOK také společností s ručením omezeným, ve kterých může být podíl představován kmenovým listem, pokud se tak určí prostřednictvím společenské smlouvy. Další určitou benevolenci umožnuje ZOK prostřednictvím společenské smlouvy společnostem s ručením omezeným, kdy připouští vznik různých druhů podílů (s různými právy) a možnost pro společníky vlastnit více podílů (i různých druhů).
Společníkem je potom osoba, která vlastní určitou výši podílu na vlastním kapitálu společnosti. Kromě kapitál