DPH u přeshraničních obchodů v rámci EU

Vydáno: 20 minut čtení

Tento článek se zabývá základními principy uplatnění DPH u přeshraničních obchodů v rámci EU (intrakomunitární plnění). Z odlišnosti principů pro dodání zboží a pro poskytování služeb plyne např. rozdílné zahrnování úplat do obratu rozhodného pro registraci k DPH, čemuž je věnována samostatná kapitola. Od 1. 1. 2019 dochází ke změně v uplatnění DPH u služeb, které jsou elektronicky poskytovány osobám nepovinným k dani, což vysvětluje závěrečná kapitola tohoto článku.

DPH u přeshraničních obchodů v rámci EU
Ing.
Pavel
Běhounek,
daňový poradce ev. č. 601, www.behounek.eu
 
1. Základní principy z pohledu českého plátce
 
1.1 Odběratelem je osoba povinná k dani registrovaná k dani v JČS
Pokud dodává zboží CZ plátce osobě registrované k dani v jiném členském státě (JČS) a zboží je přepraveno z ČR do JČS, tak:
CZ plátce fakturuje tuto dodávku bez DPH, v daňovém přiznání ji vykazuje bez DPH a dále ji vykazuje v souhrnném hlášení,
daň přiznává v JČS odběratel (je-li např. odběratelem slovenský plátce a zboží je přepraveno na Slovensko, tak přiznává na Slovensku slovenskou DPH).
Pokud CZ plátce osobě registrované k dani v JČS poskytuje službu, tak (až na výjimky):
CZ plátce fakturuje poskytnutí této služby bez DPH, v daňovém přiznání ji vykazuje bez DPH a dále ji vykazuje v souhrnném hlášení,
daň přiznává v JČS odběratel (je-li např. odběratelem slovenský plátce, tak přiznává na Slovensku slovenskou DPH).
Z výše uvedených podobností bývá v praxi nesprávně chápáno, že přeshraniční uplatnění DPH u dodávek zboží a u poskytování služeb je téměř identické. To je však zásadní omyl, který může vést k nesprávnému uplatnění DPH, popř. ke zcela zbytečným otázkám.
Jedním z rozdílů je např. to, že (zatím – do budoucna by toto mohlo být v rámci EU změněno):
jedno dodání zboží představuje pro účely DPH dvě plnění – u dodavatele dodání zboží osvobozené od DPH, u kupujícího zdanitelné pořízení zboží z JČS. Například při dodávce zboží CZ plátcem z ČR do SR slovenskému plátci:
CZ plátce uskutečňuje v ČR osvobozené plnění,
SK plátce uskutečňuje na Slovensku zdanitelné pořízení zboží z JČS;
poskytnutí služby představuje pouze jedno plnění, které se považuje za uskutečněné (až na výjimky) v členském státě sídla odběratele a ze kterého vzniká povinnost přiznat daň odběrat