DPH u přeshraničních obchodů v rámci EU

Vydáno: 20 minut čtení

Tento článek se zabývá základními principy uplatnění DPH u přeshraničních obchodů v rámci EU (intrakomunitární plnění). Z odlišnosti principů pro dodání zboží a pro poskytování služeb plyne např. rozdílné zahrnování úplat do obratu rozhodného pro registraci k DPH, čemuž je věnována samostatná kapitola. Od 1. 1. 2019 dochází ke změně v uplatnění DPH u služeb, které jsou elektronicky poskytovány osobám nepovinným k dani, což vysvětluje závěrečná kapitola tohoto článku.

DPH u přeshraničních obchodů v rámci EU
Ing.
Pavel
Běhounek,
daňový poradce ev. č. 601, www.behounek.eu
 
1. Základní principy z pohledu českého plátce
 
1.1 Odběratelem je osoba povinná k dani registrovaná k dani v JČS
Pokud dodává zboží CZ plátce osobě registrované k dani v jiném členském státě (JČS) a zboží je přepraveno z ČR do JČS, tak:
CZ plátce fakturuje tuto dodávku bez DPH, v daňovém přiznání ji vykazuje bez DPH a dále ji vykazuje v souhrnném hlášení,
daň přiznává v JČS odběratel (je-li např. odběratelem slovenský plátce a zboží je přepraveno na Slovensko, tak přiznává na Slovensku slovenskou DPH).
Pokud CZ plátce osobě registrované k dani v JČS poskytuje službu, tak (až na výjimky):
CZ plátce fakturuje poskytnutí této služby bez DPH, v daňovém přiznání ji vykazuje bez DPH a dále ji vykazuje v souhrnném hlášení,
daň přiznává v JČS odběratel (je-li např. odběratelem slovenský plátce, tak přiznává na Slovensku slovenskou DPH).
Z výše uvedených podobností bývá v praxi nesprávně chápáno, že přeshraniční uplatnění DPH u dodávek zboží a u poskytování služeb je téměř identické. To je však zásadní omyl, který může vést k nesprávnému uplatnění DPH, popř. ke zcela zbytečným otázkám.
Jedním z rozdílů je např. to, že (zatím – do budoucna by toto mohlo být v rámci EU změněno):
jedno dodání zboží představuje pro účely DPH dvě plnění – u dodavatele dodání zboží osvobozené od DPH, u kupujícího zdanitelné pořízení zboží z JČS. Například při dodávce zboží CZ plátcem z ČR do SR slovenskému plátci:
CZ plátce uskutečňuje v ČR osvobozené plnění,
SK plátce uskutečňuje na Slovensku zdanitelné pořízení zboží z JČS;
poskytnutí služby představuje pouze jedno plnění, které se považuje za uskutečněné (až na výjimky) v členském státě sídla odběratele a ze kterého vzniká povinnost přiznat daň odběrateli. Například při poskytnutí zprostředkovatelské služby CZ plátcem slovenskému plátci:
CZ plátce uskutečňuje zdanitelné plnění, jehož místo plnění je na Slovensku – z pohledu ČR se tedy jedná o uskutečnění plnění mimo ČR. CZ plátce fakturuje bez české DPH nikoli z důvodu osvobození (jako je tomu v případě dodání zboží do JČS, které je v ČR předmětem daně a od této daně je osvobozeno), ale z důvodu, že plnění je uskutečněno mimo ČR,
SK plátce neuskutečňuje žádné zdanitelné plnění (nějakou obdobu zdanitelného pořízení zboží z JČS), ale on je osobou povinnou přiznat daň na Slovensku (místo prodávajícího z JČS).
Rozlišování základních principů mezi intrakomunitárním dodáním zboží a intrakomunitárním poskytnutím služby může být velice důležité. Například z toho důvodu, že zatímco u osvobozeného dodání zboží do JČS je nutno ověřit podmínky daného obchodu (viz příklad 1), tak u intrakomunitárního poskytnutí služby (nejedná-li se o výjimku) je důležitá pouze osoba příjemce služby (příklad 2).
Příklad 1
Osvobozené dodání zboží do JČS a zdanitelné pořízení zboží z JČS
CZ plátce prodává zboží SK plátci. Jak bude uplatněna DPH?
Uvedené zadání je příliš obecné, aby bylo možno vyřešit uplatnění DPH. Důležitým faktorem je např. přeprava zboží. Pokud by totiž bylo zboží přepraveno (např. kupujícím):
a)
v rámci ČR, tak by se jednalo o české zdanitelné plnění a prodávající by z něho odvedl českou DPH. Kupující by mohl požádat ČR o vrácení daně (za obdobných podmínek jako mají čeští plátci nárok na odpočet daně);
b)
na Slovensko, tak by se jednalo v ČR o osvobozené dodání zboží do JČS a na Slovensku by SK plátce zdanil pořízení zboží z JČS;
c)
do Polska, tak by se v ČR také jednalo o osvobozené dodání zboží do JČS – z pohledu tohoto osvobození je lhostejné, zda by kupující poskytl prodávajícímu své slovenské nebo polské daňové identifikační číslo. Kupujícímu by pravděpodobně vznikla v Polsku daňová povinnost z pořízení zboží z JČS; pokud by bylo poskytnuto slovenské DIČ, tak by mohla vzniknout daňová povinnost i na Slovensku.
Příklad 2
Poskytnutí služby osobě povinné k dani usazené mimo ČR
CZ plátce poskytuje SK plátci, který nemá v ČR provozovnu, zprostředkovatelskou službu. Jak bude uplatněna DPH?
V tomto případě je zadání dostatečné na určení režimu DPH. Protože je služba poskytnuta SK plátci, je poskytnuta osobě povinné k dani a místo poskytnutí této služby se řídí sídlem odběratele [§ 9 odst. 1 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“)], ledaže by v § 9a až 10d ZDPH bylo stanoveno něco jiného (zvláštní pravidla pro stanovení místa poskytnutí služby jsou stanovena také v § 10e až 10i ZDPH, avšak pro případy, kdy je služba poskytnuta osobě nepovinné k dani – v tomto příkladu je však služba poskytnuta osobě povinné k dani, a tak se místo plnění řídí základním pravidlem dle § 9 odst. 1 ZDPH a výjimkami v § 9a až 10d ZDPH).
Zákon o DPH stanovuje zvláštní pravidlo pro stanovení místa poskytnutí zprostředkovatelské služby – toto pravidlo je sice stanoveno v § 10e ZDPH (při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, je místo, kde je místo plnění zajišťovaného plnění), avšak jen pro případ, kdy je služba poskytnuta osobě nepovinné k dani.
V daném případě je zprostředkovatelská služba poskytnuta osobě povinné k dani a za místo jejího poskytnutí se podle základního pravidla v § 9 odst. 1 ZDPH považuje sídlo odběratele. To znamená, že v tomto příkladu se služba považuje za uskutečněnou na Slovensku a je předmětem slovenské DPH. Zásadní je, že toto platí bez ohledu na to, kde je zprostředkování fakticky uskutečněno – může se jednat o zprostředkování fakticky uskutečněné v ČR, na Slovensku, v JČS nebo ve třetí zemi.
SK plátce tedy bude vždy přiznávat na Slovensku slovenskou DPH ze zprostředkovatelské služby poskytnuté CZ plátcem bez ohledu na faktické místo, kde je služba poskytnuta.
Příklad 2 ukazuje, že pro účely DPH se uplatňuje
fikce
místa poskytnutí služby a toto místo nemusí mít vůbec nic společného s faktickým místem poskytnutí služby. Službou, kde se místo poskytnutí služby osobě povinné k dani stanovuje podle základního pravidla (§ 9 odst. 1 ZDPH), je např. také přeprava zboží. Jestliže CZ plátce účtuje osobě sídlící v JČS (např. na Slovensku) za přepravu zboží, tak se tato přeprava vždy považuje za uskutečněnou v sídle odběratele (pokud tento nemá v ČR provozovnu) – je přitom úplně jedno, zda je účtováno za přepravu z Prahy do Bratislavy, z Prahy do Brna, z Mnichova do Kyjeva, z Mnichova do Berlína atd.
 
1.2 Odběratelem je osoba povinná k dani neregistrovaná k dani v JČS
Pokud odběratel z JČS není registrován k dani, tak dodání zboží tomuto odběrateli nemůže být osvobozeným dodáním zboží do JČS. Soudní dvůr EU sice judikoval, že podmínku platného daňového identifikačního čísla pro účely DPH není nutné za určitých okolností vykládat úplně striktně [viz rozsudky ve věcech C587/10 (VSTR) a C-24/15 (Josef Plöckl)], ale v zásadě je registrace odběratele k DPH nutnou podmínkou pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu; navíc jsou připravovány změny předpisů EU (v závislosti na dokončení legislativního procesu by se mohly uplatnit již od roku 2020) v tom směru, aby identifikace odběratele k DPH byla naprosto striktní podmínkou pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu.
Pokud tedy odběratel není registrován k DPH, nemůže mu být dodáno zboží v režimu osvobozeného dodání zboží do JČS – nezávisle na tom, zda odběratel je nebo není osobou povinnou k dani. Ponecháme-li stranou dodání nových dopravních prostředků nebo zboží podléhajícího spotřební dani, tak dodání zboží osobě povinné k dani do JČS může proběhnout bez toho, že by kupujícímu z JČS vznikla povinnost zaplatit daň či se registrovat k DPH. Například slovenský zákon o DPH vyjímá z předmětu daně (§ 11 slovenského zákona o DPH) pořízení zboží osobou povinnou k dani z jiného členského státu, pokud není dosaženo limitu 14 000 EUR za kalendářní rok (obdoba limitu 326 000 Kč v § 2a odst. 2 ZDPH).
Jestliže je zboží dodáváno osobě povinné k dani z JČS, tak je pro prodávajícího CZ plátce toto dodání zdanitelným plněním. Je však potřeba vyřešit otázku, kde je místo tohoto dodání pro účely DPH – zda v ČR (potom prodávající zatíží toto dodání českou DPH) nebo ve státě ukončení odeslání nebo přepravy (potom se prodávající musí zaregistrovat k dani v příslušném členském státě a prodej zatížit DPH příslušného členského státu).
Při dodávce zboží do JČS osobám, které prodávajícímu neposkytnou svoje daňové identifikační číslo (může se tedy jednat jak o osoby povinné k dani, tak i o osoby nepovinné k dani), se řídí místo plnění pravidly pro zasílání zboží (§ 8 ZDPH):
místo ukončení odeslání nebo přepravy (§ 8 odst. 1 ZDPH), nebo
místo zahájení odeslání nebo přepravy [§ 8 odst. 2 písm. b) ZDPH] – toto pravidlo se uplatní tehdy, pokud celková hodnota zboží zaslaného do příslušného členského státu nedosáhne hranice dané příslušným členským státem.
Pro určení místa plnění je tedy třeba znalost zákona o DPH členského státu ukončení odeslání nebo přepravy. Je-li např. zasíláno na Slovensko slovenskému neplátci daně, tak je v § 14 slovenského zákona o DPH stanovena hranice 35 000 EUR za kalendářní rok. Limity pro jednotlivé členské státy jsou informativně uvedeny v závěru pokynů k vyplnění přiznání k DPH.
Příklad 3
Zásilkový prodej
CZ plátce prodává zboží, které odesílá zákazníkům na Slovensko. Zboží nepodléhá spotřební dani, ani se nejedná o nové dopravní prostředky. Kupujícími jsou jednak SK plátci, tak i osoby neregistrované na Slovensku k DPH. Jak bude u tohoto prodeje uplatněna DPH?
U prodeje SK plátcům se uplatní postup dle příkladu 1, varianta b).
U prodejů osobám neregistrovaným k dani není podstatné, zda jsou kupujícími osoby povinné k dani nebo osoby nepovinné k dani. Postup závisí na tom, zda prodeje neplátcům na Slovensko dosáhnou či nedosáhnou ročně hranice 35 000 EUR:
pokud hranice je dosažena, musí se prodávající zaregistrovat na Slovensku jako plátce daně a prodeje bude zatěžovat slovenskou DPH, protože místem zásilkového prodeje je v tomto případě (podle § 8 odst. 1 ZDPH, resp. § 14 odst. 1 slovenského zákona o DPH) místo ukončení odeslání, resp. přepravy, tj. Slovensko;
pokud hranice dosažena není a prodávající se nerozhodne dobrovolně (alespoň dva po sobě jdoucí roky) postupovat podle předchozího bodu, tak bude prodeje zatěžovat českou DPH, protože místem zásilkového prodeje je v tomto případě [podle § 8 odst. 2 písm. b) bodu 2 ZDPH] místo zahájení odeslání, resp. přepravy, tj. ČR (v § 14 odst. 1 slovenského zákona o DPH je pro tento případ výjimka z pravidla, že místo plnění je na Slovensku, pokud je tam ukončeno odeslání či přeprava).
Při dodání zboží do JČS osobě, která v tomto JČS není registrována k dani, se uplatňují výše uvedená pravidla pro zásilkový prodej. To znamená, že vždy uplatní daň prodávající, a to buď českou DPH, anebo DPH příslušného členského státu.
Při
poskytnutí služby
osobě povinné k dani se naproti tomu použijí pravidla popsaná v předchozí kapitole v příkladu 2 – pokud by byla služba poskytnuta osobě povinné k dani, která není registrovaná na Slovensku k dani, stejně by se uplatnil postup popsaný v tomto příkladu a této osobě by vznikla povinnost zaregistrovat se na Slovensku k dani (slovenský zákon o DPH v § 7a stanovuje povinnost zaregistrovat se k dani dokonce ještě před přijetím služby) a daň odvést. I v případě, kdy by osoba, které je poskytnuta služba, u které se místo plnění stanoví podle základního pravidla (§ 9 odst. 1 ZDPH), nesplnila svoji registrační povinnost k dani, stejně by poskytovatel služby sídlící v ČR službu nezatěžoval českou DPH a ani by mu nevznikla povinnost zaregistrovat se v jiném členském státě k dani a odvést tam daň namísto odběratele služby – pochybení by bylo na straně odběratele a on by nesl následky tohoto pochybení.
Příklad 4
Poskytnutí služby osobě povinné k dani usazené mimo ČR
CZ plátce poskytuje osobě povinné k dani usazené na Slovensku, která nemá v ČR provozovnu, zprostředkovatelskou službu. Jak bude uplatněna DPH, jestliže odběratel tvrdí, že není na Slovensku registrován k dani?
V tomto případě vznikla odběrateli povinnost zaregistrovat se na Slovensku k dani a odvést na Slovensku daň. Bez ohledu na to, zda odběratel svoji registrační povinnost splní či nikoli, je místo plnění na Slovensku a CZ plátce nepřiznává v ČR DPH z této služby. Pokud by zákazník splnil svoji registrační povinnost a sdělil dodavateli svoje VAT ID, tak by dodavatel poskytnutí služby vykázal na řádku 21 daňového přiznání a v souhrnném hlášení. Pokud však zákazník svoji registrační povinnost nesplní, nezbývá, než plnění vykázat na řádku 26 daňového přiznání a v souhrnném hlášení jej nevykazovat.
 
1.3 Odběratelem je osoba nepovinná k dani
Pokud je dodáváno do JČS zboží osobě nepovinné k dani, jedná se stejně jako v případě dodání zboží osobě povinné k dani, která není registrována k dani, o zásilkový prodej, jehož pravidla jsou popsána v předchozí kapitole. To znamená, že CZ plátce jakožto prodávající zatíží prodeje buď českou DPH (pokud dodávky osobám neregistrovaným k dani nepřesáhnou limity pro zásilkový prodej dle zákona o DPH platného v příslušném členském státě – např. na Slovensku není dosaženo ročního limitu 35 000 EUR), anebo DPH členského státu, ve kterém bylo odeslání, resp. přeprava, zboží ukončeno.
U dodání zboží osobám nepovinným k dani do JČS je tedy rozhodujícím kritériem finanční objem těchto dodávek
(veškerým osobám neregistrovaným k dani, tedy případně i osobám povinným k dani)
do jednotlivých JČS
.
U poskytování služeb osobám nepovinným k dani, které nejsou usazeny v ČR, naproti tomu vůbec nehraje roli žádný finanční limit. V tomto případě se uplatní základní pravidlo § 9 odst. 2 ZDPH, podle kterého je v tomto případě místem poskytnutí služby sídlo, resp. provozovna, poskytovatele. I z tohoto základního pravidla existují výjimky, a to v § 10 až 10i ZDPH – např. pro přepravu zboží osobě nepovinné k dani je výjimka stanovena v § 10f ZDPH.
Příklad 5
Přeprava zboží pro osobu nepovinnou k dani
Jak bude uplatněna DPH u přepravy zboží, kterou poskytuje CZ plátce osobě nepovinné k dani, která je usazena na Slovensku?
Pro stanovení místa poskytnutí služby přepravy zboží pro osobu nepovinnou k dani není podle § 10f ZDPH rozhodující ani místo, kde sídlí, resp. má provozovnu, poskytovatel služby, ani místo usazení příjemce. Rozhodující je, ve které zemi k přepravě zboží dochází (pokud se nejedná o přepravu mezi členskými státy) nebo kde je přeprava zahájena (při přepravě mezi členskými státy). Jestliže tedy přepravce např. stěhuje nábytek ze Slovenska do ČR, tak je místem poskytnutí služby Slovensko a služba musí být účtována se slovenským DPH. Pokud by však byl nábytek stěhován osobě nepovinné k dani z ČR na Slovensko, bylo by místo poskytnutí služby v ČR a byla by uplatněna česká DPH.
 
2. Dopad rozdílu základních principů na registraci k DPH
Problematice DPH by měly věnovat pozornost i osoby, které nejsou v ČR registrovány jako plátci. Tato kapitola je proto věnována některým rozdílům, které se u intrakomunitárních plnění týkají těchto osob.
Do obratu rozhodného pro registraci k DPH (1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců) se započítávají (§ 4a ZDPH) úplaty za dodání zboží a poskytnutí služby
s místem plnění v tuzemsku.
Základní pravidlo pro stanovení místa poskytnutí služby osobě povinné k dani podle § 9 odst. 1 ZDPH platí i v případech, kdy tyto služby poskytuje neplátce daně. Jestliže tedy např. podnikatel (lhostejno, zda fyzická nebo právnická osoba) sídlící v ČR poskytuje služby neuvedené v § 9a až 10d ZDPH podnikatelům sídlícím v zahraničí (v JČS, nebo ve třetí zemi – tj. mimo EU), tak se mu úplaty za tyto služby nezapočítávají do obratu rozhodného pro registraci k DPH jako plátce – vznikne mu však povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba (k tomu viz dále).
Příklad 6
Obrat za dodání zboží
Podnikatel sídlící v ČR provozuje e-shop a zasílá zboží:
a)
osobám usazeným v ČR v rámci ČR,
b)
na Slovensko osobám registrovaným na Slovensku k DPH,
c)
na Slovensko osobám neregistrovaným na Slovensku k DPH.
Podnikatel není registrován v ČR k DPH (ani jako plátce, ani jako identifikovaná osoba). Jak bude počítán obrat rozhodný pro registraci k DPH?
Obraty uvedené pod písm. a) a b) jsou obraty za tuzemská plnění a vstupují do obratu rozhodného pro registraci k DPH. Obrat pod písm. c) může být plněním uskutečněným na Slovensku (v tom případě by se podnikatel ovšem musel zaregistrovat na Slovensku jako plátce slovenské DPH) – buď povinně [při překročení obratu dle písm. c) 35 000 EUR], anebo dobrovolně. Pokud by byl obrat dle písm. c) považován za plnění uskutečněná na Slovensku, nezapočítával by se mu do obratu rozhodného v ČR k registraci k DPH.
Příklad 7
Obrat za služby
Podnikatel sídlící v ČR provozuje přepravu zboží, a to:
a)
osobám povinným k dani usazeným v ČR,
b)
osobám nepovinným k dani usazeným v ČR,
c)
osobám nepovinným k dani usazeným na Slovensku.
Podnikatel není registrován v ČR k DPH. Jak bude počítán obrat rozhodný pro registraci k DPH?
Obrat uvedený pod písm. a) bude vždy vstupovat do obratu rozhodného pro registraci jako plátce DPH v ČR.
Obraty uvedené pod písm. b) a c) budou vstupovat do obratu rozhodného pro registraci jako plátce DPH v ČR podle toho, zda se podle § 10f ZDPH považují za uskutečněné v ČR (započítávají se) nebo mimo ČR (nezapočítávají se). Například úplata za stěhování nábytku pro osobu nepovinnou k dani ze Slovenska do ČR se započítávat nebude, za stěhování z ČR na Slovensko se započítávat bude.
 
3. Změny od 1. 1. 2019
Od 1. 1. 2019 dochází ke změnám v uplatnění DPH u
služeb poskytovaných na dálku
(telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby)
osobám nepovinným k dani.
Od 1. 1. 2015 jsou služby poskytované na dálku osobám nepovinným k dani vždy zdaňovány v místě příjemce této služby (v místě, kde je tato osoba usazena, nebo má bydliště, nebo se trvale zdržuje), a to bez jakékoli výjimky – viz současné znění § 10i ZDPH, resp. čl. 58 směrnice 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění do konce roku 2018.
Příklad 8
Elektronicky poskytnutá služba osobě nepovinné k dani
Podnikatel sídlící v ČR poskytuje elektronicky služby za úplatu osobě nepovinné k dani, která je usazena na Slovensku. Například se jedná o poskytnutí softwaru pro zálohování souborů, který si může zákazník po úhradě stáhnout elektronickou cestou. Podnikatel není současně usazen v jiném členském státě.
Od 1. 1. 2015 platí, že místem plnění je Slovensko – tzn., že poskytnutí uvedené služby podléhá slovenské DPH. Podnikateli (i kdyby nebyl v ČR registrován jako plátce DPH, ani jako identifikovaná osoba) vzniká povinnost z přijaté úplaty odvést slovenskou DPH – buď se na Slovensku zaregistruje jako slovenský plátce daně a odvede slovenskou DPH přímo slovenskému správci daně, nebo se v ČR zaregistruje jako identifikovaná osoba dle § 6j ZDPH a slovenskou daň odvede v režimu jednoho správního místa (MOSS).
Od 1. 1. 2019 se podnikatel bude moci rozhodnout, že službu bude považovat za uskutečněnou v ČR, pokud hodnota služeb poskytnutých osobám nepovinným k dani usazeným v jiných členských státech nepřesáhne za rok 2018 hodnotu 10 000 EUR (pokud by tato prahová hodnota byla v roce 2019 překročena, tak se služby poskytnuté od okamžiku překročení prahové hranice budou opět považovat za uskutečněné v místě usazení příjemce služby). Tuto možnost podnikateli dává novelizace čl. 58 směrnice 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, provedená s použitím od 1. 1. 2019 směrnicí Rady (EU) 2017/2455; obdobně bude tato možnost doplněna do § 10i ZDPH daňovým balíčkem schvalovaným pro rok 2019.
Pokud podnikatel využije možnosti nezdaňovat služby poskytované na dálku v jiném členském státě (ve státě usazení příjemce – osoby nepovinné k dani), budou tyto služby považovány za poskytnuté v ČR – tzn., že u neplátce budou vstupovat do obratu rozhodného pro vznik plátcovství ze zákona (1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců) a plátce z nich bude odvádět českou DPH.
Poznámka
– změna se týká pouze případů, kdy je příjemcem elektronicky poskytované služby osoba nepovinná k dani. Pokud by příjemcem byla osoba povinná k dani usazená v jiném členském státě, vznikala by nadále povinnost odvést DPH jiného členského státu příjemci služby, a to bez jakéhokoliv hodnotového limitu.
 
4. Závěr
Ačkoli se tento článek zabývá pouze nejzákladnějšími principy uplatnění DPH u intrakomunitárních dodávek, tak dostatečně ukazuje, že správné uplatnění DPH je poměrně složité i v těch nejzákladnějších situacích. V praxi přitom nastávají situace, kdy je uplatnění DPH podstatně komplikovanější – např. pokud se obchodů účastní více subjektů.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty