Insolvenční řízení versus řízení daňové aneb Co na to Nejvyšší správní soud?

Vydáno: 16 minut čtení

K problematice vztahů daňového a insolvenčního řízení toho bylo napsáno bezesporu mnoho. Zejména pak vztah daňového a tehdejšího konkursního řízení dle zákona č. 328/1991 Sb. , o konkursu a vyrovnání (dále jen „zákon o konkursu a vyrovnání “), byl judikaturou zmapován víc než dostatečně, včetně přijatého závěru, že zákon o konkursu a vyrovnání je lex specialis ve vztahu k tehdejšímu zákonu č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků. Nakolik však tyto závěry platí ještě v době účinnosti zákona č. 182/2006 Sb. , o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon “), o tom se pokusí pojednat tento článek.

Insolvenční řízení versus řízení daňové aneb Co na to Nejvyšší správní soud?
Mgr.
Petr
Taranda
Je pochopitelné, že tento příspěvek nemůže postihnout celou problematiku vzájemných vztahů daňového a insolvenčního řízení, může se ale zaměřit na jeho určitou oblast. Proto zde bude pojednáno o tom, nakolik je samotným zahájením insolvenčního řízení dále limitována možnost vést před správním soudem řízení například ve věci zákonnosti dodatečného platebního výměru správce daně, který by byl v insolvenčním řízení nejen exekučním titulem, ale též vykonatelnou pohledávkou. Podstatným aspektem, který je nutno v daném případě vyřešit, je právě otázka, nakolik je samotné řízení, resp. podaná správní žaloba u správního soudu dotčena základní skutečností, že ohledně majetku daňového subjektu, kterému svědčí daňová povinnost a kterému takto správce daně doměřil daň, bylo zahájeno mezitím insolvenční řízení.
 
Jaká byla nedávná praxe?
V rámci dosavadní praxe krajské soudy na tuto skutečnost většinou reagovaly tak, že při zjištění, že ohledně majetku žalobce je insolvenčním soudem vedeno insolvenční řízení, zastavily řízení podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., správní řád soudní, ve spojení s § 141a insolvenčního zákona s poukazem na to, že po právní moci rozhodnutí o úpadku zastaví soud nebo jiný k tomu příslušný orgán řízení o pohledávkách nebo jiných právech, která byla zahájena v rozporu s omezeními dle § 109 odst. 1 písm. a) a § 140c insolvenčního zákona. Ve své podstatě tak respektovaly to, že insolvenční zákon je
lex specialis
vůči jiným druhům řízení (včetně řízení ve věci správního soudnictví) a přikláněly se k názoru, že přezkum takové pohledávky je již nyní možný jen v rámci insolvenčního soudu, resp. v rámci tzv. incidenčního sporu, ve kterém jsou přihlášené pohledávky přezkoumávány z důvodu, že byly popřeny co do pravosti, výše nebo pořadí v průběhu přezkumného jednání.1) Odborníci v oblasti úpadkového práva již dříve upozorňovali na to, že týká-li se spor popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky, nejde v řízení o pouhý přezkum správnosti původního exekučního titulu, což znamená ve svých důsledcích i to, že nalézací řízení (včetně například řízení o správnosti vyměření daně) musí v takovém případě u soudu proběhnout znovu. To zejména ve vztahu k situaci, kdy šlo o spor ohledně popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky. Za této situace pak insolvenční soud v řízení o určení pravosti nebo výše takové pohledávky musel vždy provést důkaz usnesením o zahájení insolvenčního řízení, resp. o způsobu řešení úpadku, přihláškou žalobcovy pohledávky do insolvenčního řízení, včetně případných listin, které k ní byly takto připojeny, protokolem o přezkumném jednání, výzvou insolvenčního správce k podání určovací žaloby (nejde-li o žalobu podávanou tímto správcem). V rámci následně přijatého rozsudku v této věci poté musel insolvenční soud věnovat náležitou pozornost tomu, zda skutkový základ žaloby odpovídá skutkovým tvrzením uvedeným v přihlášce a při přezkumném jednání (šlo-li například o nevykonatelnou pohledávku) nebo že skutkový základ žaloby odpovídá obsahu uplatněného popření (šlo-li o vykonatelnou pohledávku), že žaloba je včasná, jelikož výzva byla učiněna určitý den a žaloba byla podána jiný den, a že z protokolu o přezkumném jednání nebo ze seznamu vyplývá, že insolvenční správce nebo některý z věřitelů popřel pravost, výši, příp. pořadí (a v jakém směru).2) Základní otázkou však zůstávalo, zda se tak má stát v samotném režimu incidenčního sporu, anebo je třeba zásahu správního soudu.
Oproti tomu část odborné veřejnosti argumentovala proti tomuto přístupu tím, že zákonnost dodatečného platebního výměru by neměl přezkoumávat civilní, resp. insolvenční soud. Hlavním důvodem k tomuto závěru podle ní je to, že v rámci incidenčního sporu je možno přezkoumávat toliko to, zda byla pohledávka vyměřená pravomocným dodatečným platebním výměrem zaplacena či nikoliv, zda byla včas přihlášena anebo nebyla apod. Tyto názory se pak zcela kategoricky stavěly k možnosti, že by insolvenční soud mohl v rámci incidenčního sporu zkoumat samotnou zákonnost daňového řízení, které vydání dodatečného platebního výměru předcházelo, a v konečném důsledku pak posuzovat, zda toto rozhodnutí je zákonné či nikoliv. Zcela pak odmítly možnost, že by snad insolvenční soud v tomto řízení byl oprávněn sporné rozhodnutí zrušit a věc vrátit správci daně k novému rozhodnutí se všemi z toho plynoucími důsledky. Tato část odborné veřejnosti tak poměrně zásadním způsobem zpochybnila, že by insolvenční soud byl oprávněn se v průběhu přezkumného jednání, resp. v rámci následně vedeného incidenčního sporu, zabývat popřením pravosti daňové pohledávky anebo zasahovat v rámci vedeného incidenčního sporu do výše nezaplacené daňové pohledávky – i s přihlédnutím na presumovanou věcnou správnost takového správního rozhodnutí. Přitom musí být dle těchto názorů pochopitelně respektován fakt, že obě řízení – tedy jak řízení incidenční, tak i řízení před správním soudem – by si neměla konkurovat. Za všech okolností by proto měl mít správní soud i v průběhu insolvenčního řízení možnost posoudit zákonnost dodatečného platebního výměru, včetně jeho případného zrušení za předpokladu, že dospěje k závěru, že byl tento dodatečný platební výměr vydán v rozporu se zákonem. Toto rozhodnutí by se mělo též následně promítnout i v rámci rozhodování insolvenčního soudu v incidenčním sporu, který by se týkal určení pravosti daňové pohledávky, včetně její případné výše. V rámci této posloupnosti by bylo dle těchto názorů i dostatečně respektováno právo na spravedlivý proces, které takovému daňovému subjektu bezesporu svědčí.3)
 
K některým specifikům dané problematiky
Ve vztahu k daňovému řízení však nutno zohlednit, že u daňových pohledávek platí, že řízení o nich není v souvislosti se zahájením insolvenčního řízení, a víceméně ani v souvislosti se zjištěním úpadku, vážněji dotčeno. Řízení o daňových pohledávkách, které nemusí být ještě při zahájení insolvenčního řízení vykonatelné, pokračuje i po zjištění úpadku s tím, že správce daně si může až do přezkoumání jím přihlášené daňové pohledávky měnit skutečnosti, na nichž se pohledávka zakládá, tedy disponovat s její výší.
Podíváme-li se na uvedenou problematiku rozšířenou optikou, nelze pominout, že při řešení této problematiky by měly nutně padnout následující otázky, například zda by měly v souladu s § 140a a 140c insolvenčního zákona účinky spojené s insolvenčním řízením dopadnout i na správní soudnictví. A pokud by byla odpověď na tuto otázku záporná, je nepochybné, že by muselo insolvenční řízení, resp. incidenční spor, vyčkat až na výsledek přezkumu zákonnosti dodatečného platebního výměru ve správním soudnictví. Přitom je ale nutné zohlednit speciální roli insolvenčního soudu, který ve své podstatě dohlíží v rámci insolvenčního řízení na vše, a tím pádem se podílí na řešení, resp. osudu, všech dlužníkových pohledávek a závazků, včetně těch daňových. Je třeba mít na paměti, že incidenční spor by měl napomoci k vyřešení všech sporných závazků a pohledávek – veřejnoprávních i soukromoprávních. Při hledání správné odpovědi na tyto otázky nelze opomíjet fakt, že důležitou roli zde mají i další aspekty spojené s rychlostí řízení, kdy lze očekávat, že řešení této problematiky je v rámci incidenčního sporu svým způsobem rychlejší a přitom se současně jedná o koncentrované řízení. Nelze však přehlížet, že určitou nevýhodou takového řízení může být riziko, že přenesení této agendy ze správních soudů na soudy insolvenční způsobí rozkolísání dosud celkem jednotné judikatury v oblasti daní, na kterou dohlíží Nejvyšší správní soud.
 
Jaké řešení nakonec zvolil Nejvyšší správní soud?
Ačkoli existuje mnoho rozdílných názorů, podstatné je, jak se na celou problematiku dívá samotná
judikatura
. Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku sp. zn. 4 As 149/2017 nakonec vztah insolvenčního řízení ve věci úpadku konkrétního dlužníka a možnosti poskytnout dlužníkovi soudní ochranu před jednáním správního orgánu vyřešil ve prospěch zachování soudní ochrany takovému dlužníkovi, tedy v zachování jeho přístupu ke správnímu soudu i v průběhu insolvenčního řízení. Mezi stěžejní důvody, proč takto rozhodl, je uváděn fakt, že
dopad úpadku do oblasti veřejného práva je v zásadě pouze procesní. Soud upozornil, že o některých řízeních typicky veřejnoprávní povahy, jako je například již zmíněné daňové řízení, insolvenční zákon stanoví, že v době, kdy trvají účinky rozhodnutí o úpadku, mohou tato řízení – včetně daňového – i nadále probíhat (nepřerušují se) a lze je i nově zahájit, jak ostatně plyne i z § 140d odst. 1 insolvenčního zákona.
Podíváme-li se podrobněji na výše uvedený rozsudek Nejvyššího správního soudu, tak zjišťujeme, že
„je patrné, že jakkoli insolvenční zákon v rámci řešení úpadku koncentruje spory ohledně peněžitých závazků a dalších majetkových hodnot dlužníka zásadně do řízení před insolvenčním soudem, ponechává v tomto ohledu nedotčena zásadně všechna řízení správní, jejichž účastníkem je dlužník, a nadále v nich ponechává dlužníkovi účastenství. Z uvedeného lze dovodit, že koncepce insolvenčního zákona vychází z toho, že soudní a rozhodčí řízení specifikovaná v § 140a, § 140b a § 140c (a speciálně pro oblast konkursu v § 263 s výjimkami uvedenými v § 266 odst. 1 insolvenčního zákona) jsou po dobu účinku rozhodnutí o úpadku (případně s účinky od prohlášení konkursu v případě řešení úpadku konkursem) řešením úpadku silně dotčena (přerušují se, nelze je zahájit, nelze v nich vydat určité typy rozhodnutí, pokračovat v nich lze jen se souhlasem správce aj.). U řízení správních však podle insolvenčního zákona platí přesný opak – jejich dotčení řešením úpadku je spíše výjimečné. Znamená to, že orgány veřejné správy zásadně nejsou omezeny v tom, aby po dobu účinků rozhodnutí o úpadku i nadále uplatňovaly vůči dlužníkovi svou zákonem vymezenou pravomoc, a dlužník i nadále zůstává tím, kdo jako účastník řízení má procesní práva a povinnosti a procesní způsobilost podle obecných pravidel správního (a tedy i daňového) práva procesního.
A maiori ad minus
musí platit, že nejsou-li po dobu účinků rozhodnutí o úpadku omezeny pravomoci správních orgánů vůči dlužníkovi vydávat rozhodnutí v rámci formálních řízení, nejsou omezeny ani u jiných typů jejich pravomocí (typicky pravomocí k faktickým úkonům, kontrolním postupům, evidenci údajů o dlužníkovi aj.), ledaže by zákon takové omezení zřetelně stanovil (to platí například pro správní či daňovou exekuci podle § 140e insolvenčního zákona). Je zřejmé, že mohou-li orgány veřejné správy (tj. až na insolvenčním zákonem stanovené výjimky) uplatňovat své pravomoci vůči dlužníkovi i po dobu účinnosti rozhodnutí o úpadku, musí být i po tuto dobu dlužníkovi zaručena účinná soudní ochrana vůči takovému jednání veřejné správy. Zajistit tuto kontrolu prostředky, jež zná insolvenční zákon, tedy zejména řešením incidenčních sporů, by mohlo být z řady důvodů málo účinné. Soudní kontrola veřejné správy je totiž koncipována jako sice následná (jednotlivec brojí až na výjimky proti již nastalému jednání veřejné správy), avšak relativně bezprostřední (jednotlivec je povinen příslušné žaloby podat ve lhůtách počítaných zpravidla na měsíce).
[...]
Výsledek ve správním soudnictví samozřejmě může mít význam, a často zcela zásadní, pro insolvenční řízení v tom smyslu, že může přímo či nepřímo ovlivnit majetkové poměry dlužníka, a tedy se ,týkat majetkové podstaty ve smyslu terminologie užívané insolvenčním zákonem. Nicméně jde o soudní řízení specifické, vymykající se svou povahou, smyslem a účelem i předmětem těm soudním řízením, na něž typicky míří právní úprava v § 140a a násl. insolvenčního zákona. Proto je nutno dospět k závěru, že uvedená úprava na správní soudnictví vůbec nedopadá.“
Z hlediska dělby soudní moci, resp. výkladu některých právních otázek, které jsou specifické právě pro oblast vztahů daňového a insolvenčního řízení však Nejvyšší správní soud dále v uvedeném rozsudku podotkl:
„To, jaký vliv případně má mít výsledek řízení ve správním soudnictví na osud jeho účastníka (typicky žalobce) jakožto dlužníka v řízení insolvenčním, není věcí, kterou by měly závazně určovat správní soudy, tedy ani rozšířený senát. Jde o otázky, pro jejichž posouzení má pravomoc soud v insolvenčním řízení, tedy občanskoprávní větev soudní moci.“
Nic to však nemění na tom, že výsledek řízení ve správním soudnictví může mít zásadní význam pro samotné insolvenční řízení, jelikož může – ať již přímo, nebo nepřímo – ovlivnit majetkové poměry dlužníka nejčastěji právě v souvislosti s výší daňové povinnosti, ohledně níž je veden spor, a v konečném důsledku se tak týkat majetkové podstaty vymezené insolvenčním zákonem. Ostatně, ve výše uvedeném rozsudku Nejvyššího správního soudu bylo správně podotknuto, že
„rozhodnutí soudu ve správním soudnictví, jímž bude zrušeno rozhodnutí správního orgánu, může pro úpadce (správně dlužníka) znamenat nejen přímo ekonomickou výhodu (nemusí být nadále povinen platit částku uloženou mu rozhodnutími správního orgánu), ale i výhodu nepřímou, například možnost žádat po státu náhradu škody vzniklé takovýmto nezákonným rozhodnutím správního orgánu či (jiným) nesprávným úředním postupem“.
 
Závěrem
Nejvyšší správní soud přijal závěr, že
skutečnost, že je vedeno insolvenční řízení s účastníkem řízení ve věcech správního soudnictví jako dlužníkem, nemá vliv na soudní řízení ve správním soudnictví a ustanovení § 140, 140b a 140c insolvenčního zákona se na správní soudnictví nevztahují. Rozhodnutí o úpadku (a obecně vedení insolvenčního řízení s účastníkem řízení ve věcech správního soudnictví jako dlužníkem) proto nemůže mít žádný vliv na soudní řízení ve správním soudnictví, zejména na možnost v takovém již zahájeném řízení pokračovat a vydat v něm rozhodnutí, stejně tak jako dosud nezahájené řízení zahájit a vést, jakož i ve všech uvedených případech uplatnit opravné prostředky, připouští-li to právní úprava správního soudnictví.
Vzhledem k tomu, že si jak řízení vyvolané v souvislosti s incidenčním sporem, tak řízení vedené u správního soudu nemohou konkurovat, bude po přijetí těchto závěrů Nejvyššího správního soudu v praxi vždy nutno vyčkat s přezkumem rozhodnutí vydaného správcem daně až do doby, než bude o zákonnosti tohoto aktu rozhodnuto v rámci správního soudnictví. Důvody jsou celkem pádné, jelikož výsledek řízení v rámci správního soudnictví bude mít svůj dopad na to, v jaké míře bude možno případně takovou pohledávku uspokojit v rámci insolvenčního řízení, resp. v jaké míře k ní bude možno přihlédnout v rámci rozvrhového řízení. Bude-li mít tedy daňový subjekt v úpadku nejen pocit, že rozhodnutí vydané v daňovém řízení trpí například nezhojitelnou vadou, tedy nezákonností, bude o zrušení tohoto rozhodnutí usilovat přednostně ve správním soudnictví. Teprve na základě pravomocného rozhodnutí z tohoto řízení bude moci takovou pohledávku podrobit přezkumu v rámci insolvenčního řízení a příp. incidenčního sporu.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.
1) K tomu například usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 9. 11. 2017, sp. zn. 65 Af 69/2017 v plném znění na webu .
2) KRČMÁŘ, Z. Zápis ze školení na téma „Odporovatelnost a konkursy“. 2. část. III. Spory vyvolané konkursem. Justiční praxe č. 6/2002, s. 335–336.
3) K tomu například NOVOTNÁ, M. Právní důsledky přezkumu daňových pohledávek z nepravomocných rozhodnutí správce daně v insolvenčním řízení.
Bulletin advokacie
, publikováno dne 19. 6. 2017.