Insolvenční řízení versus řízení daňové aneb Co na to Nejvyšší správní soud?

Vydáno: 16 minut čtení

K problematice vztahů daňového a insolvenčního řízení toho bylo napsáno bezesporu mnoho. Zejména pak vztah daňového a tehdejšího konkursního řízení dle zákona č. 328/1991 Sb. , o konkursu a vyrovnání (dále jen „zákon o konkursu a vyrovnání “), byl judikaturou zmapován víc než dostatečně, včetně přijatého závěru, že zákon o konkursu a vyrovnání je lex specialis ve vztahu k tehdejšímu zákonu č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků. Nakolik však tyto závěry platí ještě v době účinnosti zákona č. 182/2006 Sb. , o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon “), o tom se pokusí pojednat tento článek.

Insolvenční řízení versus řízení daňové aneb Co na to Nejvyšší správní soud?
Mgr.
Petr
Taranda
Je pochopitelné, že tento příspěvek nemůže postihnout celou problematiku vzájemných vztahů daňového a insolvenčního řízení, může se ale zaměřit na jeho určitou oblast. Proto zde bude pojednáno o tom, nakolik je samotným zahájením insolvenčního řízení dále limitována možnost vést před správním soudem řízení například ve věci zákonnosti dodatečného platebního výměru správce daně, který by byl v insolvenčním řízení nejen exekučním titulem, ale též vykonatelnou pohledávkou. Podstatným aspektem, který je nutno v daném případě vyřešit, je právě otázka, nakolik je samotné řízení, resp. podaná správní žaloba u správního soudu dotčena základní skutečností, že ohledně majetku daňového subjektu, kterému svědčí daňová povinnost a kterému takto správce daně doměřil daň, bylo zahájeno mezitím insolvenční řízení.
 
Jaká byla nedávná praxe?
V rámci dosavadní praxe krajské soudy na tuto skutečnost většinou reagovaly tak, že při zjištění, že ohledně majetku žalobce je insolvenčním soudem vedeno insolvenční řízení, zastavily řízení podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., správní řád soudní, ve spojení s § 141a insolvenčního zákona s poukazem na to, že po právní moci rozhodnutí o úpadku zastaví soud nebo jiný k tomu příslušný orgán řízení o pohledávkách nebo jiných právech, která byla zahájena v rozporu s omezeními dle