Otázky a odpovědi: Zboží fakturováno plátci v EU, ale fyzicky zasláno do třetí země

Vydáno: 3 minuty čtení

Jsme firma registrovaná k DPH v tuzemsku. Fakturujeme zboží do EU plátci DPH, ale zboží zasíláme přímo do třetí země – USA. Máme vývozní doklad od celníků a potvrzení od dopravce (DHL). Jaké bude členění DPH – vývoz zboží? Osvobozeno od DPH dle § 66 zákona o DPH ?

Otázky a odpovědi: Zboží fakturováno plátci v EU, ale fyzicky zasláno do třetí země
Ing.
Martin
Bureš
 
Odpověď
Na základě výše uvedeného rozumím, že česká firma registrovaná k dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v tuzemsku (dále jen „Plátce“) dodává zboží svému odběrateli, osobě registrované k dani v jiném členském státě Evropské unie (dále jen „EU“, „JČS EU“ a „ORD EU“), přičemž místo, kam má Plátce zboží dovést je USA (tedy třetí země). Plátce dále zmocnil k provedení přepravy dopravce (DHL).
Dále rozumím, že Plátce zajišťuje navržení do režimu vývoz (tj. Plátce zajišťuje celní formality spojené s vývozem a je uváděn jako vývozce na vývozním jednotném správním dokladu – JSD).
Ve vašem případě se tedy jedná o třístranný obchod, nicméně s rozdílem, že:
-
zboží není dodáváno do JČS EU a
-
konečný zákazník je ze třetí země (nikoli JČS EU).
V tomto případě tedy Plátce nesplní podmínky pro uplatnění třístranného obchodu a musí postupovat podle standardních postupů.
Místo plnění bude v České republice, neboť přeprava zboží zde začíná (§ 7 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – dále jen „ZDPH“).
Dále budeme zkoumat, jestli může být plnění osvobozeno od DPH. Pokud se do vývozu zboží zapojí další osoba, musíme mnohem podrobněji zkoumat, zda jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH. Pokud jsou splněny ostatní podmínky (§ 66 odst. 1 ZDPH), tedy:
-
Plátce je uveden jako vývozce na vývozním celním prohlášení, kterým je zboží navrženo a propuštěno do režimu vývoz,
-
výstup zboží z území EU je potvrzen a
-
Plátce má k dispozici daňový doklad prokazující vývoz zboží,
musíme ještě prověřit způsob přepravy.
Vývoz zboží je osvobozen od DPH (§ 66 odst. 2 ZDPH), pokud je odeslání nebo přeprava uskutečněna
-
vývozcem (nebo jím zmocněnou osobou), nebo
-
kupujícím (nebo jím zmocněnou osobou), pokud kupující nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu.
Pokud tedy přepravu zajistí:
-
Plátce (nebo jím zmocněná osoba) nebo
-
ORD EU (nebo jí zmocněná osoba), která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu,
je (při splnění ostatních podmínek) podmínka pro osvobození od DPH naplněna.
Za splnění výše uvedených předpokladů a podmínek Plátce splní osvobození od DPH, přičemž uvede vývoz zboží na řádek 22 daňového přiznání k DPH ve zdaňovacím období, v němž zboží vystoupilo z území EU.
Nad rámec výše uvedeného upozorňujeme, že pokud by přepravu zajistil např. finální zákazník, podmínka pro osvobození nebude naplněna. V tomto případě by nebyly splněny všechny podmínky pro uplatnění osvobození od DPH a daňová povinnost by tedy vznikla plátci.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty