Ing. Martin Bureš

Dle smlouvy o výkonu funkce je statutárnímu orgánu (právnické osobě) vyplácena odměna. Při posuzování výše odměny je potřeba pracovat s transferovou cenou?
Vydáno: 02. 10. 2023
V říjnu 2023 dojde ke vzniku nové obchodní společnosti. Tato společnost ještě v r. 2023 koupí obchodní podíly ve dvou společnostech, tj. stane se z ní mateřská společnost - tato skupina účetních jednotek bude dosahovat kritérií pro konsolidaci. Musí tato nově vzniklá společnost sestavit účetní závěrku již za rok 2023, nebo je možné účetní závěrku sestavit až k 31. 12. 2024 s tím, že účetní období bude říjen 2023 - prosinec 2024? Za jaké období musí sestavit konsolidovanou účetní závěrku - pokud by její účetní období mohlo být delší než 12 měsíců a její účetní závěrka by tedy byla sestavena až k 31. 12. 2024 - je možné konsolidovanou účetní závěrku také sestavit až k 31. 12. 2024? Nebo je v tomto případě nutné účetní závěrku (individuální) a konsolidovanou účetní závěrku sestavit již k 31. 12. 2023? 
Vydáno: 06. 09. 2023
Česká s. r. o. (matka) vlastní 100% slovenskou s. r. o. (dcera). Dcera vykázala za rok 2022 zisk. Je možné tento zisk (v plné výši nebo např. 50% výši, dle valné hromady, která teprve proběhne) zaslat na účet matce? Pokud ano, na jaká čísla účtů a s jakým datem bude o částce účtováno jak na straně matky, tak na straně dcery? Jelikož je dcera slovenská firma prosím o info, jak by bylo účtováno, pokud by se jednalo o českou dceru?
Vydáno: 15. 02. 2023
Dobrý den, U společnosti AA s.r. o. došlo k rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti BB s.r.o. Do této nově vzniklé společnosti byla vyčleněna nemovitost a na základě rozhodnutí statutárního orgánu bylo rozhodnuto o vyčlenění nemovitosti v hodnotě 3 mil. Kč na straně aktiv (s odpisy 0,5 mil. Kč). Na straně pasiv bylo rozhodnuto o snížení nerozděleného zisku 2,5 mil. Kč. odúčtování nemovitosti bych volil 4xx/021 3 mil. a 081/4xx 0,5 mil. Je možné nerozdělený zisk odúčtovat 428/4xx 2,5 mil. tak, aby se účet 4xx vzájemně pokrátil a byl ve výsledku nulový? Děkuji
Vydáno: 27. 01. 2023
K 1.1.2023 došlo v OR k zápisu sloučení a.s. A a s.r.o. B, nástupnickou je A. Rozhodný den sloučení je rovněž 1.1.2023. V jakém termínu bude zaniklá s.r.o. B podávat přiznání k DPPO za rok 2022? Ve formuláři přiznání bude uvedeno DIČ zaniklé s.r.o. nebo DIČ nástupnické a.s.?
Vydáno: 26. 01. 2023
V létě 2022 rozhodla mateřská společnost na valné hromadě, že schvaluje účetní závěrku za rok 2021 ve své dceřiné společnosti (vlastní celých 100%) a dále rozhodla, že celý disponibilní zisk dceřiné společnosti schválený valnou hromadou má být převeden na bankovní účty mateřské společnosti. Lhůta pro převod je 3 měsíce ze zákona. Dceřiná společnost však na účty své mateřské společnosti v roce 2022 odeslala jen část - 1/3 svého disponibilního zisku a zbývající část (2/3 závazku) mateřské společnosti bude k 31. 12 2022 ještě dlužit. Mateřská společnost má v roce 2022 zaúčtování výnos ve výši 100% pohledávky takto 35x/665. Je správné účtovat u mateřské společnosti o předpisu s datem konání valné hromady ohledně „přijaté dividendy“, tj. MD 35x / D 665 100% zisku, nebo je správné účtovat pouze při přijetí peněz (1/3) na bankovním účtu MD 221 /D 665? Tak by se stalo, že výnos stanovený valnou hromadou v roce 2022 bude účtován částečně až v roce 2023. Který postup je správný? 
Vydáno: 16. 01. 2023
Rozvahovým dnem odštěpení společnosti sloučením je 1. 1. 2022 a zápis v OR 1. 11. 2022. Na jaké účty by se měly zaúčtovat pohledávky, závazky, náklady a výnosy, které byly účtovány do 31. 10. 2022 ve společnosti A a souvisely s odštěpením do společnosti B?
Vydáno: 08. 12. 2022
Česká s. r. o. je 100% vlastníkem slovenské s. r. o. Má účetní jednotka (mateřská společnost) povinnost konsolidované účetní závěrky? Pokud ne, kdy tato povinnost vzniká?
Vydáno: 22. 11. 2022
Je založena nová právnická osoba, která od občana (FO) koupila rodinný dům pro účely pronájmu jiné právnické osobě. Obchodní podíl nově vzniklé společnosti je ve vlastnictví mateřské společnosti, která má také jiné dceřiné společnosti, mezi nimiž je i společnost, které tento rodinný dům bude od nově vzniklé dcery pronajat. Jinak řečeno pronájem bude probíhat mezi dcerami jedné mateřské společnosti. Kromě nájmu rodinného domu (od 1. 1. 2021 osvobozeno od DPH) bude nově vzniklá společnost inkasovat také paušál za odběr vody a elektrické energie. Je nutné, aby se nově vzniklá společnost stala plátcem DPH, pokud roční obrat z nájemného a inkasa paušálu za vodu a elektřinu byl nižší než 1 mil. Kč, jiné výnosy "nová" společnost mít nebude?
Vydáno: 18. 07. 2022
Společnost poskytuje činnost pronájmu nemovitostí, ze které plynou zdanitelné příjmy. Dále přijímá dividendu od dceřiné společnosti. Náklady přímo související s pronájmy jsou daňově uznatelné, náklady přímo související s držbou podílu v dceřiné společnosti jsou nedaňové. Dále vykazuje nepřímé (režijní) náklady, kterou jsou v souhrnu nižší než částka odpovídající 5 % z dividend. Z důvodu snížení administrativní náročnosti se společnost rozhodla režijní náklady v plné výši považovat za nedaňové. Je tento postup správný, nebo by mohl správce daně navýšit základ daně, a to o hodnotu 5 % z dividend, jelikož by mohl považovat výši nepřímých nákladů za neprokázanou?
Vydáno: 25. 04. 2022
Společnost s r. o. provedla rozdělení společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti. Do nové společnosti odštěpila nemovitosti a automobily. Rozhodný den je 1. 1. 2021, znalecký posudek na odštěpovaný majetek je zpracován dle závěrky k 31. 12. 2019, nebylo provedeno položkové ocenění jednotlivých složek majetku. Společnost v průběhu roku 2020 koupila osobní automobil, který bude také převeden na odštěpovanou společnost, ale není součástí znaleckého posudku. Jak se projeví tento majetek v zahajovací rozvaze nové společnosti, vychází se z účetní zůstatkové ceny a přičte se ke jmění dle znaleckého posudku?
Vydáno: 08. 04. 2022
Společnost má vypracovaný projekt fúze, rozhodný den je 1. 7. 2021. V 8/21 byla podepsána akviziční smlouva, kdy nastupující společnost kupuje 80 % společnosti zanikající. Tato operace bude zaúčtovaná MD 061/D 361. Zároveň ke stejnému datu dochází k příplatku mimo základní kapitál od mateřské společnosti ve výši zbylých 20 % akcií. Společnost tedy eviduje na 061 100% podíl zanikající společnosti. K 31.12. byla fúze zapsaná do OR. Kam přeúčtuji zůstatek účtu 061 k tomuto datu? Účet 428?
Vydáno: 16. 03. 2022
Společnost A („nástupnická společnost“) realizuje fúzi se společností B („zanikající společnost“). Fyzické osobě, nepodnikateli, aktuálnímu menšinovému akcionáři zanikající společnosti bude ze strany nástupnické společnosti nabídnuta kombinace peněžního protiplnění („doplatek na dorovnání“) a výměny akcií za akcie v nástupnické společnosti („výměna akcií“). Jak se bude u FO doplatek na dorovnání a výměna akcií zdaňovat? Příjem společníků (FO) z doplatku se osvobozuje dle § 4 odst. 1 písm. zh) ZDP, vztahuje-li se doplatek k akciím, u nichž doba mezi nabytím a rozhodným dnem přeměny přesáhla dobu 3 let. Pokud není splněna podmínka pro osvobození, bude podléhat zdanění v § 10 ZDP a lze proti tomuto příjmu uplatnit nabývací cenu? V případě výměny nedochází k upsání nových cenných papírů, ale dojde k nabytí akcií v nástupnické společnosti při přeměně výměnou za akcie v zanikající společnosti a doba držení podílu v zanikající společnosti se započte do časového testu získaných akcií v nástupnické společnosti? V případě budoucího prodeje akcií nástupnické společnosti se tak započte i doba držby akcií zanikající společnosti?
Vydáno: 08. 03. 2022
Slovenská s. r. o., jehož 100% vlastníkem je české s. r. o., jednatelé jsou v obou společnostech stejní. Slovenská s. r. o. vytvořila zisk, který by se měl rozdělit mezi jednatele. Kde se bude danit? Je možné přímo ze slovenské s. r. o. převést zisk na jednatele a zdanit na Slovensku, nebo se zisk převede do české s. r. o. a pak následné rozdělí a jak to bude v tomto případě se zdaněním? 
Vydáno: 07. 03. 2022
Majitelé - FO se rozhodly provést změny ve firemní struktuře. Dosud je stav takový, že matka A vlastní 100 % dceru B, která má podíly ještě v dalších společnostech C a D. Po provedení těchto změn by vznikl stav, kdy matka A by dále vlastnila už jen část dcery B a zároveň by dcera B vlastnila část matky A. Právník tvrdí, že tento stav je možný a dal za příklad takovéto společnosti již zapsané rejstříkovým soudem. Jde o to, že mezi společností A a B existují půjčky (úročené i nikoliv), které každoročně podle daného stavu podléhají daňovému řešení. Je z daňového hlediska takovýto stav (spoluvlastnictví navzájem) možný? Pokud ano, jak se máme vypořádat se situací ohledně úroků (půjčky jdou od dcery B do matky A) v takovémto případě? Nebude mít tento stav i daňový vliv na výplatu podílů na zisku? Jaké ještě další daňové konsekvence může tento stav mít? 
Vydáno: 07. 03. 2022
Společnost XY koupila od fyzických osob pana A a B obchodní podíl na společnosti DEF s tím, že pánové A a B budou vlastnit každý už jen 32,5 % (z původních 50 %) a XY bude vlastnit 2x 17,5 % (spravované podíly). Zároveň spol. XY (komitent) uzavřela s pány A a B (komisionáři) s každým komisionářskou smlouvu, že stále budou spravovat ony spravované podíly svým jménem na účet XY. Následně chce společnost DEF vyplatit podíl na zisku pouze společníkům vlastnícím spravované podíly (2x 17,5 %) pomocí jednorázového prolomení společenské smlouvy. Je možné na základě těchto skutečností osvobodit od daně z příjmů výplatů podílů na zisku z dcery DEF do matky XY, resp. jak se chová dividenda, jelikož se nevyplácí fyzické osobě A a B, ale právnické XY (jako komitentovi)? Smlouvy o koupi podílů, komisionářské smlouvy, notářský zápis o prolomení spol. smlouvy a rozhodnutí valného hromady by mohly být dostačujícím podkladem pro případné kontroly. Nebo je třeba ještě něco dalšího, aby bylo vše v pořádku?
Vydáno: 07. 03. 2022
Mateřská společnost, kterou vlastní dva společníci, vlastní dceřinou společnost, kde personálně tito dva společníci nefigurují. Přesto je jim jménem a na účet této dceřiné společnosti poskytován příspěvek na životní pojištění. Můžete, prosím, tuto situaci rozebrat z pohledu dopadu do účetnictví, daní a ve vztahu k daným fyzickým osobám?
Vydáno: 07. 03. 2022
Společnost Matka a. s. v rámci svých investic koupila společnost Dcera s. r. o. v 08/20. Je jejím 100% vlastníkem. Na valné hromadě 06/2021 by chtěli schválit uzávěrku a rozhodnout o vyplacení nerozděleného zisku osvobozeného od daně z přijmu. Je toto možné? V jenom ze článků jsem našla, že aby byla splněna definice mateřské společnosti musí být splněn časový test držení podílu. ( po dobu nejméně 24 měsíců nepřetržitě zákonem o daních z příjmů stanovený podíl na základním kapitálu jiné společnosti). Podle tohoto by mohli svolat valnou hromadu až 08/2020 a rozhodnout o vyplacení ze zisku s osvobozením až po tomto termínu?
Vydáno: 24. 08. 2021
Matka s. r. o. je 100% vlastníkem dcery s. r. o. od roku 2017. Pokud matka prodá dceru (celý svůj podíl), je tento příjem z prodeje podílu pro matku osvobozený? Pokud bude podíl dcery prodán společníkům matky, jedná se o spojené osoby, a musí být tudíž cena podílu tržní, i kdyby prodej podílu byl osvobozen? 
Vydáno: 19. 08. 2021
  • Článek
Společnost A, s. r. o., vlastní 100% podíl u společnosti B s. r. o. (matka, dcera), Společnost B, s. r. o., vykazuje zisk minulých let a chce převézt část nerozděleného zisku na společnost A, s. r. o. Samozřejmě o tom rozhodne valná hromada. Bude společnost B, s. r. o., příjem zdaňovat srážkovou daní a bude se jednat o srážkovou daň právnických osob? Pro společnost A, s. r. o., bude tento příjem osvobozený od daně? Jak tyto účetní operace zaúčtovat u obou společností?
Vydáno: 01. 07. 2021