Použití darovaného a zděděného majetku k podnikání nebo nájmu

Vydáno: 25 minut čtení

V článku si objasníme na použití darovaného a zděděného hmotného majetku k podnikání poplatníka daně z příjmů fyzických osob anebo k použití tohoto majetku k jeho pronájmu. Zejména se zaměříme na daňové odpisování tohoto darovaného nebo zděděného hmotného majetku. Rozebereme si uplatnění daňových odpisů v případě, že poplatník daně z příjmů fyzických osob zdědí hmotný majetek, který zůstavitel daňově odpisoval, resp. ho měl pouze v osobním vlastnictví, přičemž dědic využije tento zděděný majetek ke svému podnikání nebo ho bude pronajímat.

Použití darovaného a zděděného majetku k podnikání nebo nájmu
Ing.
Ivan
Macháček
 
1. Použití darovaného hmotného majetku k podnikání a k nájmu
 
1.1 Darování v občanském zákoníku
Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb. – dále jen „OZ“) se zabývá darováním v § 2055 až 2078.
Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá.
Pokud jde o darování věci zapsané do veřejného seznamu, vyžaduje darovací smlouva písemnou formu. Dárce může darovat i všechen svůj současný majetek. Smlouva, kterou někdo daruje svůj budoucí majetek, platí jen potud, pokud nepřesahuje polovinu tohoto majetku. Občanský zákoník obsahuje v § 2068 až 2071 právo odvolání daru pro nouzi a v § 2072 až 2075 právo odvolání daru pro nevděk a společná ustanovení k odvolání daru v § 2076 až 2078.
Bezúplatné příjmy (dary) přijaté poplatníkem v souvislosti s výkonem závislé činnosti nebo s výkonem činnosti, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, podléhají zdanění daní z příjmů dle § 6, resp. § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Pokud nebude bezúplatný příjem zdaněn podle § 6 nebo 7 ZDP, proběhne zdanění podle § 10 odst. 1 písm. n) ZDP.
Platí však řada osvobození darů od daně z příjmů fyzických osob.
Jedná se o:
-
ustanovení § 4a – Osvobození bezúplatných příjmů;
pro zaměstnance platí osvobození od daně z příjmů nepeněžního plnění poskytovaného zaměstnavatelem ve smyslu § 6 odst. 9 písm. d) ZDP a § 6 odst. 9 písm. g) ZDP;
V § 4 odst. 1 písm. zl) ZDP se jen stručně uvádí, že od daně z příjmů jsou osvobozeny příjmy uvedené v § 4a zákona.
Osvobození darů se v § 4a ZDP týkají písm. g), písm. i) až l), písm. n) a