Odpis spoluvlastnických podílů na hmotném majetku po novele zákona o daních z příjmů č. 170/2017 Sb.

Vydáno: 12 minut čtení

Článek se zaměřuje na daňové řešení spoluvlastnictví v zákoně č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů “ nebo „ZDP “). Především si na příkladech uvedeme, jak postupujeme při odpisování hmotného majetku ve spoluvlastnictví dvou nebo více spoluvlastníků, a ukážeme si, k jakým změnám došlo zákonem č. 170/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní (dále jen „zákon č. 170/2017 Sb. “), v souvislosti s odpisováním při zvýšení spoluvlastnického podílu na hmotném majetku.

Odpis spoluvlastnických podílů na hmotném majetku po novele zákona o daních z příjmů č. 170/2017 Sb.
Ing.
Ivan
Macháček
 
Vymezení spoluvlastnictví věci v občanském zákoníku
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pojednává o spoluvlastnictví v § 1115–1239. Spoluvlastníky jsou osoby, jimž náleží vlastnické právo k věci společně. Vzhledem k věci jako celku, se spoluvlastníci považují za jedinou osobu a nakládají s věcí jako jediná osoba. Každý spoluvlastník má právo k celé věci, přičemž toto právo je omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka. Spoluvlastníku náleží vyúčtování, jak bylo se společnou věcí nakládáno, i podíl z plodů a užitků ze společné věci. Tyto plody a užitky ze společné věci se dělí podle poměru podílů.
Podíl vyjadřuje míru účasti každého spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví věci.
Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, pokud nejde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.
Spoluvlastnictví v zákoně o daních z příjmů
Na
rozdělení společných příjmů a výdajů
se vztahu