Otázky a odpovědi: Daň z příjmu fyzických osob - zamezení dvojího zdanění

Vydáno: 18 minut čtení

OSVČ s trvalým pobytem v ČR vykonává hlavní výdělečnou činnost a dále je zaměstnancem s. r. o. se sídlem v ČR (zaměstnání malého rozsahu, bez odvodů na sociální a zdravotní pojištění). Jeho manželka získala práci v Belgii s předpokladem trvání kontraktu na dva roky. Kontrakt je možné prodloužit o další až čtyři roky, nicméně v tuto chvíli není možné předvídat, zda se tak stane. OSVČ má v úmyslu se přestěhovat do Belgie za manželkou a dětmi. Manželka i děti jsou přihlášeny již k pobytu v Belgii a bydlí v pronájmu. Svoji výdělečnou činnost má v úmyslu vykonávat nadále v nezměněné podobě, neboť práci je možné vykonávat z podstatné části přes internet. OSVČ předpokládá, že za účelem vykonávání podnikatelské činnosti stráví v ČR za rok cca 100 dní v roce. V ČR OSVČ vlastní dům, ve kterém bude nadále přebývat po dobu přítomnosti v ČR (cca 100 dní v roce). OSVČ nepředpokládá jiné příjmy než od stávajících klientů – klientelu si chce udržet, neboť počítá s návratem do dvou let (česká klientela tvoří 90 % příjmů OSVČ). OSVČ tedy nepředpokládá žádné příjmy plynoucí od potenciálních belgických klientů. OSVČ prozatím vykonává pro s. r. o. zaměstnání malého rozsahu, nicméně je možné předpokládat, že se jeho plat postupem času zvýší a přejde na dohodu o pracovní činnosti s plnými odvody zaměstnance na sociální i zdravotní pojištění. Toto zaměstnání může vykonávat na dálku, tj. se souhlasem zaměstnavatele. 1. Bude OSVČ po dobu, po kterou bude přihlášena k pobytu v Belgii, daňovým rezidentem v Belgii i přesto, že jeho příjmy pocházejí z cca 85 % od české klientely a klientela je stálá, tj. nezmění se ani po tomto dočasném přestěhování? Musí se tedy přihlásit v Belgii k dani z příjmu fyzických osob? Pokud ano, pak předpokládám, že bude možné v ČR použít metodu zápočtu? Nebo se tento příjem již daněný v Belgii nebude dále přiznávat v ČR? 2. Jakým způsobem bude řešen jeho příjem ze zaměstnání v české s. r. o.?

Otázky a odpovědi: Daň z příjmu fyzických osob – zamezení dvojího zdanění
Ing. Bc.
Marcel
Pitterling,
Ph.D.
Odpověď
Předně je nutné posoudit, zda je daná fyzická osoba daňovým rezidentem České republiky. Tuto skutečnost je nutné posuzovat dle § 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). Určení daňového rezidentství je klíčové pro určení rozsahu daňových povinností fyzické osoby vůči ČR (tj. zda má fyzická osoba celosvětovou daňovou povinnost, tj. je daňovým rezidentem ČR, nebo má omezenou daňovou povinnost pouze ve vztahu k příjmům ze zdrojů na území ČR, tj. je daňovým nerezidentem). Dalším dokumentem, který bude nutné vzít v úvahu, je Smlouva mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla včetně protokolu k ní v ČR publikována pod č. 95/2000 Sb.m.s., ve znění sdělení Ministerstva zahraničních věcí publikovaného pod č. 127/2003 Sb.m.s., pokynu Ministerstva financí č. D-255, Sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Belgickým královstvím, který byl publikován ve Finančním zpravodaji č. 9–10/2003, pokynu Ministerstva financí č. D-312, sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Belgickým královstvím, který byl publikován ve Finančním zpravodaji č. 6–7/2007, a dále také Protokol mezi Českou republikou a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl v ČR publikován pod č. 17/2015 Sb.m.s. Tato mezinárodní smlouva, jejíž uplatňování má přednost před domácím právem, ve svém článku 4 vychází ze stejného principu určení daňového rezidentství.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů