Několik poznámek k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v oblasti daňové kontroly

Vydáno: 16 minut čtení

Judikatura Nejvyššího správního soudu, která se vztahuje k problematice daňové kontroly, patří bezesporu mezi hojně sledovanou judikaturu tohoto soudu. Nejvyšší správní soud nezřídka svým rozhodnutím vyložil ta ustanovení zákona, která byla předmětem častých sporů mezi správci daně a odbornou veřejností. Nejinak tomu bylo i v případě, kdy se terčem sporů stala oblast ukončování daňové kontroly dle zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád “ nebo „DŘ “). Nad jedním takovým rozhodnutím z poslední doby se na chvilku zastavíme a zamyslíme se nad tím, jaké přínosy má pro praktickou odbornou veřejnost. Jedná se o rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 9 Afs 305/2016 , kterým tento soud dne 21. 2. 2018 rozhodoval o charakteru zprávy o daňové kontrole, resp. o možných námitkách směřujících proti této zprávě.

Několik poznámek k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v oblasti daňové kontroly
Mgr.
Petr
Taranda
 
Kdy existuje zpráva o daňové kontrole?
Dosavadní praxe vychází z toho, že zpráva o daňové kontrole dle parametrů obsažených v daňovém řádu zde existuje až v okamžiku, kdy obsahuje veškeré náležitosti, které má dle § 88 odst. 1 DŘ obsahovat. Dle tohoto ustanovení daňového řádu je náležitostí zprávy o daňové kontrole jak výsledek kontrolního zjištění, včetně samotného hodnocení důkazů provedených správcem daně, tak i protokol o seznámení daňového subjektu s výsledkem kontrolního zjištění. Dle § 88 odst. 2 DŘ je navíc třeba, aby byl daňový subjekt seznámen s výsledkem kontrolního zjištění, včetně hodnocení důkazů, a současně s tím tato koncepce připouští i možnost změny výsledku kontrolního zjištění. Díky této právní úpravě pak platí, že
výsledek kontrolního zjištění, včetně samotného hodnocení důkazů, zde musí být ještě před vyhotovením zprávy o daňové kontrole, aby se následně mohl stát její součástí.
Podle § 88 odst. 1 DŘ musí zpráva o daňové kontrole obsahovat
výsledek kontrolního zjištění, včetně hodnocení důkazů zjištěných v průběhu kontroly, odkaz na protokoly nebo úřední záznamy o zahájení daňové kontroly, které musí být podepsány úřední osobou správce daně a daňovým subjektem. Dále obsahuje protokoly