Několik poznámek k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v oblasti daňové kontroly

Vydáno: 16 minut čtení

Judikatura Nejvyššího správního soudu, která se vztahuje k problematice daňové kontroly, patří bezesporu mezi hojně sledovanou judikaturu tohoto soudu. Nejvyšší správní soud nezřídka svým rozhodnutím vyložil ta ustanovení zákona, která byla předmětem častých sporů mezi správci daně a odbornou veřejností. Nejinak tomu bylo i v případě, kdy se terčem sporů stala oblast ukončování daňové kontroly dle zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád “ nebo „DŘ “). Nad jedním takovým rozhodnutím z poslední doby se na chvilku zastavíme a zamyslíme se nad tím, jaké přínosy má pro praktickou odbornou veřejnost. Jedná se o rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 9 Afs 305/2016 , kterým tento soud dne 21. 2. 2018 rozhodoval o charakteru zprávy o daňové kontrole, resp. o možných námitkách směřujících proti této zprávě.

Několik poznámek k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v oblasti daňové kontroly
Mgr.
Petr
Taranda
 
Kdy existuje zpráva o daňové kontrole?
Dosavadní praxe vychází z toho, že zpráva o daňové kontrole dle parametrů obsažených v daňovém řádu zde existuje až v okamžiku, kdy obsahuje veškeré náležitosti, které má dle § 88 odst. 1 DŘ obsahovat. Dle tohoto ustanovení daňového řádu je náležitostí zprávy o daňové kontrole jak výsledek kontrolního zjištění, včetně samotného hodnocení důkazů provedených správcem daně, tak i protokol o seznámení daňového subjektu s výsledkem kontrolního zjištění. Dle § 88 odst. 2 DŘ je navíc třeba, aby byl daňový subjekt seznámen s výsledkem kontrolního zjištění, včetně hodnocení důkazů, a současně s tím tato koncepce připouští i možnost změny výsledku kontrolního zjištění. Díky této právní úpravě pak platí, že
výsledek kontrolního zjištění, včetně samotného hodnocení důkazů, zde musí být ještě před vyhotovením zprávy o daňové kontrole, aby se následně mohl stát její součástí.
Podle § 88 odst. 1 DŘ musí zpráva o daňové kontrole obsahovat
výsledek kontrolního zjištění, včetně hodnocení důkazů zjištěných v průběhu kontroly, odkaz na protokoly nebo úřední záznamy o zahájení daňové kontroly, které musí být podepsány úřední osobou správce daně a daňovým subjektem. Dále obsahuje protokoly nebo úřední záznamy o jednáních vedených v průběhu této kontroly, o skutečnostech zjištěných správcem daně mimo jednání, seznámení daňového subjektu s výsledkem kontrolního zjištění, vyjádření daňového subjektu, které obsahuje tvrzení, návrhy či výhrady daňového subjektu k výsledku samotného kontrolního zjištění. V neposlední řadě by tato zpráva měla též obsahovat stanovisko správce daně k jednotlivým tvrzením, návrhům, popřípadě výhradám daňového subjektu. Součástí zprávy o daňové kontrole by dál měl být způsob stanovení daně, přičemž výsledek kontrolního zjištění by měl kromě toho obsahovat daň a její výpočet bez ohledu na to, zda je daň stanovena dokazováním anebo podle pomůcek.
Ve své podstatě tak zpráva o daňové kontrole představuje jakousi formu důkazu o samotném zahájení, průběhu a ukončení daňové kontroly, přičemž tato zpráva má písemnou podobu. Je pochopitelné, že zpráva o daňové kontrole nemá a nemůže mít formu správního rozhodnutí. Takže jejím prostřednictvím nedochází ke stanovení práv a povinností konkrétního daňového subjektu. Podle § 147 odst. 4 DŘ je však třeba tuto zprávu považovat za odůvodnění rozhodnutí o stanovení daně, bude-li navíc daň stanovena výlučně na základě výsledku daňové kontroly.
Podle § 88 odst. 4 DŘ zprávu o daňové kontrole podepisuje kontrolovaný daňový subjekt (resp. osoba oprávněná jednat jeho jménem anebo jeho zástupce na základě plné moci) a úřední osoba správce daně. Tímto podpisem je dle zákona ukončeno projednání zprávy o daňové kontrole a současně dochází k ukončení daňové kontroly. Po tomto aktu by měl správce daně předat stejnopis zprávy o daňové kontrole kontrolovanému daňovému subjektu – už i z toho důvodu, že tato zpráva je vyhotovena nejméně ve dvou stejnopisech.
 
Dává zpráva o daňové kontrole možnost navrhnout další důkazy?
V praxi donedávna přetrvávaly spory o to, zda lze ještě při projednání zprávy o daňové kontrole standardně navrhovat ze strany daňového subjektu další důkazy anebo požadovat další prostor pro vyjádření ohledně zjištěných výsledků kontrolního zjištění. Důležité přitom bylo i hledisko, zda již správce daně provedl dokazování ve vztahu ke všem skutečnostem, u nichž to lze považovat ve vztahu ke správnému stanovení daně za nezbytné. Ministerstvo financí a finanční správa v této souvislosti zastávaly názor, že
daňový subjekt má právo vyjádřit se k výsledku kontrolního zjištění, zatímco správce daně má povinnost se s jeho vyjádřeními vypořádat a sdělit toto své stanovisko daňovému subjektu. Pokud by tomu tak být nemělo, ztrácí institut projednání zprávy o daňové kontrole svůj smysl, jak například dovodil ve svém rozsudku sp. zn. 1 Afs 14/2010 Nejvyšší správní soud.
Podle § 88 odst. 3 DŘ dále platí, že pokud došlo na základě vyjádření kontrolovaného daňového subjektu ke změně výsledku kontrolního zjištění, má daňový subjekt v souladu s tímto ustanovením zákona právo opětovně požádat o stanovení přiměřené lhůty k vyjádření se ke změněnému výsledku kontrolního zjištění a současně navrhnout jeho doplnění. Toto oprávnění daňového subjektu bývá navíc dovozováno z důvodové zprávy k daňovému řádu. Dosavadní praxe dovozovala, že s ohledem na zásadu koncentrace řízení mohl daňový subjekt takto navrhovat doplnění těchto výsledků v rozsahu změny výsledku kontrolního zjištění. V konečném důsledku tak daňový subjekt ztrácel možnost například v
rámci svého dalšího návrhu zpochybňovat kontrolní nálezy, ke kterým se dříve z různých důvodů nevyjadřoval.
Část odborné veřejnosti nezřídka zastávala názor, že daňový subjekt má právo vyjádřit se při projednání návrhu zprávy o daňové kontrole k postupu, jakým bylo dosaženo výsledku kontrolního zjištění. Zastávala tezi, že toto právo by měl mít daňový subjekt i v případě, že se již dříve k výsledku kontrolního zjištění vyjádřil v souladu s ustanovením § 88 odst. 1 písm. e) a odst. 3 DŘ. Důvody pro toto tvrzení spatřovala v tom, že daňový řád zapovídá daňovému subjektu pouze navrhovat doplnění výsledku kontrolního zjištění, nikoli však doplňovat v rámci projednání návrhu zprávy o daňové kontrole své vyjádření. Projednání návrhu zprávy o daňové kontrole proto dle těchto názorů
nemělo být pouhým formálním aktem.
Odborná veřejnost rovněž nesouhlasila s interpretací státní správy ohledně výkladu věty druhé § 88 odst. 3 DŘ s poukazem, že takové řešení
neodpovídá úkolu zajistit správné zjištění, stanovení a zaplacení daní.
V této souvislosti bylo poukazováno na fakt, že daňové řízení končí jednoznačně až uplynutím prekluzivních lhůt, kdy platební výměry nabývají materiální právní moci. Část této odborné veřejnosti si dokonce kladla i otázku, proč v souvislosti s výkladem podávaným státní správou „useknout“ s poukazem na koncentraci dílčí řízení, kterým je například bezesporu doměření daně po daňové kontrole. Nezřídka bylo poukazováno na závěry z rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 Afs 79/2008, podle něhož mj. platí, že
„finanční orgány jsou povinny v daňovém řízení postupovat ústavně konformním způsobem, což v tomto kontextu znamená umožnit daňovému subjektu projednání jeho věci v jeho přítomnosti, umožnit mu vyjádřit se ke všem prováděným důkazům (...), a to v jakékoli fázi daňového řízení, v němž je prováděno dokazování. Je nepřípustné, aby finanční orgány toto právo daňového subjektu, které je součástí ústavně zaručených zásad spravedlivého procesu (čl. 36 a 38 Listiny základních práv a svobod), jakýmkoli způsobem obcházely či oslabovaly.“
1)
Současně však bylo připuštěno, že někdy docházelo i k případům, kdy daňový subjekt se snažil neúměrně prodloužit dokazování v rámci daňové kontroly i nesmyslnými důkazy.
Jiná část odborné veřejnosti však zastávala názor, že s přihlédnutím k dikci § 88 odst. 3 DŘ se nově uplatní zásada koncentrace řízení, tedy že se neprojednává formálně zpráva o daňové kontrole jako taková, nýbrž výsledky zjištění a jejich provedené hodnocení. V podstatě tím souzní s důvodovou zprávou k ustanovení § 88 DŘ, kde se mj. uvádí, že
možnost vyjádřit se k výsledku kontrolního zjištění však nemůže být ze strany daňového subjektu zneužívána k účelovému prodlužování zprávy o daňové kontrole a tím i celé daňové kontroly,
tedy pokud nejsou vyjádření a návrhy způsobilé vést ke změně výsledku kontrolního zjištění, další vyjádření se již nepřipouští.2) Za ideální situace by se tedy samotná koncentrace řízení měla v daném případě projevit tak, že daňový subjekt již nemá možnost navrhnout nové doplnění výsledku kontrolního zjištění, jestliže jeho předchozí doplnění nevedla ke změně výsledků kontrolního zjištění. V opačném případě by měl daňový subjekt za dané situace dosáhnout toho, že správce daně bude muset celý proces dle § 88 odst. 2 a 3 DŘ opakovat. Ostatně již v rozsudku sp. zn. 5 Afs 68/2016 Nejvyšší správní soud konstatoval, že:
„Při projednání zprávy se uplatní zásada koncentrace řízení. Nutno konstatovat, že tato zásada byla zavedena v § 88 odst. 3 in fine DŘ (zákon o správě daní a poplatků ji neznal), a to z důvodu zabránění zneužívání možnosti vyjádření se k výsledku kontrolního zjištění ze strany daňových subjektů k účelovému prodlužování projednání zprávy o kontrole, a tím i celé daňové kontroly. Je zcela na místě, pokud na základě vyjádření daňového subjektu a návrhu na provedení dalších důkazních prostředků dojde ke změně kontrolního zjištění, správce daně vyzve daňový subjekt k dalšímu vyjádření ke změně výsledku kontrolního zjištění. Ukáže-li se však, že navrhovaná doplnění nejsou
relevantní
, tudíž nedojde ke změně kontrolního zjištění, daňový subjekt již nemůže v rámci tohoto postupu uplatňovat další návrhy k doplnění, neboť tato možnost mu již byla jednou dána. V uvedeném postupu, který § 88 odst. 3 DŘ presumuje, Nejvyšší správní soud nespatřuje jakýkoli nepřípustný zásah do práva daňového subjektu.“
Z uvedeného plyne, že Nejvyšší správní soud již dříve vyjádřil s koncepcí obsaženou v uvedeném ustanovení daňového řádu v podstatě souhlas a nevidí v ní jakékoli omezení stávajících práv daňového subjektu.
 
Sdílí Nejvyšší správní soud názor odborné veřejnosti?
Zásadní názor k charakteru zprávy o daňové kontrole, resp. k jejímu samotnému projednání, však přinesl až rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 9 Afs 305/2016. Nejvyšší správní soud v něm zaujal názor, že:
„Prostor pro vyjádření a navržení důkazů (v rámci kontroly) má daňový subjekt po seznámení se s výsledkem kontrolního zjištění (§ 88 odst. 2 a 3 DŘ). Projednání zprávy o daňové kontrole tedy primárně slouží k seznámení daňového subjektu s konečným stanoviskem správce daně, včetně stanoviska proč nezměnil kontrolní zjištění v návaznosti na vyjádření daňového subjektu. Při projednání zprávy o daňové kontrole proto mohou být
relevantní
již například pouze námitky daňového subjektu proti chybějícím podstatným náležitostem předložené zprávy o daňové kontrole nebo to, že správce daně zahrnul do zprávy o daňové kontrole kontrolní zjištění, se kterými dříve daňový subjekt neseznámil.“
Pokud by tedy například daňový subjekt namítal, že zprávu o daňové kontrole odmítal podepsat z důvodu, že správce daně nedostatečně odůvodnil samotné výsledky kontrolního zjištění, muselo by být prokázáno, že tato pochybení jsou natolik závažná, že činí výsledky kontrolního zjištění a na ně navazující zprávu natolik nesrozumitelnou – důsledkem toho by poté daňový subjekt nemohl postupovat jinak, než postupoval.
Nejvyšší správní soud se tak ve výše uvedeném rozsudku neztotožnil s dosavadními názory odborné veřejnosti, že daňový subjekt má právo vyjádřit se při projednávání zprávy o daňové kontrole k postupu, jakým bylo dosaženo výsledku kontrolního zjištění.3) Tato námitka by měla být uplatněna již v rámci seznámení se s výsledkem kontrolního zjištění, a pokud by měla být
relevantní
při projednávání zprávy o daňové kontrole, musela by se týkat takových kontrolních zjištění, se kterými nebyl dosud daňový subjekt správcem daně z nějakých důvodů seznámen. Pokud má například daňový subjekt navíc v souladu s § 88 odst. 3 DŘ od správce daně stanovenu pro vyjádření se k výsledkům kontrolního zjištění minimální lhůtu 8 dnů, přičemž výsledek kontrolního zjištění bude v daném případě představovat složku dokumentů o 200 a více stranách (s přílohami či bez příloh), dostáváme se spíše do roviny teoretických úvah, zda je vůbec v silách daňového subjektu efektivně uplatnit svá práva v souvislosti s podanými námitkami proti těmto výsledkům. Zjednodušeně řečeno – správce daně je celkem „v pohodě“ a daňový subjekt „s jazykem na vestě“ zkouší dohnat svá procesní práva. Nemůže být přitom sporu o tom, že lhůta k vyjádření takto poskytnutá správcem daně by měla být přiměřená a odvíjet se od složitosti celé kontroly, kterou dosud správce daně prováděl. I když část odborné veřejnosti apeluje na dohodu se správcem daně, kdy by měly být při její délce zohledněny všechny uvedené aspekty,4) v praxi se tak vždy neděje.
Je tedy mimo jakoukoli pochybnost, že daňový řád nedává daňovému subjektu takové oprávnění, které by mu umožnilo, aby si sám stanovil uvedenou lhůtu. Vše tedy záleží na tom, nakolik bude v daném případě správce daně v duchu zásad spolupráce při správě daní ochoten reflektovat případné návrhy daňového subjektu ohledně stanovení délky lhůty pro potřebné vyjádření, návrhy či doplnění výsledku kontrolního zjištění. Ostatně tento závěr Nejvyšší správní soud již dříve znovu víceméně potvrdil ve svém rozsudku sp. zn. 5 Afs 175/2017.
Vzhledem k tomu, že účelem seznámení daňového subjektu s výsledkem kontrolního zjištění má být
poskytnutí informací daňovému subjektu o provedeném dokazování, včetně hodnocení důkazů, je délka lhůty, ve které se má daňový subjekt k tomuto výsledku kontrolního zjištění vyjádřit,
5)
poměrně nezanedbatelnou veličinou.
Nejen z toho důvodu, že se například daňový subjekt bude chtít vyjádřit a navrhnout jeho doplnění, ale i z toho důvodu, aby měl dostatek času a prostoru se vůbec s tímto výsledkem reálně seznámit. Pokud by tak daňový subjekt neučinil, popřípadě nestihl navrhnout doplnění tohoto výsledku, stěží už lze zabránit tomu, aby správce daně následně zprávu o kontrole projednal.
 
Závěrem
I když tedy
judikatura
vyložila po delším očekávání v širším kontextu ustanovení § 88 odst. 3 DŘ, stěží se lze ubránit dojmu, že nezabránila tomu, aby bylo toto ustanovení zákona v jistých ohledech v praxi zneužíváno některými správci daně. To například za situace, kdy konkrétní zpráva o daňové kontrole nebude obsahovat pravdivá tvrzení, důkazní prostředky nebudou hodnoceny zákonným způsobem, dochází k selekci prováděných důkazů apod. Pokud by navíc docházelo k tomu, že správce daně nebude z různých důvodů schopen obhájit svůj způsob hodnocení důkazů, je v daném kontextu celkový procesní postup, včetně pozice daňového subjektu, o to více v konečném důsledku tristní. Navíc – jak už bylo leckdy poznamenáno dříve –
judikatura
tak opět víceméně utvrzuje prvoinstančního správce daně v tom, že se nemusí obávat vést i leckdy nedbalé řízení v rámci prvního stupně, včetně následků s tím spojených, neboť vše může být v duchu apelačního principu zhojeno následně odvolacím orgánem. Odpověď na otázku, zda je to takto vždy dobře, lze nalézt již v samotném článku.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.
1) KOBÍK, Jaroslav a Alena KOHOUTKOVÁ.
Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení
. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 82–90.
2) MATYÁŠOVÁ, Lenka a Marie Emilie GROSSOVÁ.
Daňový řád s komentářem, důvodovou zprávou a judikaturou ve znění technické novely č. 30/2011 Sb
. Praha: Leges, 2011, s. 290–291.
3) KOBÍK, Jaroslav a Alena KOHOUTKOVÁ.
Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení
. Praha: Wolters Kluwer 2014, str. 87.
4) K tomu například LICHNOVSKÝ, Ondřej, ONDRÝSEK, Roman a kol.:
Daňový řád. Komentář
. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 313–321.
5) Například KOPŘIVA, Miloslav a Jaroslav NOVOTNÝ. . 2. vydání. Ostrava: Sagit, 2013, s. 273.