Daň vybíraná srážkou u příjmů ze závislé činnosti

Vydáno: 17 minut čtení

Zvláštní forma daňového odvodu je zajisté srážková daň neboli daň vybíraná zvláštní sazbou. Tento způsob zdanění umožňuje splnění daňové povinnosti i u těch poplatníků, kteří by svou daňovou povinnost vůči státu nemuseli splnit. Při zdanění příjmů srážkovou daní odvádí daň plátce daně a příjemce realizovaného příjmu již obdrží jeho čistou hodnotu. Daňová povinnost je tedy poplatníkovi daně sražena a daň odvádí ten, který zdanitelnou částku vyplácí. V následujícím příspěvku se zaměříme na problematiku srážkové daně především v souvislosti s příjmy ze závislé činnosti a uvedeme dopady změn, ke kterým došlo od 1. 1. 2018. Za důležité považuji hned v úvodu zmínit, že příjem zdaněný srážkovou daní se již neuvádí do daňového přiznání, pokud se pro jeho uvedení poplatník sám dobrovolně nerozhodne.

Daň vybíraná srážkou u příjmů ze závislé činnosti
Ing.
Milena
Otavová,
Ph.D.
Daň vybíraná zvláštní sazbou je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a to v § 36, a dále v § 38d, § 5 odst. 5 a § 23 odst. 4 ZDP. Další úpravu můžeme vysledovat v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“). Konkrétně se jedná o § 233 až 236 DŘ.
Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně je stanovena ve výši 15 % a aplikuje se u příjmů, na které se vztahují zvláštní sazby daně podle § 36 ZDP. Srážku je povinen provést plátce daně při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka, v případech taxativně vymezených v § 38d ZDP nejpozději v den, kdy je o závazku účtováno v souladu s platnými účetními předpisy. U dividendového příjmu plynoucímu z účasti v akciové společnosti a u podílů na zisku dle § 36 ZDP je plátce daně povinen srazit daň při jejich výplatě, nejpozději však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž valná hromada nebo členská schůze rozhodla o rozdělení zisku, případně úhradě ztráty. U dividendového příjmu plynoucího ze zaknihovaných akcií je nutno srážku provést nejpozději do konce měsíce, který následuje po měsíci, v němž valná hromada nebo členská schůze rozhodla o rozdělení zisku, případně úhradě ztráty. U dividendových příjmů plynoucích z podílových listů je povinnost srazit daň při jejich výplatě, nejpo