Otázky a odpovědi: Technické zhodnocení automobilu v prvním roce pořízení

Vydáno: 2 minuty čtení

V roce 2018 jsme ve společnosti pořídili osobní automobil a ke dni 12. 1. 2018 zařadili do užívání. Dne 23. 1. 2018 jsme provedli obložení vozidla za 13 000 Kč. Jedná se v tomto případě o technické zhodnocení? Navýší pořizovací cenu vozu, nebo lze dát do nákladů, pokud máme stanoveno, že technické zhodnocení hmotného majetku je až od 40 000 Kč? A budeme stále v roce 2018 sledovat, zda neprovedeme další zhodnocení, které by pak v celkové ceně překročilo 40 000 Kč, čímž by v prvním roce navýšilo pořizovací cenu automobilu?

Otázky a odpovědi: Technické zhodnocení automobilu v prvním roce pořízení
Ing.
Petra
Konderlová
Odpověď
Jedná-li se o výdaje charakteru technického zhodnocení osobního automobilu (střešní nosič, střešní okno apod.), pak zvyšují vstupní cenu vozidla, pokud jsou vyšší než zákonný limit 40 000 Kč stanovený dle § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). V případě, že by však výše dokončeného technického zhodnocení osobního automobilu nepřevýšila ve zdaňovacím období limit 40 000 Kč, je možno tyto výdaje uplatnit jako výdaje daňové v souladu s § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP. Ve vašem případě hodnota obložení automobilu nepřevýšila limit 40 000 Kč, ale ještě není konec zdaňovacího období a jednoznačně se jedná o technické zhodnocení. Proto vám doporučuji dát tento náklad na účet 511 (k danému automobilu si vytvořte zvláštní analytiku) a sledovat, zda do konce roku nedojde na daném automobilu k dalšímu technickému zhodnocení, které by překročilo limit, a museli byste je z daňových nákladů přeúčtovat na účet 042 a zvýšit vstupní cenu automobilu. Pokud limit nepřekročíte, zůstávají náklady na účtu 511 jako daňově uznatelné. Doporučuji si na konci roku tento účet vytisknout a přiložit k inventární kartě automobilu, ať je vidět i technické zhodnocení nezvyšující vstupní cenu automobilu. Pokud se jedná o další výdaje související s automobilem, které nemají charakter technického zhodnocení předmětného automobilu, jako jsou opravy, pneumatiky, drobné úpravy do 40 000 Kč, běžná údržba apod., zákon o daních z příjmů je nelimituje a dáváte je přímo do daňově uznatelných nákladů.
Názory, podle kterých by v roce pořízení (v prvním roce odpisování) hmotného majetku měly být součástí jeho vstupní ceny všechny výdaje vynaložené v tomto roce na modernizaci nebo rekonstrukci, i když nepřesahují v úhrnu 40 000 Kč, jsou mylné. Z ustanovení § 29 odst. 1 ZDP jednoznačně vyplývá, že v prvním roce odpisování nově pořízeného hmotného majetku jsou případné výdaje na jeho modernizaci a rekonstrukci vynaložené po uvedení majetku do užívání součástí vstupní ceny jen v případě, že se jedná o technické zhodnocení.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů