Daňové doklady v roce 2018, 2. část

Vydáno: 18 minut čtení

Ve druhé části příspěvku věnovaného daňovým dokladům podle zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), se zaměřujeme podrobněji na jednotlivé typy daňových dokladů, jejich náležitosti ve vztahu k uplatňování odpočtu daně a také ve vazbě na kontrolní hlášení, a nakonec zmíníme pravidla pro uchovávání a zajištění věrohodnosti obsahu daňových dokladů.

Daňové doklady v roce 2018 – 2. část
Ing.
Jiří
Vychopeň
 
Zjednodušený daňový doklad
Podle § 30 odst. 1 ZDPH lze daňový doklad s výjimkou případů uvedených v odstavci 2 vystavit jako zjednodušený daňový doklad, pokud celková částka za plnění na daňovém dokladu není vyšší než 10 000 Kč. Zjednodušený daňový doklad lze použít při jakémkoliv způsobu úhrady za plnění, tj. i při bezhotovostní platbě. O použití zjednodušeného daňového dokladu rozhoduje plátce, který uskutečňuje dané plnění.
Zjednodušený daňový doklad nelze vystavit např. v těchto případech:
při dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně,
při uskutečnění plnění, u něhož je povinna přiznat daň osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje (např. při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e ZDPH, nebo při dodání zboží nebo poskytnutí služeb uvedených v příloze č. 6 k ZDPH, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92f ZDPH).
Podle § 30a ZDPH zjednodušený daňový doklad nemusí obsahovat:
označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
základ daně,
výši daně.
Namísto základu daně a výše daně musí zjednodušený daňový doklad obsahovat částku, kterou osoba, jež plnění uskutečňuje, získala nebo má získat za uskutečňované plnění celkem.
 
Zvláštní daňové doklady
Zvláštními daňovými doklady jsou splátkový kalendář, platební kalendář, souhrnný daňový doklad, doklad o použití a potvrzení při dražbě a při prodeji mimo dražbu.

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty