Příklady placení pojistného na zdravotní pojištění za rok 2017 u osoby samostatně výdělečně činné

Vydáno: 10 minut čtení

Rozhodným obdobím pro placení pojistného osobami samostatně výdělečně činnými (dále jen „OSVČ“) je ve zdravotním pojištění kalendářní rok. Nejkratší poměrnou částí tohoto období je kalendářní měsíc, což mimo jiné znamená, že podniká-li pojištěnec jako OSVČ v příslušném kalendářním měsíci po dobu kratší (fakticky třeba i jen jeden den), považuje se za OSVČ po celý tento kalendářní měsíc. K takovým situacím zpravidla dochází v případě, kdy OSVČ zahajuje, resp. končí (případně přerušuje) svoji samostatnou výdělečnou činnost v průběhu měsíce. Pokud se na OSVČ vztahuje povinnost placení měsíční zálohy, musí být záloha v plné výši (tedy poměrně nesnížená) zaplacena i za období výkonu samostatné výdělečné činnosti po část takového měsíce. Jestliže byla v roce 2017 samostatná výdělečná činnost pro OSVČ jediným (případně při souběhu se zaměstnáním hlavním) zdrojem jejích příjmů, musela být za každý kalendářní měsíc tohoto roku zaplacena záloha alespoň v minimální částce 1 906 Kč.

Příklady placení pojistného na zdravotní pojištění za rok 2017 u osoby samostatně výdělečně činné
Ing.
Antonín
Daněk
Pokud se pojištěnec rozhodne podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná, platí pro ni ve zdravotním pojištění četné povinnosti, které musí respektovat. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že zdravotní pojišťovna bude po nezodpovědném podnikateli uplatňovat dlužné pojistné (zálohy na pojistné) včetně penále, případně může provinilci uložit pokutu za porušení některých ustanovení zákona. Z hlediska placení pojistného je zapotřebí vycházet ze skutečnosti, že OSVČ – jako jediná ze skupin plátců – hradí pojistné formou záloh a (případného) doplatku pojistného. Z tohoto důvodu se provádí roční zúčtování, kdy se z finančního hlediska porovnají uhrazené zálohy, jsou-li podle zákona povinně placeny, s výší pojistného, která je předmětem celkového odvodu.
Roční zúčtování vychází ve zdravotním pojištění zejména z těchto zásad:
dotýká se pouze osob samostatně výdělečně činných, u ostatních dvou skupin plátců, tedy u zaměstnavatelů a osob bez zdanitelných příjmů roční zú