Obligatorní náležitosti akcie jako cenného papíru

Vydáno: 16 minut čtení

Vzhledem k tomu, že akcie1) může být vydána jako cenný papír (tedy jako listina, tj. skripturní akt na hmotném substrátu)2) nebo jako zaknihovaný cenný papír (tedy nikoliv jako listina, neboť zaknihovaný cenný papír je náhražkou cenného papíru a ve své podstatě nejlépe odpovídá tzv. zaknihovanému právu)3) a v praxi převažují akcie jako cenné papíry – vydané tedy jako listiny – budou níže popisovány obligatorní náležitosti akcie výlučně jako cenného papíru.

Obligatorní náležitosti akcie jako cenného papíru
JUDr.
Lukáš
Sadecký
advokát, člen rozkladových komisí a rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR
 
Úvodem
Základní dělení na cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry (u posledně uváděného jde v případě akciové společnosti o tzv. zaknihované akcie) je nutné zohledňovat a brát v potaz právě i u akcií, neboť pro každou z těchto dvou „dělících“ skupin platí pohledem zákonných (a tudíž i obligatorních) obsahových náležitostí určité odlišnosti.
Akcie jako taková odpovídá
podílu
dle § 31 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák.“), a představuje tak účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Východisko, dle něhož každý společník může mít pouze jeden podíl v téže obchodní korporaci, se rozhodně neuplatní pro účast v kapitálové společnosti4), tj. každá jedna akcie, která je ve vlastnictví akcionáře, zásadně představuje jeden (samostatný) podíl. Ostatně v případě akciové společnosti jakožto kapitálové společnosti je podíl společníka v obchodní korporaci představován právě cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem5).
Akcie jako cenný papír – tedy jako listina – odpovídá věci hmotné movité jakožto důsledek § 498 odst. 2 obč. zák. ve spojení s § 496 odst. 1 obč. zák.
Proto, aby akcie představovala platné právní jednání (právní jednání dle § 547 obč. zák. musí
obsahem
a účelem odpovídat dobrým mravům
i zákonu
), je zapotřebí, aby obsahovala veškeré náležitosti, které vyžaduje § 259 a 260 z. o. k.