Otázky a odpovědi - Je lékař povinen vystavit posudek o bolestném u pracovního úrazu nebo může odmítnout?

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle § 43 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. , o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, je lékař povinen na žádost pacienta lékařský posudek vystavit, a to do 10 pracovních dnů ode dne obdržení nebo ústního podání žádosti. Takzvaná posudková péče je totiž podle zákona zdravotní službou. K odmítnutí poskytnutí zdravotní služby je lékař oprávněn jen v zákonem stanovených případech.

Otázky a odpovědi – Je lékař povinen vystavit posudek o bolestném u pracovního úrazu nebo může odmítnout?
JUDr.
Eva
Janečková
Jedná se o situace, kdy se posuzovaná osoba odmítne podrobit lékařské prohlídce nebo vyšetření, které je její součástí; posuzující lékař tuto skutečnost zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o této osobě. Jestliže o posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby požádala jiná k tomu oprávněná osoba, poskytovatel jí oznámí nevydání posudku, včetně důvodu jeho nevydání.
Pokud lékař odmítá posudek vydat, je možné lékaře požádat o to, aby své odmítnutí písemně potvrdil. Takové jeho prohlášení může být důležitým podkladem pro další řešení věci.
Pokud lékař do 10 pracovních dní od obdržení žádosti pacienta posudek nevydal, dopustil se správního deliktu. Na tuto situaci je možné upozornit krajský úřad, v jehož obvodu lékař sídlí. Do podnětu stačí uvést všechny důležité skutečnosti a jednoznačně identifikovat lékaře, případně připojit lékařovo písemné vyjádření. Na krajský úřad se zaměstnanec může také obrátit se stížností na jednání lékaře. Pokud je však lékař zaměstnanec nějakého zdravotnického zařízení (nemá soukromou praxi), je vhodné obrátit se se stížností nejprve na vedení zdravotnického zařízení.
Zároveň je možné pokusit se domluvit přímo s pojišťovnou na vhodném řešení. Zákon totiž v současnosti neupravuje, jakým způsobem se má výše bolestného stanovovat. Je proto možné, že si je pojišťovna skutečně je schopná určit jen na základě zdravotnické dokumentace, která jí bude předložena; tuto informaci je ale nutné ověřit přímo u pojišťovny.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.