Otázky a odpovědi - Je možné zaměstnanci dočasně snížit osobní ohodnocení?

Vydáno: 3 minuty čtení

V první řadě je třeba připomenout, že dle ustálené judikatury se osobní příplatek jako nenároková (fakultativní) složka platu v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o jeho přiznání a výši stává složkou platu nárokovou (obligatorní). Osobní příplatek nemůže tedy být snížen bez dalšího, pouhým rozhodnutím zaměstnavatele.

Otázky a odpovědi – Je možné zaměstnanci dočasně snížit osobní ohodnocení?
JUDr.
Eva
Janečková
I v případě, kdy dojde k přiznání osobního příplatku, lze samozřejmě takové rozhodnutí změnit. Je to možné však pouze v případě, že se změní podmínky stanovené pro poskytování osobního příplatku. Pak může být osobní příplatek zvýšen, snížen nebo může být dokonce odebrán.
Zaměstnavatel je oprávněn posuzovat, zda důvody pro poskytování osobního příplatku tak, jak byly posouzeny při jeho přiznání, trvají, popřípadě zda trvají důvody pro jeho poskytování v nezměněné výši. Ke snížení nebo odnětí přiznaného osobního příplatku může zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, došlo-li v okolnostech (předpokladech a podmínkách) uvedených v § 131 odst. 1 a 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), za nichž byl osobní příplatek zaměstnanci přiznán, k takové změně, která odůvodňuje jeho další poskytování v menším rozsahu nebo která vyžaduje jeho odnětí.
Chce-li se zaměstnavatel vyhnout soudnímu sporu, měl při změně výše osobního příplatku disponovat nějakými podklady, dokazujícími, že byly zkoumány podmínky pro přiznání tohoto příplatku.
V případě, kdy dochází k přehodnocování osobních příplatků, je nutné zohlednit text zákona, který říká, že příplatek lze poskytovat k ohodnocení dlouhodobě dosahovaných kvalitních výsledků vykonávané práce, takže osobní příplatek nelze měnit podle výkonu zaměstnance každý měsíc nebo za relativně krátkou dobu. K ocenění mimořádných pracovních výkonů za kratší dobu slouží například mimořádné odměny, nikoliv osobní příplatek, který má mít relativně dlouhodobou účinnost.
V rozporu s principy vyplývajícími z § 131 zákoníku práce by bylo určení osobního příplatku na dobu určitou, popřípadě jeho snížení nebo odnětí na předem stanovenou dobu. Se samotným uplynutím určené doby (bez posouzení výkonnosti zaměstnance) nelze spojovat zánik práva zaměstnance na poskytování osobního příplatku, popřípadě opětovný vznik práva zaměstnance na osobní příplatek ve výši, ve které mu byl poskytován před snížením nebo odejmutím.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce