Otázky a odpovědi - Je zaměstnavatel povinen nahlížet pravidelně do insolvenčního rejstříku? Vyplývají z něho zaměstnavateli nějaké povinnosti?

Vydáno: 3 minuty čtení

1) Zaměstnanec dosud nemá exekuci a oddlužení je provedeno plněním splátkového kalendáře Podle § 406 odst. 3 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb. , o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon “): „V rozhodnutí, jímž schvaluje oddlužení plněním splátkového kalendáře, insolvenční soud přikáže plátci mzdy dlužníka, nebo plátci jiného příjmu dlužníka postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníku.“

Otázky a odpovědi – Je zaměstnavatel povinen nahlížet pravidelně do insolvenčního rejstříku? Vyplývají z něho zaměstnavateli nějaké povinnosti?
JUDr.
Eva
Janečková
Podle § 71 odst. 1 insolvenčního zákona platí, že soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků se v insolvenčním řízení doručují pouze zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku, ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení. A právě oddlužení plněním splátkového kalendáře je výjimkou a podle § 406 odst. 5 insolvenčního zákona rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře doručí insolvenční soud do vlastních rukou také plátci mzdy dlužníka. O právech a povinnostech plátce mzdy dlužníka po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení platí přiměřeně ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, o plátci mzdy při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného. Částky sražené z dlužníkovy mzdy zasílá plátce mzdy dlužníka insolvenčnímu správci, a to bez zřetele k tomu, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dosud není v právní moci.
Citace předmětného ustanovení explicitně stanoví, že
zaměstnavatel po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení zasílá sražené částky insolvenčnímu správci, tzn. bez ohledu na dobu zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku a bez zřetele k tomu, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dosud není v právní moci.
2) Zaměstnanec dosud nemá exekuci a oddlužení je provedeno konkursem
Úpadek zaměstnance podnikatele bude řešen konkursem, u kterého nastávají účinky
okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku.
Jestliže bude prohlášen konkurs, je zaměstnavatel povinen hradit své závazky (tedy nevyplacenou mzdu) vůči zaměstnanci do majetkové podstaty.
3) Zaměstnanci jsou již prováděny srážky ze mzdy
Dlužník je ve fázi do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku osobou s dispozičními oprávněními k majetkové podstatě. Do okamžiku, než bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, je nutné činit úkony nařízeného výkonu rozhodnutí či
exekuce
, nadále tedy probíhají srážky z příjmu dlužníka, ovšem nejsou poukazovány oprávněnému, ale deponují se u plátce mzdy či u peněžního ústavu. Jakmile je rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, vyplatí plátce mzdy či peněžní ústav deponované částky nařízeného výkonu rozhodnutí či
exekuce
insolvenčnímu správci.
Je proto nutné sledovat insolvenční rejstřík a od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o způsobu řešení úpadku je nutné srážené částky deponovat.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.