Zvýšení minimální mzdy, průměrné mzdy a další změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2018

Vydáno: 25 minut čtení

S účinností od 1. 1. 2018 se zvyšuje minimální mzda na částku 12 200 Kč. Minimální mzda představuje ve zdravotním pojištění minimální vyměřovací základ zaměstnance a současně je vyměřovacím základem pro placení pojistného tzv. osobami bez zdanitelných příjmů. Druhým důležitým parametrem je tzv. průměrná mzda. Ta především určuje částku (aktuálně 2 500 Kč), která u vybraných skupin osob zakládá účast na zdravotním pojištění, a od částky průměrné mzdy se odvíjí i výše minimální zálohy a minimální pojistné osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ). Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy k datu 1. 1. 2018 tedy návazně ovlivňuje placení pojistného na zdravotní pojištění jednotlivými skupinami plátců, jakož se dotýká i dalších oblastí zdravotního pojištění.

Zvýšení minimální mzdy, průměrné mzdy a další změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2018
Ing.
Antonín
Daněk
 
Zvýšení minimální mzdy
Minimální výše pojistného tak pro zaměstnavatele a zaměstnance, u kterých musí být toto minimum při zaměstnání trvajícím celý kalendářní měsíc dodrženo, a u osob bez zdanitelných příjmů činí od 1. 1. 2018 částku 1 647 Kč.
Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 se v souvislosti s placením pojistného zaměstnavatelem projeví především při:
a)
Provádění dopočtu (a následného doplatku) pojistného do minimálního vyměřovacího základu u těch zaměstnanců, jejichž příjem je nižší než minimální mzda 12 200 Kč.
To znamená, že se nejedná o zaměstnance, u kterých není stanoven minimální vyměřovací základ dle § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.“). Doplatek do minima platí zaměstnanec.
Příklad 1
Zaměstnanec pracující na dohodu o pracovní činnosti má jako jediný zdroj příjmů měsíčně 11 000 Kč.
Ve vazbě na výši minimální mzdy od 1. 1. 2018 odvede zaměstnavatel doplatek pojistného ve výši 13,5 % z částky:
(12 200 – 11 000) x 0,135 = 162 Kč.
Zaměstnavatel odvede celkové pojistné ve výši 0,135 x 12 200 = 1 647 Kč.
Zaměstnanci strhne z platu 1/3 pojistného ze skutečně dosaženého příjmu:
(11 000 x 0,135) / 3 = 495 Kč
a dále výše uvedený doplatek pojistného, tedy celkem: 495 + 162 = 657 Kč.
Ze svých prostředků pak zaplatí zaměstnavatel: 1 647 – 657 = 990 Kč.
Naopak, minimální vyměřovací základ nemusí být dodržen u osob – zaměstnanců, vyjmenovaných v § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb. U těchto zaměstnanců je vyměřovacím základem vždy dosažený příjem, bez ohledu například na délku trvání pracovněprávního vztahu v rámci příslušného kalendářního měsíce nebo případné neplacené volno či neomluvenou absenci, souběžné příjmy z jiných zaměstnání apod.
b)
Provádění dopočtu a doplatku pojistného do minima, kdy doplatek plně hradí zaměstnavatel
ve smyslu § 207 až 209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).
c)
Provádění dopočtu za situace, kdy má zaměstnanec více zaměstnavatelů
– dopočet provádí zaměstnancem pověřený zaměstnavatel.
d)
Dopočtu do poměrné části minimálního vyměřovacího základu.