Dopady zákona č. 170/2017 Sb. na celkové zatížení poplatníka s paušálními výdaji v roce 2018

Vydáno: 13 minut čtení

Zákonem č. 170/2017 Sb. došlo v zákoně č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), ke snížení limitní výše příjmů pro uplatnění paušálních výdajů (ve výši 30 %, 40 %, 60 % a 80 % z dosažených příjmů). Tato hranice byla snížena z dosavadních 2 mil. Kč na 1 mil. Kč zdanitelných příjmů. Současně došlo ke zrušení § 35ca ZDP , který se týkal omezení slevy na dani na manželku a daňového zvýhodnění na dítě při uplatnění paušálních výdajů. Za zdaňovací období roku 2017 záleží na rozhodnutí poplatníka, co je pro něho z hlediska optimalizace daňového řešení výhodnější – zda uplatní nesníženou výši limitu paušálních výdajů (v tomto případě poplatník musí uplatnit § 35ca ZDP ), anebo použije sníženou výši limitu paušálních výdajů (pak již poplatník nemusí uplatnit § 35ca ZDP ). Pro zdaňovací období roku 2018 se již promítne jednoznačně snížená limitní výše paušálních výdajů a současně zrušení § 35ca ZDP .

Dopady zákona č. 170/2017 Sb. na celkové zatížení poplatníka s paušálními výdaji v roce 2018
Ing.
Ivan
Macháček
 
Vyšší daňové i pojistné zatížení pro poplatníky s vyššími příjmy
U poplatníků s vyššími zdanitelnými příjmy než 1 mil. Kč, kteří uplatňují paušální výdaje, se tak v důsledku snížené limitní výše paušálních výdajů podle jednotlivých druhů příjmů zvýší základ daně a tím i daň z příjmů.
Čím jsou zdanitelné příjmy poplatníka vyšší než 1 mil. Kč, tím roste i daňový dopad omezení paušálních výdajů na poplatníka. Zvýšení základu daně v důsledku snížené limitní výše paušálních výdajů má rovněž bezprostřední vliv na zvýšení odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění
, přičemž toto zvýšení pojistného je drastičtější pro podnikatele než zvýšení daňového zatížení. Zatímco při zvýšení základu daně se zvyšuje daň z příjmů o 15 % z tohoto zvýšení, pak pojistné se zvyšuje o 0,5 x 42,7 % zvýšení základu daně, tedy o 21,35 %. Vyplývá to z toho, že vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění činí 50 % základu daně z příjmů a součet obou pojistných u osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) je 42,7 % (přičemž pojistné na sociální pojištění se odvádí do výše maximálního vyměřovacího základu).
 
Jak tomu bude v roce 2018?
V roce 2018 dochází ke zvýšení hranice pro uplatnění solidárního zvýšení daně. Rovněž se zvyšuje maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální pojištění u OSVČ, což bude mít pro OSVČ negativní dopady v tom, že při zvýšení základu daně z příjmů v důsledku uplatnění snížené limitní výše paušálních výdajů bude pojištěnec nucen odvádět až do zvýšeného maximálního vyměřovacího základu pojistné na sociální pojištění.
V nařízení vlády č.