Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u dlouhodobého majetku a jeho korekce

Vydáno: 18 minut čtení

Dlouhodobý majetek z pohledu daně z přidané hodnoty (DPH) patří mezi zajímavější části zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), ale nepochybně i ty složitější. Tentokrát bude pojednáno o odpočtu DPH u dlouhodobého majetku a jeho korekci. Pozornost zaměříme na ty změny u dlouhodobého majetku, které přinesl zákon č. 170/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 16. 6. 2017.

Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u dlouhodobého majetku a jeho korekce
Ing.
Matěj
Nešleha
 
Nárok na odpočet daně v poměrné výši
Odpočet daně v poměrné výši řešíme v případech, kdy je předmětné zdanitelné plnění použito plátcem i mimo podnikání. Jedná se o situace, kdy je zdanitelné plnění použito jak v rámci ekonomické činnosti plátce, tak v rámci činnosti, která není ekonomickou činností. Může se jednat například o situaci, kdy podnikatel – plátce DPH pořídí automobil, který používá i pro své soukromé účely (§ 75 ZDPH).
Výše odpočtu daně musí odpovídat poměrné výši odpovídající rozsahu použití přijatého zdanitelného plnění pro činnosti, které jsou předmětem daně. Koeficient výše našeho odpočtu nazýváme v těchto případech poměrným koeficientem, přičemž poměrný koeficient se zaokrouhlí na celé procento nahoru. Zůstaneme-li u plátce DPH, který pořídil automobil i za účelem svých osobních cest, použijeme nejlépe jako rozvrhovou základnu počet ujetých kilometrů. Dle § 75 odst. 5 ZDPH platí, že v případech, kdy v okamžiku uplatnění odpočtu daně nelze stanovit výši poměrného koeficientu podle skutečného podílu použití, stanoví se kvalifikovaný odhad. Podnikatel například stanoví, že předpokládá, že 80 % veškerých jízd bude realizovat v rámci své ekonomické činnosti. V případě nemovitých věcí lze využít jako rozvrhovou základnu metry čtvereční.
U poměrného koeficientu neplatí (na rozdíl od krátícího koeficientu, o kterém bude pojednáno níže), že se hodnoty vyšší jak 95 % zaokrouhlují na koeficient 100 % – tedy na plný nárok na odpočet.
V průběhu celého kalendářního roku uplatňujeme odpočet dle námi odhadovaného poměrného koeficientu, který jsme si stanovili na základě našeho odhadu nebo například dle našich zkušeností z minulosti. Po skončení kalendářního roku, ve kterém jsme dlouhodobý majetek pořídili a ve kterém plátce uplatnil nárok na odpočet daně v poměrné výši, je plátce povinen v prosincovém daňovém přiznání provést opravu odpočtu daně, a to v případech, kdy se kvalifikovaný odhad poměrného koeficientu odchyluje od poměrného koeficientu vypočítaného podle skutečnosti za celý kalendářní rok. Tuto opravu je plátce povinen provést pouze v případech, kdy se odhadovaný poměrný koeficient liší od skutečného poměrného koeficientu o více jak 10 procentních bodů – dle