Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u dlouhodobého majetku a jeho korekce

Vydáno: 18 minut čtení

Dlouhodobý majetek z pohledu daně z přidané hodnoty (DPH) patří mezi zajímavější části zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), ale nepochybně i ty složitější. Tentokrát bude pojednáno o odpočtu DPH u dlouhodobého majetku a jeho korekci. Pozornost zaměříme na ty změny u dlouhodobého majetku, které přinesl zákon č. 170/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 16. 6. 2017.

Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u dlouhodobého majetku a jeho korekce
Ing.
Matěj
Nešleha
 
Nárok na odpočet daně v poměrné výši
Odpočet daně v poměrné výši řešíme v případech, kdy je předmětné zdanitelné plnění použito plátcem i mimo podnikání. Jedná se o situace, kdy je zdanitelné plnění použito jak v rámci ekonomické činnosti plátce, tak v rámci činnosti, která není ekonomickou činností. Může se jednat například o situaci, kdy podnikatel – plátce DPH pořídí automobil, který používá i pro své soukromé účely (§ 75 ZDPH).
Výše odpočtu daně musí odpovídat poměrné výši odpovídající rozsahu použití přijatého zdanitelného plnění pro činnosti, které jsou předmětem daně. Koeficient výše našeho odpočtu nazýváme v těchto případech poměrným koeficientem, přičemž poměrný koeficient se zaokrouhlí na celé procento nahoru. Zůstaneme-li u plátce DPH, který pořídil automobil i za účelem svých osobních cest, použijeme nejlépe jako rozvrhovou základnu počet ujetých kilometrů. Dle § 75 odst. 5 ZDPH platí, že v případech, kdy v okamžiku uplatnění odpočtu daně nelze stanovit výši poměrného koeficientu podle skutečného podílu použití, stanoví se kvalifikovaný odhad. Podnikatel například stanoví, že předpokládá, že 80 % veškerých jízd bude realizovat v rámci své ekonomické činnosti. V případě nemovitých věcí lze využít jako rozvrhovou základnu metry čtvereční.
U poměrného koeficientu neplatí (na rozdíl od krátícího koeficientu, o kterém bude pojednáno níže), že se hodnoty vyšší jak 95 % zaokrouhlují na koeficient 100 % – tedy na plný nárok na odpočet.
V průběhu celého kalendářního roku uplatňujeme odpočet dle námi odhadovaného poměrného koeficientu, který jsme si stanovili na základě našeho odhadu nebo například dle našich zkušeností z minulosti. Po skončení kalendářního roku, ve kterém jsme dlouhodobý majetek pořídili a ve kterém plátce uplatnil nárok na odpočet daně v poměrné výši, je plátce povinen v prosincovém daňovém přiznání provést opravu odpočtu daně, a to v případech, kdy se kvalifikovaný odhad poměrného koeficientu odchyluje od poměrného koeficientu vypočítaného podle skutečnosti za celý kalendářní rok. Tuto opravu je plátce povinen provést pouze v případech, kdy se odhadovaný poměrný koeficient liší od skutečného poměrného koeficientu o více jak 10 procentních bodů – dle § 75 odst. 5 ZDPH.
Příklad 1
Pan Hrubka, podnikatel a plátce DPH, pořídil v červenci roku 2017 nový dopravní prostředek – osobní automobil. Daň z přidané hodnoty činí celkem z nového dopravního prostředku 100 000 Kč. Pan Hrubka hodlá automobil používat jak v rámci své ekonomické činnosti, která zakládá nárok na odpočet, tak pro své soukromé účely. Pan Hrubka odhaduje, že automobil bude používat ze 75 % pro ekonomickou činnost.
Pan Hrubka po skončení kalendářního roku zjistí následující hodnoty:
Varianta
Počet km celkem
Služební km
Soukromé km
A
10 000 km
5 000 km
5 000 km
B
10 000 km
6 700 km
3 300 km
Varianta A
Pan Hrubka uplatní v červencovém přiznání k DPH nárok na odpočet ve výši 75 000 Kč. Po skončení kalendářního roku ovšem zjistí, že automobil použil k ekonomické činnosti pouze z 50 % (5 000 km / 10 000 km).
Pan Hrubka je povinen v prosincovém přiznání k DPH opravit výši svého uplatněného odpočtu, a to o rovných 25 000 Kč, neboť uplatnil původně nárok na odpočet daně ve výši 75 000 Kč, ačkoli má nárok na odpočet pouze ve výši 50 000 Kč, rozdíl 25 000 Kč uvede pan Hrubka do řádku 45 prosincového daňového přiznání.
Varianta B
Pan Hrubka uplatní v červencovém přiznání k DPH nárok na odpočet ve výši 75 000 Kč. Po skončení kalendářního roku ovšem zjistí, že automobil použil k ekonomické činnosti pouze z 67 % (6 700 km / 10 000 km).
Rozdíl mezi odhadovaným poměrným koeficientem a poměrným koeficientem zjištěným po skončení kalendářního roku nedosáhl 10 procentních bodů, pan Hrubka tedy v souladu s § 75 odst. 5 ZDPH není povinen provést opravu nároku na odpočet daně.
V každém dalším roce po roce pořízení dlouhodobého majetku se vychází v průběhu kalendářního roku z poměrného koeficientu, který plátce stanovil na základě údajů z předcházejícího roku. Tedy v roce 2018 se použije tzv. zálohový koeficient, který vychází z dat roku 2017, po skončení roku 2018 se vypočte skutečný koeficient roku 2018 a provede se úprava odpočtu daně, neboť koeficienty let 2017 a 2018 se mohou výrazným způsobem lišit. Zcela stejným způsobem přistupujeme k nároku na odpočet daně v krácené výši.
 
Nárok na odpočet daně v krácené výši
Odpočet daně v krácené výši znamená, že plátce DPH nemá plný nárok na odpočet, a to z toho důvodu, že předmětné zdanitelné plnění využívá i pro plnění, která nezakládají nárok na odpočet – osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně dle § 51 ZDPH. Nárok na odpočet daně v krácené výši upravuje § 76 ZDPH. Nárok na odpočet daně v krácené výši musí odpovídat rozsahu použití pro plnění s nárokem na odpočet daně. Příkladem může být pořízená administrativní budova, kterou pronajímáme jak plátcům v režimu zdanitelného plnění, tak neplátcům v režimu osvobození od daně bez nároku na odpočet daně.
Výpočet krátícího koeficientu je podstatně složitější než výpočet poměrného koeficientu – výpočet krátícího koeficientu upravuje § 76 odst. 2 a odst. 3 ZDPH. Výše odpočtu daně v krácené výši se vypočte jako součin daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v krácené výši, a koeficientu.
Výpočet koeficientu je následující:
V čitateli tedy uvádíme veškeré základy daně uskutečněných zdanitelných plnění, která nám zakládají nárok na odpočet daně – veškerá zdanitelná plnění a plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně dle § 63 ZDPH. Jmenovatel se rovná součtu čitatele a veškerých základů daně uskutečněných osvobozených plnění bez nároku na odpočet daně (§ 51 ZDPH). Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na celé procento nahoru s tím, že vypočtený koeficient s hodnotou větší než 95 % se považuje za koeficient 100 % – pozor, tento postup se u poměrného koeficientu neuplatní – viz výše.
Do koeficientu se nezapočítává prodej dlouhodobého majetku, pokud tento majetek plátce využíval pro své ekonomické činnosti, poskytnutí finančních služeb, dodání nemovité věci a nájem nemovité věci, a to pouze pokud jsou doplňkovou činností plátce uskutečňovanou příležitostně (pokud jsou finanční služby, dodání a nájem nemovitých věcí uskutečňovány opakovaně, do koeficientu se započítávají). Do koeficientu se také nezapočítává tzv. samovyměření DPH při uvedení do stavu způsobilého k užívání dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností [§ 13 odst. 4 písm. b) ZDPH].
Stejně jako tomu bylo u poměrného koeficientu, i zde je třeba v určitých případech stanovit krátící koeficient kvalifikovaným odhadem (na základě ekonomicky zdůvodnitelného kritéria), který může v posledním zdaňovacím období kalendářního roku podléhat vypořádání, k tomu slouží tzv. vypořádací koeficient dle § 76 odst. 7 ZDPH, který vychází ze skutečností daného roku a porovnáváme jej s krátícím koeficientem, který jsme používali celý kalendářní rok, který ovšem mohl vycházet pouze z nepřesného odhadu nebo z dat za předcházející rok.
Příklad 2
Společnost Hrubka a synové, s. r. o., pořídila v únoru roku 2017 administrativní budovu v celkové hodnotě 100 mil. Kč, DPH na výstupu zaplatila developerovi ve výši 21 mil. Kč. Obchodní ředitel společnosti předpokládá, že měsíčně budou tržby z nájmu nemovité věci plátcům činit 2 mil. Kč – se všemi těmito plátci se dohodli na uplatnění DPH na výstupu u nájmu, obchodní ředitel dále předpokládá, že neplátcům DPH budou měsíčně najaty kanceláře za celkem 500 000 Kč, nájmy neplátcům jsou osvobozeny od DPH dle § 56a ZDPH.
Kvalifikovaným odhadem vyplývajícím z odhadů obchodního ředitele dostaneme následující koeficient:
Kvalifikovaným odhadem dostaneme krátící koeficient 0,8 (80 %), při pořízení administrativní budovy uplatní společnost nárok na odpočet daně ve výši 16,8 mil. Kč (80 % z 21 mil. Kč). Po skončení roku vyplývá z účetnictví společnosti, že celková výše inkasovaného nájemného od plátců DPH činila 10 mil. Kč (zdanitelná plnění) a celková hodnota nájemného inkasovaná od neplátců DPH činila 20 mil. Kč (plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.
Po skončení prosince roku 2017 dochází k výpočtu vypořádacího koeficientu, který vychází následovně:
Společnost Hrubka a synové, s. r. o., si v únorovém přiznání k DPH nárokovala DPH ve výši 16,8 mil. Kč, nyní po skončení kalendářního roku víme, že společnost má nárok na odpočet daně pouze ve výši 7,14 mil. Kč (34 % z 21 mil. Kč), společnost musí v prosincovém daňovém přiznání k DPH správci daně vrátit uplatněný nárok na odpočet daně ve výši 9,66 mil. Kč (16,8 mil. Kč – 7,14 mil. Kč). Hodnotu vypořádacího koeficientu a vypořádání uplatněného nároku na odpočet daně uvádíme do řádku 53 daňového přiznání.
 
Kombinace poměrného a kráceného nároku na odpočet daně
Plátce DPH se může setkat i se situací, kdy bude třeba u konkrétního přijatého zdanitelného plnění počítat jak koeficient poměrný, tak koeficient krátící. Přijaté zdanitelné plnění použije plátce jak v rámci své ekonomické činnosti, tak i mimo svou ekonomickou činnost, zároveň v rámci své ekonomické činnosti uskutečňuje plátce jak plnění s nárokem na odpočet daně, tak plnění bez nároku na odpočet daně.
V takovém případě se nejdříve stanoví poměrný koeficient, který stanoví výši nároku na odpočet daně v poměrné výši, poté stanovíme krátící koeficient, který výši nároku na odpočet daně dále modifikuje.
Příklad 3
Pan Hrubka z příkladu 1, který pořídil v červenci nový automobil, je mimo jiné finančním poradcem v oblasti obchodování s investičními nástroji. Víme, že pan Hrubka si v červenci stanovil kvalifikovaným odhadem poměrný koeficient ve výši 75 %, pan Hrubka je tentokrát ovšem povinen stanovit i krátící koeficient, a to kvalifikovaným odhadem – 50 %. Pan Hrubka z celkového nároku na odpočet daně ve výši 100 000 Kč uplatní nárok na odpočet daně pouze ve výši 37 500 Kč (100 000 x 0,75 x 0,5).
Nyní po skončení kalendářního roku dochází pan Hrubka k následujícím koeficientům:
Koeficient
Výše koeficientu
Poměrný koeficient
70 %
Krátící koeficient
80 %
Jak již víme, nárok na odpočet daně na vstupu v poměrné výši není třeba dále řešit, neboť poměrný koeficient se nezměnil o více než 10 procentních bodů (Ani kdyby pan Hrubka chtěl, nemůžeme do poměrného koeficientu sahat!), i nadále tedy kalkulujeme s poměrným koeficientem 75 %. Krátící koeficient se radikálním způsobem změnil – ku prospěchu pana Hrubky.
Výpočtem dospějeme k závěru, že pan Hrubka má celkem nárok na odpočet daně na vstupu u pořízeného dopravního prostředku ve výši 60 000 Kč (100 000 x 0,75 x 0,8), v červencovém daňovém přiznání však uplatnil nárok na odpočet daně pouze ve výši 37 500 Kč, rozdíl ve výši 22 500 Kč uplatní pan Hrubka v prosincovém daňovém přiznání v řádku 53.
 
Úprava odpočtu daně
Plátce musí hlídat a znát své koeficienty nároku na odpočet i v letech následujících po roce, v němž byl majetek pořízen. Původní odpočet daně uplatněný u pořízeného dlouhodobého majetku podléhá úpravě, pokud v některém z kalendářních roků následujících po roce, ve kterém byl původní odpočet uplatněn, dojde ke změně v rozsahu použití tohoto majetku pro účely, které zakládají nárok na odpočet. Je třeba hlídat nejen krátící koeficient nároku na odpočet, tedy způsob využití dlouhodobého majetku pro činnosti osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, ale také poměr použití majetku v rámci ekonomické činnosti a mimo ni (poměrný koeficient). Úpravu odpočtu daně upravují § 78 a následující ZDPH.
Změny v rozsahu použití dlouhodobého majetku se posuzují samostatně za každý kalendářní rok v rámci lhůty pro úpravu odpočtu daně, a to ve srovnání s původně uplatněným odpočtem. Lhůty pro úpravu odpočtu daně upravuje § 78 odst. 3 ZDPH, v případě staveb, jednotek a jejich technického zhodnocení a v případě pozemků činí lhůta pro úpravu 10 let, u ostatního dlouhodobého majetku pět let. Rokem se pro účely tohoto ustanovení myslí kalendářní rok. Pokud tedy například pořídíme automobil v prosinci roku 2017, budeme úpravu odpočtu daně provádět v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a naposledy v roce 2021 – nejedná se o klouzavých 60 kalendářních měsíců, ale pět kalendářních let. Před 1. 4. 2011 platil u veškerého dlouhodobého majetku pouze pětiletý časový test, a to i pro stavby, jednotky, technická zhodnocení a pozemky. Dle přechodných ustanovení platí, že pro dlouhodobý majetek nabytý přede dnem nabytí účinnosti novely (1. 4. 2011) platí starý časový test.
Úprava odpočtu daně se provádí za poslední zdaňovací období kalendářního roku – u měsíčních plátců v prosincovém přiznání k DPH, u čtvrtletních v přiznání za čtvrté čtvrtletí.
Výpočet úpravy odpočtu daně v kalendářním roce:
Daň z přidané hodnoty se pro účely tohoto odstavce rozumí celkové DPH z přijatého zdanitelného plnění, bez zohlednění již provedené korekce DPH – zkrátka celkové DPH uvedené na přijatém daňovém dokladu. Původním ukazatelem rozumíme vždy ukazatel nároku na odpočet daně na vstupu v roce pořízení dlouhodobého majetku.
Úprava odpočtu daně se provádí pouze v případech, kdy rozdíl mezi ukazateli nároku na odpočet daně je větší než 10 procentních bodů.
Ukazatelem nároku na odpočet daně v případech, kdy používá plátce jak poměrný, tak krátící koeficient nároku na odpočet daně, je součin těchto dvou koeficientů.
Příklad 4
Pan Král pořídil v březnu roku 2017 nový osobní automobil v pořizovací ceně 1 mil. Kč bez DPH. Pan Král je plátcem DPH, který používá jak poměrný, tak krátící nárok na odpočet. V roce pořízení dosahoval poměrný koeficient hodnoty 80 %, krátící koeficient pak hodnoty 60 %. Pan Král tedy uplatnil z celkové DPH ve výši 210 000 Kč nárok na odpočet ve výši 100 800 Kč. Na konci roku 2017 nebyl pan Král povinen provádět žádné opravy či vypořádání nároku na odpočet daně, neboť jeho odhady koeficientů se neodchylovaly od skutečnosti. Koeficienty vypočtený dle skutečností na konci jednoho kalendářního roku jsou pro nás „zálohovými“ koeficienty pro určení nároku na odpočet daně v následujícím roce, a to opět až do vyrovnání daného roku.
V následujících letech dosahují koeficienty následujících hodnot:
Kalendářní rok
Krátící koeficient
Poměrný koeficient
2017
60 %
80 %
2018
75 %
50 %
2019
90 %
100 %
2020
90 %
100 %
2021
93 %
100 %
Ukazatel nároku na odpočet daně v roce 2017 činí 48 % (0,8 x 0,6), úpravy odpočtu daně v následujících letech budeme provádět pouze za předpokladu, že nový ukazatel nároku na odpočet daně se změní o více než 10 procentních bodů. Ukazatelé nároku na odpočet daně dosahují následujících hodnot:
Kalendářní rok
Ukazatel nároku na odpočet
Výpočet
2017
48 %
0,8 x 0,6
2018
53 %
0,75 x 0,7
2019
54 %
0,9 x 0,6
2020
90 %
0,9 x 1
2021
93 %
0,93 x 1
Ukazatel nároku na odpočet daně se odchýlil od ukazatele nároku na odpočet daně v roce 2017 o více než 10 procentních bodů pouze v letech 2020 a 2021, v letech 2018 a 2019 úpravu odpočtu daně neprovádíme.
Výpočet úpravy odpočtu daně bude následující:
Pro úpravu odpočtu daně vycházejí kladné hodnoty, pan Král je tedy oprávněn (nikoli povinen) upravit svůj původně uplatněný nárok na odpočet daně. Vzhledem k tomu, že pan Král tím zvyšuje svůj nárok na odpočet daně, pravděpodobně tohoto svého práva využije.
Částky se uvádí do řádku 60 daňového přiznání.
Novinky vyplývající ze zákona č. 170/2017 Sb.
Novinky v oblasti DPH u nemovitých věcí přinesl zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 16. 6. 2017, účinnost části týkající se DPH je 1. 7. 2017 s některými přechodnými ustanoveními.
Do ustanovení upravujícího místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci (§ 10 ZDPH) se doplňuje zcela nový odstavec 2, který stanoví, že službou vztahující se k nemovité věci se rozumí služba, která má dostatečnou přímou souvislost s danou nemovitou věcí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty. Použitelným předpisem je v daném případě prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. 3. 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.
Příjemné změny jsme se dočkali na poli jednorázové úpravy odpočtu daně u dlouhodobého majetku. Dojde-li u dlouhodobého majetku ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně (5, resp. 10 let) k uskutečnění plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby, provede se jednorázová úprava odpočtu daně. Dle staré úpravy se jednorázová úprava odpočtu daně provedla v posledním zdaňovacím období kalendářního roku, nově se jednorázová úprava odpočtu daně provede v tom zdaňovacím období, kdy dojde k dodání zboží nebo poskytnutí služby. Dané opatření může (ale nemusí!) mít pozitivní dopad na „cash flow“ plátce DPH.
Příklad 5
Pan Hrubka pořídil v roce 2016 osobní automobil za 500 000 Kč bez DPH (105 000 Kč DPH), který využíval především k plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně, jeho vypořádací koeficient na konci roku 2016 byl roven 25 %, při pořízení automobilu pan Hrubka uplatnil nárok na odpočet ve výši 26 250 Kč (25 % ze 105 000 Kč).
V srpnu roku 2017 dostal pan Hrubka nabídku na nový automobil, a tak se rozhodl, že starý prodá za 400 000 Kč bez DPH.
Dle nové úpravy provede pan Hrubka jednorázovou úpravu odpočtu daně v srpnovém zdaňovacím období, a to následujícím způsobem. V letech 2017 až 2020 má pan Hrubka koeficient nároku na odpočet daně roven 100 %.
Nejdříve vypočteme úpravu odpočtu daně pro rok 2017, kterou následně vynásobíme čtyřmi, neboť lhůta pro úpravu odpočtu daně je pětiletá, jedna pětina této lhůty už ovšem uplynula – rok 2016.
Vynásobíme-li hodnotu 15 750 Kč čtyřmi, dostáváme se k jednorázové úpravě odpočtu daně ve výši 63 000 Kč. Jednorázová úprava odpočtu daně se promítne v řádku 60 daňového přiznání.
Nově je také potřeba ve zdaňovacím období, ve kterém se plátce DPH dozvěděl o nedoloženém či potvrzeném zničení, ztrátě či odcizení dlouhodobého majetku, provést jednorázovou úpravu odpočtu daně. Dříve platilo, že se tato úprava provedla jednorázově v posledním zdaňovacím období kalendářního roku. Tuto povinnost ukládá zcela nový § 78e ZDPH.
 
Závěr
Modifikace
nároku na odpočet daně na vstupu u dlouhodobého majetku patří nepochybně ke složitějším částem ZDPH, ostatně je mu věnována také celá řada ustanovení tohoto zákona.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2017.