Možnosti využití účetního zisku společnosti s ručením omezeným

Vydáno: 30 minut čtení

Zisk, respektive snaha o jeho dosažení a maximalizaci, je základním rozlišovacím znakem podnikání. Vzato zcela obecně, zisk nezjistíme z jednoho údaje, ale je třeba jej vypočíst jako rozdíl nejméně dvou položek: příjmů a výdajů. Přičemž konkrétní obsah pojmů „příjem“ a „výdaj“ záleží na tom, o jaký zisk (případně ztrátu) nám jde. V podnikatelské praxi se nejčastěji pracuje s třemi typy „zisků“ – ekonomický, účetní a daňový – a to v mnoha dílčích variantách. Nás bude zajímat jen „účetní zisk“ alias kladný výsledek hospodaření za ukončené účetní období – a to speciálně ve společnosti s ručením omezeným (dále jen „s. r. o.“). Jeho odhalení zajisté potěší každou firmu, zvláště pokud je relativně vyšší. Následně přicházejí vesměs příjemné starosti, jak s účetním ziskem naložit.

Možnosti využití účetního zisku společnosti s ručením omezeným
Ing.
Martin
Děrgel
 
Kde najdeme účetní zisk
Jak jsme předeslali, účetní zisk nebo ztrátu běžného (právě probíhajícího) účetního období nenajdeme na žádném samostatném účtu. Není totiž ještě známá, coby rozdílová toková (tj. v čase proměnná) veličina čeká na vypočtení rozdílu – všech výnosů a nákladů – za příslušné časové období, kterým je obvykle účetní období trvající až na malé výjimky 12 kalendářních měsíců. Proto teprve po ukončení sledovaného účetního období lze vyčíslit účetní zisk (ztrátu) coby výsledek hospodaření běžného účetního období. Hovoříme o uzavírání účetních knih běžného účetního období, k němuž po technické stránce slouží dva speciální uzávěrkové účty:
702-Konečný účet rozvažný:
kam na Má dáti (dále jen „MD“) převádíme konečné stavy účtů aktiv a na Dal (dále jen „D“) účtů pasiv,
710-Účet zisků a ztrát
: na jehož MD se přeúčtují zůstatky účtů nákladů a na D účtů výnosů.
Po tomto převedení konečných stavů všech používaných účtů na zmíněné dva speciální uzávěrkové účty pak logicky budou mít všechny účty dotyčné účetní jednotky nulový zůstatek (vždy stejná částka bude na jejich straně MD a D). Výjimkou samozřejmě budou ony dva uzávěrkové účty 702 a 710, a právě ty nás zajímají.
Kde najdeme účetní zisk za účetní období? Název uzávěrkového účtu 710 napovídá, že jej najdeme právě zde a nepleteme se, půjde o jeho konečný stav. Zisk zde totiž bude číselně dán rozdílem vyšších výnosů a nižších nákladů. Ale z podstaty podvojnosti a vzájemné provázanosti účetních zápisů vyplývá, že ke stejnému konečnému stavu dospěje i uzávěrkový účet 702, kde vznikne stejně velký rozdíl vyšších aktiv a nižších pasiv.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=8397.jpg
Důvod shodného účetního zisku (zrcadlově obdobně by tomu bylo v případě účetní ztráty) odhaleného coby konečný stav (zůstatek) jak na účtu 710, tak na účtu 702 je ten, že bez ohledu na pestrost jednotlivých konkrétních účetních souvztažností je totiž můžeme rozdělit všeho všudy do následujících tří kategorií:
účtuje se pouze v rámci výsledkových účtů nákladů a výnosů
(což má v důsledku, součtu nulový dopad na výši zůstatku účtu 710, přičemž stav účtu 702 tímto není vůbec nijak ovlivněn),
účtuje se pouze v rámci rozvahových účtů aktiv a pasiv
(což má v důsledku, součtu nulový dopad na výši zůstatku účtu 702, přičemž stav účtu 710 tímto není vůbec nijak ovlivněn),
účtuje se mezi výsledkovými a rozvahovými účty
(zůstatky účtů 710 a 702 jsou tedy změněny stejně).
Proto naprosto stejný účetní výsledek hospodaření – shodný zisk nebo ztrátu – najdeme coby konečný zůstatek jak na účtu 710, tak i na účtu 702. Do očí bijícím rozdílem ovšem bude strana, kde tento konečný zůstatek najdeme – v případě zisku to bude na straně MD 710 a naopak na D 702, viz obrázek uvedený výše.
Je tak nasnadě, jaký bude úplně poslední účetní zápis uzavíraného „ziskového“ účetního období, kterým budou vyrovnány, a tím uzavřeny i ony dva uzávěrkové účty 710 a 702 – jednoduše jejich vzájemné zúčtování:
převod účetního zisku MD 710/D 702.
Čistě z účetního hlediska slouží výsledek hospodaření (zisk nebo ztráta) za účetní období pouze pro účely uzavírání účetních knih. V této fázi jej není možno využít jakkoli jinak než k vyrovnání závěrkových účtů 702 a 710, jde zkrátka skutečně o výsledek hospodaření za účetní období představující rozdíl aktiv a pasiv, resp. výnosů a nákladů. A jako taková rozdílová účetní položka nemá ani samostatný účet, protože jej zkrátka vůbec nepotřebuje, v souladu s bilanční rovnicí slouží jen k vyrovnání salda výsledovky a rozvahy.
K zásadnímu zvratu v osudu účetního zisku dojde prvním okamžikem nového účetního období. Účetní jednotka – v našem případě s. r. o. – tzv.
otevírá účetní knihy,
což se ale tentokrát týká pouze rozvahových účtů, protože výsledkové účty, jak známo, začínají každé účetní období od nuly. K tomu slouží po technické strán