Problematika přechodných ustanovení v novele daňových zákonů č. 170/2017 Sb.

Vydáno: 6 minut čtení

V létě minulého roku, kdy byla novela daňových zákonů č. 170/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní (dále jen „novela č. 170/2017 Sb. “), předložena Poslanecké sněmovně, to vypadalo, že novela č. 170/2017 Sb. bude schválena včas, a oproti jiným rokům tak budeme mít klidnější Vánoce bez horečného nastavování systémů dle nových pravidel. Konec roku 2016 byl sice klidnější, ale nikoliv z důvodu dřívějšího schválení novely č. 170/2017 Sb. , které se nakonec o několik měsíců prodloužilo. Schválením novely č. 170/2017 Sb. až na jaře roku 2017 se její očekávaná účinnost pak posunula z 1. 1. 2017 na 1. 7. 2017. Uvedené posunutí účinnosti přitom přináší nemalé nejasnosti.

Problematika přechodných ustanovení v novele daňových zákonů č. 170/2017 Sb.
Ing.
Martina
Šotníková,
daňová poradkyně, Rödl & Partner
Dle článku XIV zákona č. 170/2017 Sb. nabývá novela účinnosti dnem 1. 4. 2017. Tím se však nesmíme nechat zmást. Vzhledem k tomu, že novela č. 170/2017 Sb. byla vyhlášena ve Sbírce zákonů až 16. 6. 2017, nabývá zákon účinnosti až patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tedy 1. 7. 2017.
 
Daň z přidané hodnoty
Z pohledu daně z přidané hodnoty by neměla samotná účinnost novely č. 170/2017 Sb. přinášet problémy, neboť ta je účinná od prvního dne kalendářního čtvrtletí a nedochází tak ke změně úpravy v průběhu zdaňovacího období. Nové znění zákona se tedy poprvé uplatní pro daňové povinnosti za zdaňovací období červenec roku 2017 nebo 3. čtvrtletí roku 2017.
Výjimkou jsou pouze společníci společnosti (dříve členové sdružení), kteří mohou postupovat až do 31. 12. 2018 dle znění zákona platného do 30. 6. 2017. Pokud se společník společnosti rozhodne postupovat podle nového znění zákona dříve než od roku 2019, musí tuto skutečnost oznámit správci daně, a to ve lhůtě pro podání daňového přiznání, ve kterém naposledy postupoval dle původního znění zákona.
 
Daň z příjmů
Naopak z pohledu daně z příjmů je třeba za účelem správné aplikace zákona pečlivě zkoumat jednotlivá přechodná ustanovení.
Základní přechodné ustanovení uvádí, že novela č. 170/2017 Sb. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se poprvé uplatní za zdaňovací období, které započalo dnem účinnosti zákona, tj. 1. 7. 2017. V případech, kdy je zdaňovacím obdobím kalendářní rok, se tak novela č. 170/2017 Sb. poprvé uplatní za zdaňovací období roku 2018. Toto základní pravidlo platí pro novelu č. 170/2017 Sb. obecně, pokud není v dalších přechodných ustanoveních uvedeno jinak.
Dále se tedy budeme zabývat vybranými přechodnými ustanoveními, na základě kterých lze jednotlivé změny rozdělit do tří skupin dle okamžiku jejich aplikace, a to:
od zdaňovacího období roku 2017,
od 1. 7. 2017,
od zdaňovacího období roku 2018.
 
Změny od zdaňovacího období roku 2017
 
Daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě
Nejznámější změnou je zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě, a to na 19 404 Kč u druhého dítěte a na 24 204 Kč u třetího a dalšího dítěte. Zvýšené daňové zvýhodnění se poprvé uplatní ve mzdě za červenec. Za leden až červen bude zvýšené daňové zvýhodnění uplatněno následně v rámci ročního zúčtování za rok 2017. V případě osob podávajících daňové přiznání bude zvýšené daňové zvýhodnění uplatněno v daňovém přiznání za rok 2017.
 
Změny od 1. 7. 2017
 
Odpisování nehmotného majetku
V případě odpisování nehmotného majetku došlo k nepatrné změně, která přitom může pro jednotlivé daňové poplatníky znamenat určité zjednodušení. Doposud bylo možné nehmotný majetek odpisovat pouze přesně po zákonem danou dobu. Nehmotný majetek, ke kterému nemá poplatník právo užívání na dobu určitou, lze totiž nově odpisovat po dobu delší, než je doba uvedená v zákoně. Déle lze však daňově odpisovat jen nehmotný majetek, u něhož je odpisování zahájeno po 1. 7. 2017.
 
Změny od zdaňovacího období roku 2018, případně pro hospodářský rok začínající po 1. 7. 2017
 
Zpřísnění podmínek pro přiznání daňového bonusu
Do limitu pro vznik nároku na výplatu daňového bonusu (šestinásobek minimální mzdy) se nově již nebudou zahrnovat příjmy z kapitálového majetku a příjmy z nájmu.
 
Upřesnění podmínek pro poskytnutí školkovného
Od roku 2018 bude při poskytnutí školkovného rozhodující, jakého období se školkovné týká. Do roku 2017 si lze vybrat, zda bude školkovné uplatněno dle okamžiku zaplacení, nebo dle období, na které se školkovné vztahuje.
 
Zrušení osvobozovacího limitu pro příjmy z prodeje cenných papírů v obchodním majetku fyzické osoby
Od roku 2018 se již osvobozovací limit ve výši 100 000 Kč nevztahuje na příjmy z prodeje cenných papírů v obchodním majetku fyzické osoby.
 
Zrušení povinnosti podat daňové přiznání u „malých“ příjmů
U „malých“ příjmů do 2 500 Kč měsíčně, například svědečné, odměna za výkon funkce, příjem ze zaměstnání malého rozsahu, dohoda o pracovní činnosti, nevznikne poprvé za rok 2018 povinnost podat daňové přiznání. Příjem bude samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou ve výši 15 %. Možnost dobrovolně podat přiznání a uvést do něj tyto „malé“ příjmy zůstane zachována.
 
Nová úprava žádosti o vrácení přeplatku
Žádost o vrácení přeplatku z přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018, která je součástí formuláře daňového přiznání, se považuje za podanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání bez ohledu na její skutečné podání.
 
Odpisování technického zhodnocení
Novela č. 170/2017 Sb. v návaznosti na odbornou veřejností diskutované rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 9. 2014, čj. 7 Afs 28/2013 významně rozšiřuje okruh osob, které mohou daňově odpisovat technické zhodnocení. Doposud mohli technické zhodnocení odpisovat pouze vlastníci nebo nájemci, nyní se možnost odpisování rozšiřuje i na jiné uživatele (například podnájemníci). Dle přechodného ustanovení se však změna týká pouze technických zhodnocení uvedených do užívání po 1. 7. 2017.
 
Likvidace majetku v souvislosti s novou výstavbou
Do vstupní ceny nové výstavby bude vstupovat daňová zůstatková cena likvidované stavby u staveb uvedených do užívání po 1. 1. 2018. Doposud do vstupní ceny vstupovala zůstatková cena účetní.
 
Závěr
Jak je patrné, novela č. 170/2017 Sb. obsahuje významný počet přechodných ustanovení. V novele č. 170/2017 Sb. však lze najít i takové změny, které žádné přechodné ustanovení nemají, přestože by si ho zasloužily. Takovou změnou je například odvod srážkové daně ze zálohy na podíl na zisku. V případě této změny není v zákoně speciální přechodné ustanovení. Změna se tedy uplatní již po 1. 7. 2017. Není přitom jasné, zda rozhodným okamžikem je rozhodnutí o výplatě nebo samotná výplata.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2017.