Srovnání výhod a nevýhod paušálních výdajů - změny na základě zákona č. 170/2017 Sb.

Vydáno: 25 minut čtení

Zákonem č. 170/2017 Sb. došlo k určitým změnám při uplatňování paušálních výdajů poplatníky daně z příjmů fyzických osob. V následujícím článku si blíže tyto změny rozebereme a na příkladech si ukážeme variantní možnosti za zdaňovací období roku 2017, které může využít poplatník k daňové optimalizaci. Současně pozornost zaměříme na výhody a nevýhody uplatnění paušálních výdajů. S ohledem na rozsah článku se nebudeme zabývat daňovou úpravou základu daně v případě přechodu z uplatnění paušálních výdajů na prokazatelné výdaje nebo naopak.

Srovnání výhod a nevýhod paušálních výdajů – změny na základě zákona č. 170/2017 Sb.
Ing.
Ivan
Macháček
 
Kdo může uplatnit paušální výdaje?
Ve smyslu znění § 7 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), může namísto výdajů prokazatelně vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu uplatnit paušální výdaje, neboli výdaje stanovené procentem z příjmů, poplatník s příjmy podle Jedná se o následující příjmy:
příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství [§ 7 odst. 1 písm. a) ZDP],
příjem ze živnostenského podnikání [§ 7 odst. 1 písm. b) ZDP],
příjem z jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění [§ 7 odst. 1 písm. c) ZDP],
příjem ze samostatné činnosti vymezené v § 7 odst. 2 ZDP.
Pokud má poplatník příjmy dle § 7 odst. 1 písm. d) ZDP [podíl společníka veřejné obchodní společnosti (dále jen „v. o. s.“) nebo komplementáře komanditní společnosti (dále jen „k. s.“) na zisku] a kromě těchto příjmů má další příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) ZDP a § 7 odst. 2 ZDP, může u těchto dalších příjmů uplatnit paušální výdaje, zatímco k podílu na zisku společníka v. o. s. a komplementáře na k. s. paušální výdaje uplatnit nemůže, i když se jedná o jeden dílčí základ daně dle § 7 ZDP.
Paušální výdaje lze dále uplatnit:
u příjmů z nájmu dle § 9 odst. 4 ZDP,
u příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, která není provozována podnikatelem a je zdaňována podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP
– podle znění § 10 odst. 4 ZDP lze u těchto příjmů uplatnit výdaje podle § 7 odst. 7 písm. a) ZDP, poplatník je povinen v tomto případě vždy vést záznamy o příjmech.
 
Postup při uplatnění paušálních výdajů
Podle znění § 7 odst. 8 ZDP jsou ve výdajích uplatněných procentem z příjmů zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti. Poplatník, který