Specifické případy zápisů v daňové evidenci, 2. část

Vydáno: 19 minut čtení

V první části tohoto rozboru vybraných případů zápisů v daňové evidenci (Daně a právo v praxi č. 3/2017, s. 39) jsme se zabývali dvěma jevy, a to rezervami na opravu hmotného majetku a možnostmi zápisů výdajů vztahujících se ke služebním cestám zaměstnanců jak do tuzemska, tak i do zahraničí. Ve druhé části se zaměříme na další dva jevy ovlivňující daňové přiznání fyzických osob v nezávislé činnosti (OSVČ) a na jejich možný zápis do daňové evidence – automobil v podnikání a přechod z daňové evidence na účetnictví a naopak.

Specifické případy zápisů v daňové evidenci (2. část)
Ing.
Jana
Bellová,
Ph.D.,
Ing.
Jaroslav
Zlámal,
Ph.D.
 
Automobil v podnikání
Každý podnikající subjekt musí při zápisech výdajů spjatých s existencí a používáním automobilu v podnikání nebo výkonu své profese rozlišovat, o jaký druh automobilu se jedná a kdo jej vlastní. Z daňového hlediska čili z hlediska uplatnění různých nákladových položek rozeznáváme následující možnosti:
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=7431.jpg
Z hlediska daně z příjmů
je podstatné, zda je anebo není auto zahrnuto do obchodního majetku.
Auto, které bude používáno ke služebním účelům, může být zahrnuto do obchodního majetku ekonomického subjektu.
V tom případě se stává dlouhodobým hmotným majetkem (dále jen „DHM“), je postupně odepisováno, a ve formě odpisů tak vstupuje do nákladů spjatých s činností daného ekonomického subjektu.
Jiná situace z hlediska daně z příjmů nastane, pokud je ke služebnímu účelu použito osobního auta ekonomického subjektu anebo jiných možných forem vlastnictví použitého vozidla.
Ekonomický subjekt může mít samozřejmě i více aut v určité kombinaci. Může mít například několik aut firemních, jedno osobní, může využívat osobních aut zaměstnanců ke služebním účelům (může vyslat zaměstnance na služební cestu jeho osobním vozem), popřípadě může mít auto pořízené na leasing, a to osobní nebo i firemní. Možným řešením je i použití paušální částky do výdajů zahrnovaných do základů daně z příjmů.
Je však třeba přísně odlišovat, kdy bylo auto použito na služební účel a kdy se jedná o čistě osobní potřebu ekonomického subjektu nesouvisející s jeho pracovní činností, lépe řečeno, kdy použití vozu není v souvislosti s dosažením, zajištěním a udržením příjmů daného ekonomického subjektu.
Podívejme se proto podrobněji, které typy výdajů může ekonomický subjekt zahrnovat do daňově uznatelných výdajů.
 
Firemní vůz
Firemní automobil je zahrnut do obchodního majetku. Daný ekonomický subjekt jej musí zapsat do evidence dlouhodobého majetku jako DHM, vypočítat odpisy, evidovat popřípadě jeho technické zhodnocení atd.
Pořizovací cena firemního vozu nesmí být zapsána