Aktuální judikatura - Prokazování původů zboží od osoby na dokladu

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2016, sp. zn. 2 Afs 55/2016 , www.nssoud.cz

Aktuální judikatura - Prokazování původů zboží od osoby na dokladu
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.
K předpisům:
Předně je třeba zdůraznit, že žalovaný nijak nezpochybnil existenci zboží ani to, že zboží bylo skutečně stěžovatelce dodáno a že stěžovatelka zboží prodala svému odběrateli. Předmětem pochybností správce daně a žalovaného bylo skutečné přijetí zdanitelného plnění od dodavatele (z tohoto důvodu je nedůvodná námitka, že pokud správce daně nepovažoval přijetí zdanitelného plnění za prokázané, měl snížit i odvod daně na výstupu). Nejvyšší správní soud připomíná, že k dodání zboží mezi stěžovatelkou a dodavatelem mohlo dojít i bez fyzického předání zboží. Výzvy správce daně vyžadující označení technického prostředku, do kterého byly pohonné hmoty stočeny, a důraz žalovaného na identifikaci konkrétního místa a okamžiku předání neodpovídaly povaze a podstatě řetězové transakce. To, že stěžovatelka prodala zboží jinému subjektu a toto zboží se přes několik subjektů následně dostalo ke konečnému odběrateli, který ho fyzicky stočil na čerpací stanici, nepochybně dokládá, že stěžovatelce bylo zboží dodáno, tedy že na ni přešlo právo nakládat se zbožím jako vlastník. Za dodání zboží stěžovatelka prokazatelně zaplatila, resp. v časové souvislosti s tvrzenou transakcí poukázala značné částky (o jejichž adekvátnosti ve vztahu k druhu a množství plnění správce daně nesdělil žádnou pochybnost) na účet dodavatele. Nadto je třeba poznamenat, že v řízení nevyšla najevo žádná konkrétní skutečnost, z níž by plynulo, že pohonné hmoty byly stěžovatelce dodány někým jiným než dodavatelem. Po stěžovatelce nelze požadovat, aby dokládala dodání zboží dodavateli či řetězec transakcí mezi dodavatelem a provozovatelem daňového skladu. K získání této informace stěžovatelka ostatně neměla ani žádné zákonné prostředky. Rovněž neprůkaznost svědectví podaného prokuristou dodavatele nelze klást k tíži stěžovatelky.
V praxi se vyskytují spory o to, zda když daňový subjekt disponuje formálně bezvadným daňovým dokladem, přičemž ani o existenci plnění není pochyb, tak toto prokazuje, že plnění pochází od osoby uvedené na dokladu. Dosavadní přístup byl takový, že daňový doklad je jen formální důkazní prostředek, který v podstatě nic neprokazuje. To však ignoruje skutečnost, že daňový doklad, stejně jako účetnictví, je specifickým důkazním prostředkem, na nějž zákon klade vysoké formální požadavky. Správce daně by tak neměl uvedené ignorovat. Toho si ostatně všiml v této věci také Nejvyšší správní soud. Obzvláště, když okolnosti nasvědčovaly tomu, že by se mohlo jednat o podvod na DPH. Správce daně si proto nemůže ulehčovat svou pozici, kdy je jeho povinností se na místo znevěrohodňování přijetí plnění od deklarovaného dodavatele zaměřit na prokazování existence podvodu na DPH, jakož i vědomí daňového subjektu o něm.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2017.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty