Nová smlouva s Chile o zamezení dvojímu zdanění

Vydáno: 16 minut čtení

Množinu dosavadních smluv o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, které má Česká republika uzavřené, doplnila nová smlouva s jihoamerickým státem Chilskou republikou. V následujícím příspěvku se budeme věnovat vybraným částem této smlouvy.

Nová smlouva s Chile o zamezení dvojímu zdanění
Ing.
Pavel
Kyselák
Nová smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (dále jen „smlouva s Chile“) byla publikována ve Sbírce předpisů České republiky (ČR) –
Mezinárodní smlouvy v částce 3/2017 dne 25. 1. 2017 pod číslem
5/2017 Sb. m. s.
a vstoupila v platnost dne 21. 12. 2016. Tato smlouva se začala v ČR podle
článku 29 – Vstup v platnost
prakticky provádět následovně:
a)
pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. 1. 2017 nebo později,
b)
pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, nevybírané srážkou u zdroje, na příjmy nebo majetek za každý daňový rok začínající 1. 1. 2017 nebo později.
Do konce roku 2016 platil tedy mezi ČR a Chile z hlediska zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a majetku tzv. bezesmluvní vztah, přičemž tento stát byl jedinou členskou zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), se kterou ČR neměla dosud uzavřenou daňovou smlouvu. Sjednáním této dvoustranné mezinárodní dohody se tak zároveň snížil počet států světa, se kterými v rámci daňových vztahů v uvedeném oboru má ČR tzv. bezesmluvní vztah. Jedním z cílů české zahraniční politiky je rozvoj všestranných a vzájemně výhodných hospodářských vztahů, a právě bezesmluvní vztah je obecně považován za velký nedostatek v rámci vztahů s příslušnou bezesmluvní zemí. Nová smlouva s Chilskou republikou zvýší právní jistotu případných investorů z obou států.