Dodatečné daňové přiznání v judikatuře správních soudů

Vydáno: 51 minut čtení

Dodatečné daňové přiznání napravuje chyby, ke kterým došlo v přiznání řádném. S jeho podáním však mohou být spjaty i další důsledky, na které se zaměříme v dnešním výběru z judikatury.

Dodatečné daňové přiznání v judikatuře správních soudů
Ing.
Zdeněk
Burda,
daňový poradce, BD Consult, s.r.o.
 
Z judikatury
(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 4 Afs 54/2015-21 ze dne 20. 5. 2015)
 
Komentář k judikátu č. 1
Soud nejprve posuzoval srozumitelnost či zmatečnost výzvy k podání dodatečného daňového přiznání. Došel k závěru, že výzva nebyla nekonkrétní, nesrozumitelná, zmatečná ani nicotná. Na druhé straně však nemohla způsobit prodloužení prekluzivní lhůty pro vyměření daně o 12 měsíců, protože soud došel k závěru, že takováto výzva nemůže být vydána pouze formálně za účelem prodloužení prekluzivní lhůty. Důvody ve výzvě nemohou být pouze obecné, nepostačí, když správce daně pouze uvede, že zjistil, že zdanitelná plnění daňového subjektu jsou podle jeho názoru vyšší, než bylo uvedeno v řádném daňovém přiznání, aniž by byla výzva konkrétnější. Výzva tedy prekluzivní lhůtu neprodloužila. Z tohoto důvodu byla nezákonná i následující daňová kontrola.
 
Odůvodnění výzvy k podání dodatečného daňového přiznání
Nejvyšší správní soud se neztotožnil s tvrzením stěžovatele, podle něhož krajský soud nevypořádal žalobní námitku o nekonkrétnosti odůvodnění výzvy. Podle napadeného rozsudku totiž tento úkon správce daně odkazoval na znění § 145 odst. 2 daňového řádu, čímž byl vymezen i jeho předmět, kterým byla výzva k podání dodatečného daňového tvrzení k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období 4. čtvrtletí 2010. Výzva dále obsahovala náhradní lhůtu pro plnění v délce 15 dnů od jejího doručení a v jejím odůvodnění správce daně uvedl důvody, pro které byl stěžovatel vyzván k podání dodatečného daňového tvrzení.
Tyto důvody spočívaly ve zjištění učiněném při vyhledávací činnosti podle § 78 daňového řádu, že stěžovatel ve 4. čtvrtletí 2010 uskutečnil vyšší zdanitelná plnění, než vykázal v řádném daňovém přiznání za toto zdaňovací období.
Uvedené zjištění správce daně přitom bylo zdokumentováno a založeno ve vyhledávací části spisu podle § 65 daňového řádu. Výrok a odůvodnění výzvy jsou tak souladné a sdělují stěžovateli, že byla vydána v rámci vyhledávací činnosti správce daně a že je jí vyzýván k podání dodatečného daňového přiznání ke konkrétní dani za konkrétní zdaňovací období.
Z těchto důvodů není výzva nicotná, zmatečná, nesmyslná, neurčitá ani nesrozumitelná. Důvod kasační stížnosti tedy nebyl naplněn.
 
Výzva k podání dodatečného daňového přiznání a běh prekluzivní lhůty pro vyměření daně
Podle § 148 odst. 2 písm. a) daňového řádu se lhůta pro stanovení daně prodlužuje o 1 rok, pokud v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně došlo k podání dodatečného daňového tvrzení nebo oznámení výzvy k podání dodatečného daňového tvrzení, pokud tato výzva vedla k doměření daně. Na základě § 264 odst. 4 věty první a druhé daňového řádu ve spojení s § 148 odst. 2 písm. a) daňového řádu tedy
oznámením výzvy k podání dodatečného daňového tvrzení v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně
započaté ještě za účinnosti zákona o správě daní a poplatků
dochází k prodloužení této lhůty o jeden rok.
V posuzované věci stěžovatel obdržel výzvu k podání dodatečného daňového tvrzení k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období 4. čtvrtletí 2010 dne 19. 12. 2013 a ve smyslu těchto ustanovení daňového řádu mu byla oznámena v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně.
V posuzované věci však výzva ze dne 18. 12. 2013 netrpí takovými těžkými vadami, že by na ni bylo nutné nahlížet jako na neexistující správní akt. V jejím výroku byl totiž stěžovatel s odkazem na znění § 145 odst. 2 daňového řádu vyzván k podání dodatečného daňového tvrzení ke konkrétní daňové povinnosti, což bylo v odůvodnění vysvětleno tím, že v příslušném zdaňovacím období uskutečnil vyšší zdanitelné plnění, než jaké vykázal v řádném daňovém přiznání. Z výzvy tak bylo zřejmé, jaký úkon má stěžovatel učinit vůči správci daně. Výzva k podání dodatečného daňového tvrzení tedy nebyla zmatečná, nesmyslná, neurčitá ani v ní nebyl ve zjevném protikladu výrok a jeho odůvodnění, a proto ji nelze označit za vnitřně rozpornou. Tato výzva byla dále nepochybně právně uskutečnitelnou, neboť v ní byla uložena povinnost k podání dodatečného daňového tvrzení, která je zakotvena v § 145 odst. 2 daňového řádu a jejímž nositelem byl stěžovatel.
Ve výzvě nebylo uvedeno žádné zjištění, na základě něhož učinil správce daně závěr o nutnosti podání dodatečného daňové tvrzení.
Tato nekonkrétnost výzvy k podání dodatečného daňového tvrzení, kterou se Nejvyšší správní soud bude podrobně zabývat v další části tohoto rozsudku, však nepředstavuje natolik těžkou vadu, jež by způsobila nicotnost výzvy z důvodu její nesplnitelnosti či faktické neuskutečnitelnosti. Pokud totiž daňovému subjektu není známo ani z výzvy nezjistí, proč by měl podat dodatečné daňové tvrzení, může se s těmito důvody následně seznámit v součinnosti se správcem daně. Jestliže správce daně tuto zásadu zakotvenou v § 6 odst. 2 daňového řádu poruší, k čemuž podle kasační námitky mělo dojít i v dané věci, jedná se o nezákonný postup, vůči němuž se daňový subjekt může bránit zákonem stanovenými způsoby v rámci daňového řízení či navazujícího řízení před správním soudem.
Neuvedení konkrétního důvodu pro podání dodatečnéh