Daňové asignace

Vydáno: 15 minut čtení

Pro nevýdělečné organizace je charakteristické vícezdrojové financování, protože zajištění finančních prostředků je pro organizace tohoto typu zásadním problémem. Vícezdrojové financování je tedy nutností, protože většina nevýdělečných organizací nevyprodukuje dostatek vlastních zdrojů na svou činnost. Tyto organizace jsou financovány různými způsoby, podstatným zdrojem jejich financování jsou dotace, a to ze státního rozpočtu, rozpočtů krajů, obcí nebo fondů. Kromě dotací tvoří externí zdroje financování dary a příjmy z reklam. K dalším zdrojům financování patří členské příspěvky a dále příjmy z vlastní činnosti, prováděné především v rámci činnosti vedlejší (hospodářské). Jako další možnost financování neziskových organizací jsou v některých státech zavedeny daňové asignace, kterým bude věnován následující příspěvek.

Daňové asignace
Ing.
Milena
Otavová,
Ph.D.
 
Co jsou to daňové asignace
Daňové asignace představují možnost poplatníků rozhodovat o části své odvedené daně z příjmů a určit její příjemce. Představují tedy dodatečný zdroj příjmů pro nestátní neziskové organizace. V České republice zavedeny nejsou, nicméně ostatní země Visegrádské skupiny v daňových systémech tento institut zakotven mají.
Daňová asignace je přímou podporou z veřejných zdrojů, která však v České republice v současné době není zavedena. Nejedná se tedy o filantropii, ale daňovou redistribuci s podílem přímého rozhodování daňových poplatníků. Získané prostředky jsou určitou formou
dotace
ze státního rozpočtu podléhající následné kontrole státu s ohledem na nakládání s asignovanou částkou. Lze tedy říci, že daňová asignace zajišťuje vyšší formu fiskální demokracie. Daňové asignace nejsou totéž co
dotace
. O tom, kam plynou asignovaná procenta ze zaplacené daně, rozhodují občané. Rozdíl je také v tom, na co jsou získané prostředky použity.
Dotace
musí být použity na konkrétní účel, na který byly poskytnuty. Prostředky z asignovaného procenta mohou být použity dle vlastního rozhodnutí neziskové organizace.
 
Pozitiva a negativa daňových asignací
U daňových asignací lze vysledovat řadu pozitiv, ale také negativ. Za pozitivum lze jednoznačně označit, že se jedná o další zdroj finančních prostředků pro neziskové organizace. Uvedené pozitivum je však vystaveno kritice mnoha odborníků, kteří se domnívají, že při zavedení daňových asignací by