Vykazování zahraničních transakcí u DPH

Vydáno: 23 minut čtení

Český plátce se poměrně běžně může setkat s mezinárodním prvkem u DPH. Důležité je nejen určit správný režim DPH, ale dalším důležitým krokem je i správné vykázání zahraniční transakce z pohledu DPH. Pro tyto mezinárodní transakce platí řada pravidel (například existence různých řádků, různých výkazů, odlišné okamžiky pro datum povinnosti přiznat daň nebo plnění, směnné kurzy), která jsou odlišná od pravidel pro tuzemská plnění, jež vykazování činí poměrně komplikovanou záležitostí. Nesprávné vykazování může vést k prověřování a ke kontrolním postupům ze strany správce daně. Cílem tohoto článku je shrnout základní pravidla pro vykazování nejčastějších mezinárodních transakcí v rámci tiskopisu přiznání k DPH včetně souvisejících výkazů jako je souhrnné hlášení, kontrolní hlášení či výkaz Intrastat. Článek tato základní pravidla vysvětluje na praktických příkladech.

Vykazování zahraničních transakcí u DPH
Mgr.
Filip
Wágner
 
Mezinárodní transakce
Právní úprava mezinárodních transakcí je v rámci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), poměrně roztříštěná, a proto jsou tato pravidla celkem komplikovaná.
Předně je důležité u každého plnění aplikovat pravidla pro vykazování pro členské státy Evropské unie a třetí země, protože v rámci vykazování jsou zpravidla až na výjimky odlišné řádky pro EU a třetí země a také se tato plnění vykazují či nevykazují v dalších souvisejících výkazech. Teritoriální vymezení pro účely DPH je přitom odlišné od geografického uspořádání. Podle § 3 zákona o DPH totiž platí některé výjimky pro územní působnost pravidel DPH. Pro účely DPH se za území členského státu EU nepovažuje hora Athos, Kanárské ostrovy, francouzská území uvedená v čl. 349 Smlouvy o fungování EU, Alandy, Normanské ostrovy, ostrov Helgoland, území Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d' Italia, italské vody jezera Lugano. Naopak území Monackého knížectví se pro účely DPH považuje za území Francouzské republiky a území ostrova Man se považuje za území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, území Akrotiri a Dhekelie se považují za území Kypru.
U nákupu zboží nebo přijetí služeb ze zahraničí je obvyklé (neplatí to však úplně vždy), že jsou českému plátci fakturovány v tzv. režimu reverse-charge, a účtována tedy bez DPH, kdy je český plátce jakožto odběratel plnění povinen přiznat DPH v rámci svého přiznání k DPH (tzv. samovyměřit DPH) a také plnění uvést v souvisejících výkazech. Při splnění obecných podmínek si plátce uplatní nárok na odpočet DPH ve stejném zdaňovacím období. U prodeje zboží či poskytnutí služeb do zahraničí je opět velmi časté (opět to však neplatí vždy), že jsou plnění účtována českým plátcem v tzv. režimu reverse-charge, a účtovány tedy bez DPH (buď jako osvobozená plnění od DPH, anebo jako plnění mající místo plnění mimo území České republiky). Opět je nezbytné dané plnění účtované bez DPH uvést v příslušných řádcích přiznání k DPH a v souvisejících výkazech. Přestože je u daných mezinárodních transakcí nulová DPH, je nutné dané plnění odpovídajícím způsobem vykázat v rámci relevantních výkazů.
 
Výkazy DPH pro mezinárodní transakce
Pro vykazování mezinárodních transakcí z pohledu DPH jsou

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty