Nákupy z EU z pohledu DPH

Vydáno: 23 minut čtení

Kromě nákupů v tuzemsku plátci často pořizují zboží či přijímají služby ze zahraničí. Poměrně častou transakcí v praxi jsou právě nákupy z jiných členských států Evropské unie (dále jen „EU“), kde je legislativa daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) harmonizována předpisy EU. Nezbytnou součástí takového nákupu je pak správné vykázání z pohledu DPH, protože u těchto plnění platí ve většině případu mechanismus přenesení místa plnění a tím i povinnosti přiznat daň k příjemci plnění (tzv. reverse charge), kdy dodavatel účtuje dané plnění bez DPH a odběratel je povinen přiznat DPH v rámci svého přiznání k DPH (tzv. samovyměřit DPH). Tyto transakce se také vykazují v rámci kontrolního hlášení, což je dalším důvodem ke správnému vykázání z pohledu DPH. Cílem tohoto článku je shrnout základní pravidla pro nákupy z EU a upozornit i na vybrané specifické situace, pro které existuje speciální pravidlo z hlediska DPH. Článek pak tato základní pravidla vysvětluje na praktických příkladech.

Nákupy z EU z pohledu DPH
Mgr.
Filip
Wágner
 
Nejčastější nákupy z EU
Právní úprava nákupů z EU je v rámci zákona č. 235/2004 Sb., zákon o DPH (dále jen „zákon o DPH“), poměrně roztříštěna, a tudíž mohou být pro běžného plátce daná pravidla nesrozumitelná. V důsledku rozšířeného mezinárodního obchodu přitom pořizují v současné době plátci řadu plnění ze zahraničí. Mezi časté a z pohledu DPH základní případy u nákupů z EU patří pořízení zboží, kdy je zboží přepraveno z jednoho členského státu EU do České republiky, a dále přijetí určité služby, kdy poskytovatel služby má sídlo v jiném členském státu EU a příjemce služby má sídlo v České republice.
Z pohledu DPH, kdy je nakoupené zboží přepraveno z jednoho členského státu EU do České republiky se jedná o transakci, která podléhá tzv. reverse charge, kdy dodavatel účtuje dané plnění bez DPH a odběratel je povinen přiznat DPH v rámci svého přiznání k DPH. Stejný mechanismus DPH se také uplatní u přijetí služby podle základního pravidla, kdy je daná služba poskytnuta poskytovatelem se sídlem v jiném členském státě EU a příjemce služby má sídlo v České republice.
Příklad 1
Pořízení zboží z EU
Český plátce nakoupil od německé společnosti registrované k dani v Německu speciální tiskařský a kopírovací stroj za 10 000 EUR. Dodavatel zajistil přepravu z Mnichova do Prahy dne 10. 1. 2021. Daňový doklad byl vystaven na částku 10 000 EUR a DPH 0 %, kde bylo uvedeno „reverse charge transaction“. Jak bude transakce ošetřena českým plátcem z pohledu DPH?
V tomto případě se jedná o standardní pořízení zboží z jiného členského státu EU a plátce je povinen přiznat DPH na výstupu (tzv. samovyměřit DPH) na řádku 3 přiznání k DPH. V případě, že plátce splní podmínky pro nárok na odpočet DPH, tak si ve stejném zdaňovacím období, kdy DPH přiznal, uplatní nárok na odpočet DPH na řádku 43 přiznání k DPH. Plnění se také vykáže v kontrolním hlášení v sekci A. 2.
Příklad 2
Přijetí služby z EU
Český plátce přijal od rakouské marketingové společnosti registrované k dani v Rakousku marketingové služby za 5 000 EUR. Daňový doklad byl vystaven na částku 5 000 EUR a DPH 0 %, kde bylo uvedeno „reverse charge transaction“. Jak bude transakce ošetřena českým plátcem z pohledu DPH?
V tomto případě je přijetí služby podle

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty