Sankce podle zákona o účetnictví

Vydáno: 14 minut čtení

Účetní jednotky mají uloženou povinnost vést v souladu se zákonnými předpisy účetnictví a související povinnosti jako je například pravidelné zveřejňování příslušných účetních výkazů ve sbírce listin obchodního rejstříku. V případě, že tyto povinnosti nejsou splněny, čelí riziku udělení pokut či jiným negativním důsledkům zejména v daňových řízeních. Tento článek se zabývá sankcemi při porušení účetních pravidel a nastiňuje i další možné důsledky pro porušení povinnosti pro dané subjekty.

Mgr.
Filip
Wágner
Následky porušení povinností souvisejících s účetnictvím jsou ukotveny v § 37–37ab zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „“). Různá porušení zákonných povinností jsou pak přestupkem, jehož řešení má v kompetenci finanční úřad, pokud není speciálním zákonem stanoveno jinak. Ve věci řízení o stanovení pokut podle se pak aplikuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Přestupky a případné pokuty pro účetní jednotky, které jsou podnikatelem, nebo pro osoby odpovědné za vedení účetnictví, jsou vymezeny v § 37a zákona o účetnictví. Níže jsou uvedena příslušná pochybení rozdělená podle výše pokuty, která může být za daný prohřešek uložena. Konkrétně může být udělena za přestupky pokuta až do dané výše za to, že účetní jednotka provede tato pochybení:
-
až do výše 6 % hodnoty aktiv, pokud
nevede účetnictví podle § 4 odst. 1 ZÚ
nesestaví účetní závěrku podle § 6 odst. 4 ZÚ
nesestaví účetní závěrku ke dni stanovenému v § 19 odst. 1 ZÚ
nevyhotoví výroční zprávu podle § 21 odst. 1–6
v rozporu s