Zrušení registrace plátce DPH

Vydáno: 22 minut čtení

V některých případech může být na místě požádat správce daně o zrušení registrace k DPH, ale plátce musí naplnit podmínky stanovené zákonem pro zrušení registrace. V některých případech vymezených legislativou může dokonce proces zrušení registrace iniciovat správce daně a zrušit registraci z moci úřední. Plátce by také měl myslet na související dopady ve smyslu povinnosti snížení původně uplatněného odpočtu DPH u vybraných plnění nakoupených v minulosti. Tento článek shrnuje pravidla pro zrušení registrace k DPH a je doprovázen praktickými příklady vysvětlujícími tuto problematiku.

Zrušení registrace plátce DPH
Mgr.
Filip
Wágner
Obecná úprava pro zrušení registrace je stanovena v procesní normě pro daňové řízení, a to v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), který v § 127 stanoví jakožto oznamovací povinnost registrovaných daňových subjektů, že pokud jsou dány důvody, tak je daňový subjekt povinen požádat o zrušení registrace.
Konkrétní pravidla pro oblast DPH jsou dále obsažena v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), který rozlišuje dvě základní situace, a to zrušení registrace z moci úřední, nebo na žádost plátce DPH.
 
Zrušení registrace z moci úřední
Ustanovení § 106 zákona o DPH upravuje zrušení registrace z moci úřední, což znamená, že správce daně ze své úřední povinnosti (tzv.
ex offo
) zruší při splnění daných podmínek registraci plátce.
Správce daně tedy zruší registraci plátci v těchto situacích:
plátce přestal uskutečňovat ekonomické činnosti,
plátce neuskutečnil bez oznámení důvodu správci daně za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců plnění v rámci ekonomické činnosti,
plátce uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.
Pokud plátce závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně, a současně jeho obrat nepřesáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 1 mil. Kč, nebo za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců neuskutečnil zdanitelné plnění, pokud se jedná o plátce, který nemá v tuzemsku sídlo, nebo je skupinou.
Pro výše uvedené situace platí, že má odvolání proti rozhodnutí o zrušení registrace k DPH odkladný účinek, kdy ještě může odvoláním plátce rozhodnutí zvrátit ve prospěch zachování registrace.
Jiné podmínky jsou stanoveny pro zrušení z moci úřední pro subjekt, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, kdy ustanovení § 106 odst. 4 zákona o DPH stanoví, že správce daně zruší registraci plátci, pok