Metoda procenta dokončení včetně ztrátových smluv

Vydáno: 11 minut čtení

V loňském roce byl v letním dvojčísle (07-08/2019) uveřejněn příspěvek, který se zabýval vysvětlením metody procenta dokončení a srovnáním požadavků IFRS na tuto metodu uvedených v původním IAS 11 Dlouhodobé zakázky (Stavební smlouvy) a současném IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky. Po vydání tohoto příspěvku se mnozí čtenáři dotazovali, jak se v rámci metody procenta dokončení účtuje a vykazuje případná ztráta, k níž může dojít v průběhu realizace zakázky. Původní IAS 11 požadoval, aby byla celá ztráta na zakázce vykázána v nákladech v okamžiku, kdy se stane zřejmé, že celkové náklady související se smlouvou převýší celkové výnosy ze zakázky. Nový IFRS 15 problematiku ztrátových zakázek vůbec neobsahuje, proto je nutno postupovat podle požadavků IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva, konkrétně odstavců 66–69, které se vztahují na nevýhodné smlouvy. Z těchto odstavců IAS 37 však vyplývají stejné požadavky jako z původního IAS 11, tj. že se celá ztráta na zakázce zaúčtuje do nákladů v okamžiku, kdy se stane zřejmé, že zakázka bude ztrátová.

Metoda procenta dokončení včetně ztrátových smluv
doc. Ing.
Lenka
Krupová,
Ph.D., MBA,
Anglia Ruskin University, Velká Británie
V názvu tohoto příspěvku je uveden název „Metoda procenta dokončení“. Je však nutno poznamenat, že nový IFRS 15 se tomuto názvu důsledně vyhýbá a hovoří pouze o tzv. průběžném vykazování výnosů.
V tomto příspěvku je uveden příklad na účtování a vykazování dlouhodobé zakázky, včetně situace, kdy se zakázka stane ztrátovou a společnost musí okamžitě vykázat celkovou odhadovanou ztrátu. Příklad je zpracován ve dvou variantách:
1.
Varianta 1 – zakázka je po celou dobu zisková. Tato varianta slouží spíše k vysvětlení účtování a vykazování metody procenta dokončení.
2.
Varianta 2 – zakázka se na počátku jeví jako zisková, avšak v jejím průběhu se stane ztrátovou.
Varianta 1
Zisková zakázka včetně účtování a dopadů do výkazů
Předpokládejme tříletý kontrakt za 10 000, jehož celkové náklady (zjištěné na konci zakázky) činily 8 500. K příkladu se vztahují následující údaje:
Rok 1
Rok 2
Rok 3
Zúčtované náklady na zakázku v jednotlivých letech
3 000
4 500
1 000
Kumulované náklady do konce každého roku
3 000
7 500
8 500
Předpokládané náklady, které budou na zakázku vynaloženy do jejího ukončení od konce daného roku
5 800
900

Související dokumenty